โครงการอบรมครูตามแนวทางหลักสูตรภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ปี 2561 จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6-13 ตุลาคม 2561 1. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันภูมิศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อสังคมโลก โดยสามารถบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีร่วมกับศาสตร์อื่นได้อย่างหลากหลายและเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาสังคม รวมถึงการวางแผนพัฒนาประเทศชาติและระบบโลกในด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตรกรรม การประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม การคมนาคม การท่องเที่ยว และปัญหาภัยธรรมชาติ ดังนั้นภูมิศาสตร์จึงควรได้รับการถ่ายทอดให้กับเยาวชนไทยให้สามารถก้าวทันสถานการณ์โลกและพัฒนาความรู้ต่อไปในอนาคต อีกทั้งการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ในปัจจุบันมีบทบาทมากขึ้นเนื่องจากประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศริเริ่มโดยสมาพันธ์ภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นความสนใจของเยาวชนในการศึกษาด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และเป็นเวทีสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันให้กับเยาวชนจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก การแข่งขันนี้เริ่มจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ต่อมาได้จัดให้มีการแข่งขันทุกๆ 2 ปี และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาได้จัดให้มีการแข่งขันทุกปี นักเรียนจากแต่ละประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันนี้มีได้ 4 คน โดยต้องมีอายุระหว่าง 16-19 ปี และยังศึกษาในระดับมัธยมของประเทศนั้นๆ สำหรับภาษาทางการที่ใช้ในการแข่งขันคือภาษาอังกฤษ.. read more →

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสู่ TOEIC จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 21 ตุลาคม 2561 1. หลักการและเหตุผล ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสำคัญอันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้ ดังจะเห็นได้จากมีการจัดทดสอบวัด ระดับความรู้ภาษาอังกฤษต่างๆมากมายทั่วโลก อาทิ TOEFL Cambridge Proficiency Test หนึ่งในการสอบที่ได้รับความสำคัญเป็นอย่างมากคือ TOEIC หรือ Test of English for International Communication ซึ่งเป็นแบบทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ สำหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้เป็นภาษาแม่ เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษสากลที่มีสถิติของการนำไปใช้สมัครงานมากที่สุดแบบหนึ่งในโลก เนื่องจาก TOEIC เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น จนถึงผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสูงที่ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา ในประเทศไทย มีหลายหน่วยงานที่ต้องการผลการสอบ TOEIC เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง การเงิน โรงพยาบาล อุตสาหกรรมยานยนต์ รวมทั้งบริษัทเอกชนต่างๆ โดยนำไปใช้สำหรับพิจารณาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครงาน เลื่อนตำแหน่ง หรือการสอบคัดเลือกไปอบรม สัมมนาในต่างประเทศ.. read more →

โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศสสู่โลกธุรกิจ กลางปี 2561 จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 12 กรกฎาคม 2561 1. หลักการและเหตุผล คณะอักษรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกจากภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน เช่น ด้านธุรกิจ การค้า การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ฯลฯ ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในวงการดังกล่าว คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะเป็นผู้นำในเรื่องการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส จึงควรตอบสนองความต้องการของสังคมในเรื่องนี้ 2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ภาษาฝรั่งเศสแก่ผู้เริ่มเรียน และผู้ที่มีพื้นฐานเบื้องต้นมาแล้ว เพื่อนำไปใช้ในการ ประกอบอาชีพหรือเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในส่วนของตน 3. หัวข้อการอบรม ภาษาฝรั่งเศสสู่โลกธุรกิจ ไวยากรณ์ ศัพท์ สำนวน ที่ใช้ในธุรกิจ การอ่านออกเสียง การสนทนา และการเขียน 4. วิธีจัดการอบรม การอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎี ได้แก่ ไวยากรณ์เบื้องต้น ศัพท์ สำนวน และภาคปฏิบัติซึ่ง.. read more →

โครงการอบรมการเขียนอักษรอาหรับวิจิตร กลางปี 2561 จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอาหรับ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม 2561 1. หลักการและเหตุผล การเขียนอักษรอาหรับวิจิตรมีความเป็นมายาวนานที่แสดงถึงศิลปะ วัฒนธรรม ปรัชญาตลอดจนจิตวิญญาณของชาวอาหรับ ศาสตร์และศิลป์แขนงนี้ได้รับปฏิบัติการถ่ายทอดกันเรื่อยมานับพันปี ซึ่งเห็นได้จากภาพเขียนตามสถานที่ หนังสือ เอกสาร และสิ่งของต่าง ๆ ที่ปรากฏลวดลายอักษรอาหรับที่สวยงาม ปัจจุบันการเขียนอักษรอาหรับวิจิตรได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ มีการนำอักษรอาหรับวิจิตรไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในโอกาสต่าง ๆ สร้างมูลค่าให้กับสินค้า และสร้างความประทำใจให้กับผู้พบเห็น การเปิดการอบรมการเขียนอักษรอาหรับวิจิตรเป็นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ด้านการเขียนภาษาอาหรับเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน คณะอักษรศาสตร์ ตระหนักถึงบทบาทของคณะ ฯ ในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนจึงเปิดอบรมโครงการการเขียนอักษรอาหรับวิจิตร ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการเขียนอักษรอาหรับวิจิตร อันจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่ออบรมบุคคลทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถในการเขียนอักษรอาหรับแบบต่าง ๆ 2. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ 3. หัวข้อการอบรม 1. เรียนรู้ประวัติ.. read more →

” รับจำนวนจำกัด “ โครงการอบรม English Interviews in the 21st Century: Career, Organization, Research จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 3 พฤศจิกายน 2561 1. หลักการและเหตุผล การสัมภาษณ์เป็นวิธีการสำคัญที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลและการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในโลกไร้พรมแดนในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการติดต่อสื่อสารหลากหลายรูปแบบ ผ่านเครื่องมือสื่อสารนานาชนิดนอกจากการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว อาทิ การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และวิดีโอคอล การสัมภาษณ์ เป็นภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ มีรูปแบบและวิธีการเฉพาะที่ไม่เหมือนการสนทนาภาษาอังกฤษโดยทั่วไป จึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและการฝึกฝนพัฒนาทักษะความสามารถที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการสื่อสารผ่านการสัมภาษณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน จึงเห็นควรเปิดโครงการอบรม English Interviews in the 21st Century 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการสัมภาษณ์แบบต่างๆ ในองค์กร 2. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกฝนเทคนิคต่างๆ ในการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 3. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกฝนการใช้ภาษากายในการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 3. หัวข้อการอบรม 1… read more →

** รับจำนวนจำกัด ** โครงการอบรม It’s Show Time! – Learning and Applying Public Speaking Techniques จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 30 ตุลาคม 2561 1. หลักการและเหตุผล การพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุมชนเป็นทักษะความสามารถที่ทวีความสำคัญยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน ทั้งในด้านการศึกษา การทำงานในองค์กร และการทำกิจกรรมต่างๆ แต่การพูดในที่ประชุมชนมิได้อาศัยเพียงการเตรียมและอ่านบทพูดที่เตรียมไว้เพียงเท่านั้น และผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวันดี ก็อาจไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุมชนได้ประสบผลสำเร็จ ผู้พูดจำเป็นต้องอาศัยทักษะต่างๆ และความสามารถในการดึงดูดผู้ฟังด้วย ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุมชน ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จึงเห็นควรเปิดโครงการอบรม It’s Show Time! – Learning and Applying Public Speaking Techniques 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและกลวิธีในการพูดในที่ประชุมชน.. read more →

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตร 2 วัน) พื้นฐานศิลปะการแสดงและการใช้เสียงเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 25 -26 สิงหาคม 2561 1. หลักการและเหตุผล การสร้างเสน่ห์แห่งการเป็นผู้นำต่อหน้าสาธารณะ เป็นศิลปะที่พัฒนาได้ หากผ่านการฝึกฝนและได้รับ คำแนะนำ อย่างถูกต้องตรงไปตรงมาจากผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบันผู้บริหารระดับสูง จำนวนไม่น้อย ที่มีความสามารถในการทำงานบริหารได้อย่างดีเยี่ยม แต่เมื่อ ถึงคราวที่ต้องสื่อสารต่อหน้าสาธารณชนจำนวนมาก กลับขาดความมั่นใจ ตื่นเต้น ประหม่า ร่างกายแข็งทื่อ เป็นหุ่นยนต์ อากัปกิริยาขาดความเป็นธรรมชาติขณะพูด จึงไม่สามารถสื่อสารความคิด และสื่อใจกับผู้ฟังได้ เพราะผู้พูดเต็มไปด้วยความวิตกกังวล อาการดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของผู้บริหารระดับสูง ที่สะท้อนออกมาดูขาดบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ ที่น่าเชื่อถือต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ หากผู้บริหารได้รับการฝึกฝนทักษะ การสื่อสาร ผ่านกระบวนการที่ประยุกต์ศาสตร์แห่งการแสดงและศิลปะการใช้เสียงขั้นพื้นฐานที่ถูกออกแบบและดำเนินการโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหาร ได้ฝึกฝนทักษะการแสดงและการใช้เสียงขั้นพื้นฐาน อันจะนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารต่อสาธารณะอย่างมั่นใจ และสามารถสร้างความ.. read more →

