>>>หลักสูตรใหม่: เดือนมีนาคม<<<
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร สายงานบริการ
หลักสูตร “การสื่อสารเพื่อสื่อใจ สง่างามจากภายในสู่ภายนอก”
ภาควิชาศิลปการละคร และศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
กำลังเปิดรับสมัครผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร
สายงานบริการ
หลักสูตร “การสื่อสารเพื่อสื่อใจ สง่างามจากภายในสู่ภายนอก” (หลักสูตร 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง)

โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
• อาจารย์เพชรพริ้ง สารสิน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ และมารยาทไทย
อดีตผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันพัสสา ธูปเทียน ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดง และการกำกับการแสดง
อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รองศาสตราจารย์ จารุณี หงส์จารุ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เสียง (Voice Training Specialist)
อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดจัดการอบรม และสถานที่จัดอบรม
ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562
ณ โรงแรม Pullman G ถนนสีลม กรุงเทพฯ
ค่าธรรมเนียมการอบรม ท่านละ 29,500 บาท
รวมอาหารกลางวัน (International Buffet) 2 มื้อ พร้อมคอฟฟี่เบรค 4 มื้อ
===รับจำนวนจำกัด===

ท่านที่สนใจเข้าอบรม สามารถลงทะเบียนเข้าอบรมตามลิงค์ข้างล่างนี้
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-218-4802 (คุณชัชฎาพรรณ)
อีเมลล์ chuladrama.training@gmail.com

ลิงค์สำหรับลงทะเบียนเข้าอบรม
https://goo.gl/forms/xlj782x79ac2cxJs2
————————————
บุคลากรสายงานบริการ นับเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญหน่วยหนึ่งขององค์กร เพราะเป็นเสมือนทัพหน้าของหน่วยงาน ที่จำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับผู้คนหลากหลาย ทักษะการสื่อสาร และสื่อใจ จึงนับเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับบุคลากร ด้านการบริการ ที่จะช่วยให้เกิดสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่มาติดต่อ และนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความเชื่อมั่นในการบริการ การมีบุคลิกภาพที่สง่างามเต็มไปด้วยชีวิตชีวา รู้จักการใช้เครื่องมือ อันได้แก่ ร่างกายและเสียงเพื่อการสื่อสารที่เหมาะสม สามารถถ่ายทอดความจริงใจ และความน่าเชื่อถือ อันเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความประทับใจแรก (First Impression) ในการให้บริการสาธารณะ และนอกจากการสื่อสารความจริงใจจากภายในแล้ว การวางตัว การรู้จักใช้อากัปกิริยามารยาทที่เหมาะสม รวมถึงการดูแลรูปลักษณ์ภายนอกให้สง่างาม ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
ซึ่งทักษะดังกล่าวข้างต้น เป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ หากผ่านกระบวนการฝึกฝนทางการแสดง และศิลปะการใช้เสียงขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงการได้รับคำแนะนำในการจัดการกับร่างกายเวลาที่ต้องปฏิบัติงานในอิริยาบถต่างๆ หรือในสถานการณ์ที่ท้าทายต่อการรักษาภาพลักษณ์ให้สง่างามอยู่เสมอ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ทำงานในระดับผู้บริหาร ในสายงานธุรกิจบริการ ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ ทางการสื่อสาร และพร้อมเปิดใจ เรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ที่จะได้ทดลองลงมือทำ เพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง

เนื้อหาในการอบรมทั้ง 2 วัน
ผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกฝน ทดลองปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน ได้แก่
– ผู้เข้ารับการอบรมจะได้พัฒนาทักษะการแสดงออก การสื่อสารถึงความจริงใจผ่านภาษาร่างกาย อย่างเป็นตัวของตัวเอง และสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานในปัจจุบัน
– เรียนรู้วิธีใช้เสียงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นธรรมชาติ
– รู้จักสรีระร่างกาย และเรียนรู้การจัดการกับร่างกายของตน ในอิริยาบถต่างๆ การเสริมสร้างบุคลิกภาพการวางตัว ที่เหมาะสมกับกาลเทศะ สง่างาม มีเสน่ห์ชวนประทับใจ รู้จักวิธีการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้า ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
– ฝึกการบูรณาการเทคนิคการแสดงและศิลปการใช้เสียง เพื่อใช้ในการสื่อสาร และสื่อใจ การวางท่าทางและท่วงที ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ และสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงาน