การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับบุคคลทั่วไป
“ตั้งชื่อแบรนด์ให้ปัง ด้วยพลังของภาษา: Empower Brand Names with Language Strategies”
ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 (รวม 12 ชั่วโมง)
จัดโดย ภาควิชาภาษาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชื่อแบรนด์เป็นหนึ่งในตัวแปรของความสำเร็จทางธุรกิจ การตั้งชื่อแบรนด์จึงเป็นขั้นตอน ที่นักการตลาดให้ความสำคัญ งานวิจัยด้านการตลาดที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พิสูจน์ประสิทธิภาพของภาษาในฐานะเครื่องมือของการตั้งชื่อแบรนด์ นอกจากองค์ความรู้ทางวิชาการแล้ว ในบริบทของโลกธุรกิจจริง บริษัทที่ให้บริการด้านการสร้างแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ยังจ้างนักภาษาศาสตร์เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของภาษาต่อการรับรู้ชื่อแบรนด์อีกด้วย ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางภาษาในการตั้งชื่อแบรนด์จึงเป็นความรู้และทักษะสำคัญของการตลาดและการประกอบธุรกิจปัจจุบันบุคคลทั่วไปในแวดวงธุรกิจประเทศไทยให้ความสนใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางภาษาเพื่อการตั้งชื่อแบรนด์เป็นจำนวนมาก ภาควิชาภาษาศาสตร์จึงร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคคลทั่วไปหลักสูตร “ตั้งชื่อแบรนด์ให้ปัง ด้วยพลังของภาษา” (Empower Brand Names with Language Strategies) เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์การตลาด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ จะทำให้ผู้ร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางภาษาทั้งในด้านความหมาย เสียง การสร้างคำ และทัศนคติต่อภาษาเพื่อการตั้งชื่อแบรนด์ ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการถ่ายโอนชื่อแบรนด์ ข้ามภาษาและวัฒนธรรม ผู้ร่วมการอบรม จะได้รับความรู้และฝึกฝนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการตั้งชื่อแบรนด์และสินค้า ทั้งในตลาดภายในประเทศและ ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรการอบรม
• อาจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์

หัวข้อการอบรม
• การใช้คุณลักษณะทางความหมายและองค์ประกอบทางเสียงเป็นเครื่องมือสำหรับการตั้งชื่อแบรนด์
• การใช้การสะกดและการสร้างคำเป็นเครื่องมือสำหรับการตั้งชื่อแบรนด์
• อิทธิพลด้านทัศนคติต่อภาษากับการตั้งชื่อแบรนด์และการถ่ายโอนชื่อแบรนด์ข้ามภาษาและวัฒนธรรม
• ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางภาษาเพื่อการตั้งชื่อแบรนด์

วิธีจัดการอบรม และสถานที่จัดอบรม
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เกิดชุดประสบการณ์ที่จะสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของตนในชีวิตประจำวันได้
โดยจัดอบรมที่ห้อง Smart Classroom ห้อง 712 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

คุณสมบัติของผู้รับการอบรม
บุคคลทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ และพร้อมเปิดใจ เรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมที่จะได้ทดลองลงมือทำ เพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง

ค่าธรรมเนียมการอบรม
ค่าธรรมเนียมการอบรม ท่านละ 12,000 บาท รวมอาหารกลางวัน (Lunch Box) 2 มื้อ, อาหารว่าง (Snack Box) 4 มื้อ

การประเมินผล
การเข้าร่วมการอบรมและกิจกรรมฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ โดยศูนย์บริการวิชาการจะออกวุฒิบัตร ให้ไว้เป็นหลักฐาน สำหรับ ผู้ที่เข้าอบรมมากกว่า 80% ของเวลาเรียน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคคลทั่วไปที่สนใจและผู้ที่อยู่ในสายงานการตลาดและธุรกิจได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ ทางภาษาเพื่อการตั้งชื่อแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สาธารณชนตระหนักถึงบทบาทของการประยุกต์ความรู้ทางอักษรศาสตร์ในโลกธุรกิจ

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
https://goo.gl/forms/EIaR5week1a3crXn2

————————————————————————————————–