การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับบุคคลทั่วไป “ตั้งชื่อแบรนด์ให้ปัง ด้วยพลังของภาษา: Empower Brand Names with Language Strategies” ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 (รวม 12 ชั่วโมง) จัดโดย ภาควิชาภาษาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ชื่อแบรนด์เป็นหนึ่งในตัวแปรของความสำเร็จทางธุรกิจ การตั้งชื่อแบรนด์จึงเป็นขั้นตอน ที่นักการตลาดให้ความสำคัญ งานวิจัยด้านการตลาดที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พิสูจน์ประสิทธิภาพของภาษาในฐานะเครื่องมือของการตั้งชื่อแบรนด์ นอกจากองค์ความรู้ทางวิชาการแล้ว ในบริบทของโลกธุรกิจจริง บริษัทที่ให้บริการด้านการสร้างแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ยังจ้างนักภาษาศาสตร์เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของภาษาต่อการรับรู้ชื่อแบรนด์อีกด้วย ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางภาษาในการตั้งชื่อแบรนด์จึงเป็นความรู้และทักษะสำคัญของการตลาดและการประกอบธุรกิจปัจจุบันบุคคลทั่วไปในแวดวงธุรกิจประเทศไทยให้ความสนใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางภาษาเพื่อการตั้งชื่อแบรนด์เป็นจำนวนมาก ภาควิชาภาษาศาสตร์จึงร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคคลทั่วไปหลักสูตร “ตั้งชื่อแบรนด์ให้ปัง ด้วยพลังของภาษา” (Empower Brand Names with Language Strategies) เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์การตลาด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ จะทำให้ผู้ร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางภาษาทั้งในด้านความหมาย เสียง การสร้างคำ และทัศนคติต่อภาษาเพื่อการตั้งชื่อแบรนด์ ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการถ่ายโอนชื่อแบรนด์.. read more →

>>>หลักสูตรใหม่: เดือนมีนาคม<<< การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร สายงานบริการ หลักสูตร “การสื่อสารเพื่อสื่อใจ สง่างามจากภายในสู่ภายนอก” ภาควิชาศิลปการละคร และศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร สายงานบริการหลักสูตร “การสื่อสารเพื่อสื่อใจ สง่างามจากภายในสู่ภายนอก” (หลักสูตร 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง) โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก • อาจารย์เพชรพริ้ง สารสิน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ และมารยาทไทย อดีตผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันพัสสา ธูปเทียน ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดง และการกำกับการแสดง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • รองศาสตราจารย์ จารุณี หงส์จารุ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เสียง (Voice Training Specialist) อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์.. read more →

โครงการ “ รู้อิตาเลียน เรียนวัฒนธรรม ” จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 5 เมษายน 2562 1. หลักการและเหตุผล เป็นการเรียนภาษาและวัฒนธรรมอิตาเลียนไปพร้อมๆกัน ยังมีทั้งฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แต่ในอัตราส่วนที่จะเปลี่ยนไปตามแต่ละบทดูตามความเหมาะสม เนื้อหาที่จะเรียนก็จะเป็นเรื่องที่เราควรรู้เพื่อการสื่อสารกับคนอิตาเลียนหรือเพื่อเข้าใจปริบททางวัฒนธรรมขั้นพื้นฐานของวิถีชีวิตอิตาเลียน 2. วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมภาษาอิตาเลียนแก่ผู้เริ่มเรียน หรือผู้ที่มีพื้นความรู้มาแล้ว เพื่อให้ผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องการรู้ภาษานี้มีความรู้หรือทบทวนเพิ่มเติม และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับปรุงใช้ในงานส่วนของตน ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 3. หัวข้อการอบรม – รู้จักประเทศอิตาลี (ภูมิศาสตร์) – แคว้นต่างๆ อาหารและของดีประจำแคว้น – ประวัติพิซซ่า – เรือกอนโดล่ากับเวนิส – ไอศกรีมอิตาเลียน – ไวน์อิตาเลียน – ฟุตบอลอิตาเลียน – เทศกาลงานฉลองในอิตาลี – ความเชื่อ โชคลางในอิตาลี.. read more →

ภาควิชาศิลปการละคร ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรใหม่ “Storytelling Techniques and Visualization for Business Presentation” (รุ่นที่ 3) ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน จี ถนนสีลม กรุงเทพฯ (รับจำนวนจำกัด)       ภาควิชาศิลปการละครร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตร “Storytelling Techniques and Visualization for Business Presentation รุ่นที่ 3” โดยมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน จี ถนนสีลม กรุงเทพฯ.. read more →