โครงการอบรมภาษาจีนกลางจากสื่อโสตทัศน์ จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 24 พฤศจิกายน 2561 1. หลักการและเหตุผล ภาษาจีนกลางจึงเป็นภาษาสากลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีความสำคัญไม่ด้อยไปกว่าภาษาอังกฤษ ปัจจุบันมีผู้สนใจศึกษาภาษาจีนจำนวนมากจากหลายสถาบันการศึกษา แต่เมื่อศึกษาไประยะเวลาหนึ่งก็จะไม่ได้ศึกษาต่อด้วยเหตุผลที่ต่างกันไป คณะอักษรศาสตร์เห็นความสำคัญของกลุ่มผู้ที่เคยศึกษาภาษาจีนกลางมาก่อนจะหยุดไปและต้องการฟื้นฟูความรู้เดิม กลุ่มผู้ที่ต้องการฝึกทักษะภาษาจีนให้คล่องแคล่วมากขึ้น และกลุ่มที่เกรงว่าหากไม่ได้ศึกษาภาษาจีนกลางต่อเนื่องจะลืมสิ่งที่ได้เคยได้ศึกษามา จึงประสงค์จัดโครงการอบรมทักษะภาษาจีนกลางจากสื่อโสตทัศน์ให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกอบวิชาชีพและการศึกษาต่อไป 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ภาษาจีนกลางให้แก่บุคคลที่สนใจ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและหน้าที่การงาน 2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของประเทศจีนให้แก่บุคคลที่สนใจ 3. เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการให้บริการทางวิชาการแก่บุคคลภายนอก 3. หัวข้อการอบรม ภาษาจีนกลางจากสื่อโสตทัศน์ 1. ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาจีน 2. ศึกษาศัพท์และสำนวนภาษาจีนที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันที่ปรากฏตามแหล่งสื่อโสตทัศน์ 3. ฝึกการจับประเด็นและอภิปรายในเรื่องจากสื่อโสตทัศน์ที่กำหนด 4. วิธีจัดการอบรม บรรยายโดยอาจารย์ผู้สอน ผู้เรียนรับชมและรับฟังสื่อโสตทัศน์ พร้อมฝึกทักษะการฟัง การจับประเด็น แสดงความคิดเห็นและเขียนสรุปประเด็น 5. ระยะเวลาในการอบรม ทุกวันเสาร์ เวลา.. read more →

โครงการอบรม “อ่านชาดกบาลี-นิทานสันสกฤต” ปลายปี 2561 จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 24 พฤศจิกายน 2561 1. หลักการและเหตุผล นิทานชาดกบาลี และนิทานสันสกฤต ประเภทนิทานสุภาษิต เป็นวรรณคดีที่แพร่หลายในอนุทวีปอินเดีย และแม้กระทั่งดินแดนอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศอินเดีย เช่น แถบประเทศในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าง ประเทศไทย เป็นต้น นิทานชาดกบาลีและนิทานสันสกฤต มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง มีหลายเรื่องสามารถเทียบเคียงกันได้ และยังมีความคล้ายคลึงกับวรรณคดีนิทานในวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น นิทานอีสป นิทานเหล่านี้นอกจากจะมีความสนุกสนานแล้ว ยังมีคติธรรมและสุภาษิตสอนใจอยู่ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ทางการศึกษาในการบริการวิชาการแก่สังคม โดยจัดอบรมวิชาการต่างๆ ให้แก่บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอกเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์จึงเห็นสมควรจัดโครงการบริการวิชาการ “อ่านชาดกบาลี-นิทานสันสกฤต” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปที่สนใจได้ศึกษานิทานชาดกภาษาบาลีและนิทานสันสกฤต ประกอบกับการอธิบายคำศัพท์ และแนะนำไวยากรณ์ของทั้งสองภาษาอย่างง่าย เป็นส่วนเสริมของโครงการอบรม “ภาษาสันสกฤตเรียนง่าย” เพื่อให้ผู้อบรมนำไปต่อยอดในการศึกษาวรรณคดีอินเดียขั้นสูง หรือศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาบาลีหรือสันสกฤตต่อไป.. read more →

“ ปิดรับ เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มตามจำนวนแล้ว “ โครงการอบรมการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (English Business Writing) จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 7 พฤศจิกายน 2561 1. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศและในแวดวงธุรกิจ ดังนั้นการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางด้านธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษจึงนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการเขียนเชิงธุรกิจซึ่งมีรูปแบบ โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษที่มีลักษณะเฉพาะ ภาควิชาภาษาอังกฤษจึงเห็นสมควรที่จะจัดโครงการอบรมการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเพื่อเป็นการให้บริการแก่ชุมชนและสนับสนุนปณิธานของมหาวิทยาลัยในการเป็นแหล่งพึ่งพึงทางวิชาการแก่ชุมชน 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ สไตล์การเขียน โครงสร้างและการลำดับความคิดที่เหมาะสมสำหรับการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจรูปแบบต่างๆ เช่น อีเมล บันทึก รายงาน และรายงานการประชุม 2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และสำนวนที่เหมาะสมสำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการเขียนเอกสารที่ใช้ในธุรกิจเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น การสอบถาม การร้องเรียน การขอร้อง การแจ้งการโน้มน้าวชักชวน และการตอบเอกสารธุรกิจประเภทต่างๆ 3. หัวข้อการอบรม 1. รูปแบบ สไตล์การเขียน โครงสร้างและการลำดับความคิดที่เหมาะสมสำหรับการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจรูปแบบต่างๆ เช่น.. read more →