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสู่ TOEIC จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2562 1. หลักการและเหตุผล ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสำคัญอันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้ ดังจะเห็นได้จากมีการจัดทดสอบวัด ระดับความรู้ภาษาอังกฤษต่างๆมากมายทั่วโลก อาทิ TOEFL Cambridge Proficiency Test หนึ่งในการสอบที่ได้รับความสำคัญเป็นอย่างมากคือ TOEIC หรือ Test of English for International Communication ซึ่งเป็นแบบทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ สำหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้เป็นภาษาแม่ เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษสากลที่มีสถิติของการนำไปใช้สมัครงานมากที่สุดแบบหนึ่งในโลก เนื่องจาก TOEIC เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น จนถึงผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสูงที่ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา ในประเทศไทย มีหลายหน่วยงานที่ต้องการผลการสอบ TOEIC เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง การเงิน โรงพยาบาล อุตสาหกรรมยานยนต์ รวมทั้งบริษัทเอกชนต่างๆ โดยนำไปใช้สำหรับพิจารณาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครงาน เลื่อนตำแหน่ง หรือการสอบคัดเลือกไปอบรม สัมมนาในต่างประเทศ.. read more →

โครงการอบรมภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร ต้นปี 2562 จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาภาษามาเลย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 1. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันคนไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศกลุ่มอาหรับ ส่วนชาวอาหรับก็เดินทางเข้ามาประเทศไทย เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดการตื่นตัวทางธุรกิจ การค้า และการติดต่อสื่อสาร ภาษาจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ การเปิดการอบรมภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารจึงเป็นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ด้านภาษาอาหรับเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน คณะอักษรศาสตร์ ตระหนักถึงบทบาทของคณะ ฯ ในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนจึงเปิดอบรมโครงการภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารเกี่ยวข้องกับการต้อนรับหรือติดต่อกับชาวอาหรับ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอันจะส่งผลให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่ออบรมภาษาอาหรับแก่บุคคลทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอาหรับ เพื่อการสื่อสาร 2. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ 3. หัวข้อการอบรม 1. ทำความรู้จักและคุ้นเคยกับระบบเสียงของภาษาอาหรับทั้งเสียงสระและพยัญชนะ 2. เรียนรู้คำศัพท์ สำนวนและประโยคต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในการท่องเที่ยว เช่น การทักทาย การแนะนำตัว การถามทาง และการซื้อของ การแลกเปลี่ยนเงินตรา การเช่ารถ โรงแรมและที่พัก เป็นต้น.. read more →

” รับจำนวนจำกัด “ โครงการอบรม Reading Enrichment จัดโดยภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 30 มีนาคม 2562 1. หลักการและเหตุผล โลกในปัจจุบันเต็มไปด้วยตัวบทภาษาอังกฤษมากมายทั้งตัวบทที่ให้ข้อมูล ความรู้ แนวคิด และความบันเทิง ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดสำคัญสำหรับการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถอ่านตัวบทภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนและพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีหลักการ ภาควิชาภาษาอังกฤษจึงเห็นสมควรที่จะจัดโครงการอบรม Reading Enrichment เพื่อเป็นการให้บริการแก่ชุมชนและสนับสนุนปณิธานของมหาวิทยาลัยในการเป็นแหล่งพึ่งพึงทางวิชาการแก่ชุมชน 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านบทความภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ 2. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 3. เพื่อฝึกทักษะที่จำเป็นในการอ่านภาษาอังกฤษ เช่น การระบุใจความสำคัญ การเดาศัพท์ในตัวบท 3. หัวข้อการอบรม 1. การระบุใจความสำคัญของเรื่องและหัวข้อย่อย 2. การเดาศัพท์จากบริบท 3. การอ้างอิงสรรพนาม 4. การทำความเข้าใจจุดประสงค์ของผู้เขียนบทความต่างๆ 5. ฝึกทักษะการอ่านบทความประเภทต่างๆ เช่น บทความในนิตยสารและสารคดี หนังสือพิมพ์.. read more →

โครงการอบรมภาษาจีนกลางจากสื่อโสตทัศน์ จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 30 มีนาคม 2562 1. หลักการและเหตุผล ภาษาจีนกลางจึงเป็นภาษาสากลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีความสำคัญไม่ด้อยไปกว่าภาษาอังกฤษ ปัจจุบันมีผู้สนใจศึกษาภาษาจีนจำนวนมากจากหลายสถาบันการศึกษา แต่เมื่อศึกษาไประยะเวลาหนึ่งก็จะไม่ได้ศึกษาต่อด้วยเหตุผลที่ต่างกันไป คณะอักษรศาสตร์เห็นความสำคัญของกลุ่มผู้ที่เคยศึกษาภาษาจีนกลางมาก่อนจะหยุดไปและต้องการฟื้นฟูความรู้เดิม กลุ่มผู้ที่ต้องการฝึกทักษะภาษาจีนให้คล่องแคล่วมากขึ้น และกลุ่มที่เกรงว่าหากไม่ได้ศึกษาภาษาจีนกลางต่อเนื่องจะลืมสิ่งที่ได้เคยได้ศึกษามา จึงประสงค์จัดโครงการอบรมทักษะภาษาจีนกลางจากสื่อโสตทัศน์ให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกอบวิชาชีพและการศึกษาต่อไป 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ภาษาจีนกลางให้แก่บุคคลที่สนใจ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและหน้าที่การงาน 2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของประเทศจีนให้แก่บุคคลที่สนใจ 3. เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการให้บริการทางวิชาการแก่บุคคลภายนอก 3. หัวข้อการอบรม ภาษาจีนกลางจากสื่อโสตทัศน์ 1. ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาจีน 2. ศึกษาศัพท์และสำนวนภาษาจีนที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันที่ปรากฏตามแหล่งสื่อโสตทัศน์ 3. ฝึกการจับประเด็นและอภิปรายในเรื่องจากสื่อโสตทัศน์ที่กำหนด 4. วิธีจัดการอบรม บรรยายโดยอาจารย์ผู้สอน ผู้เรียนรับชมและรับฟังสื่อโสตทัศน์ พร้อมฝึกทักษะการฟัง การจับประเด็น แสดงความคิดเห็นและเขียนสรุปประเด็น 5. ระยะเวลาในการอบรม ทุกวันเสาร์ เวลา.. read more →

โครงการอบรมภาษาสันสกฤตเรียนง่าย ต้นปี 2562 จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 30 มีนาคม 2562 1. หลักการและเหตุผล ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาโบราณของอินเดีย ที่มีอายุเก่าแก่ถึงประมาณ 3,500 ปี เป็นภาษาของชนชั้นสูง เช่น วรรณพราหมณ์ เป็นภาษาทางวิชาการ มีวรรณคดีจำนวนมากที่ประพันธ์เป็นภาษาสันสกฤต หลายเรื่องเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวไทย อาทิ รามายณะ มหาภารตะ เป็นต้น แม้ว่าในปัจจุบัน จะผู้ใช้ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาพูดไม่มากในประเทศอินเดีย แต่ภาษาสันสกฤตก็ยังคงมีความสำคัญ และดำรงความเป็นนภาษาราชการภาษาหนึ่ง มีความพยายามที่จะฟื้นฟูภาษาสันสกฤตให้เป็นภาษาพูดที่ใช้ในการสื่อสาร (spoken Sanskrit) และในภาษาอินเดียปัจจุบัน มีคำศัพท์ที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตจำนวนมาก การที่จะเรียนภาษาอินเดียปัจจุบัน เช่น ภาษาฮินดี ให้มีประสิทธิภาพและลึกซึ้ง จึงควรที่จะมีความรู้ภาษาสันสกฤต ในบริบทของไทย มีศัพท์มากมายที่เป็นคำยืมภาษาสันสกฤต อีกทั้งวรรณคดีไทยมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับวรรณคดีสันสกฤต การศึกษาภาษาสันสกฤตจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งในการเข้าใจภาษาและวรรณคดี รวมทั้งวัฒนธรรมไทย ที่มีความเกี่ยวพันกับวัฒนธรรมอินเดียมาแต่โบราณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ทางการศึกษาในการบริการวิชาการแก่สังคม โดยจัดอบรมวิชาการต่างๆ ให้แก่บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอกเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ.. read more →

“ ปิดรับสมัคร มีผู้เรียนเต็มตามจำนวนแล้ว “ โครงการอบรมการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (English Business Writing) จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 21 มีนาคม 2562 1. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศและในแวดวงธุรกิจ ดังนั้นการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางด้านธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษจึงนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการเขียนเชิงธุรกิจซึ่งมีรูปแบบ โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษที่มีลักษณะเฉพาะ ภาควิชาภาษาอังกฤษจึงเห็นสมควรที่จะจัดโครงการอบรมการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเพื่อเป็นการให้บริการแก่ชุมชนและสนับสนุนปณิธานของมหาวิทยาลัยในการเป็นแหล่งพึ่งพึงทางวิชาการแก่ชุมชน 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ สไตล์การเขียน โครงสร้างและการลำดับความคิดที่เหมาะสมสำหรับการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจรูปแบบต่างๆ เช่น อีเมล บันทึก รายงาน และรายงานการประชุม 2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และสำนวนที่เหมาะสมสำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการเขียนเอกสารที่ใช้ในธุรกิจเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น การสอบถาม การร้องเรียน การขอร้อง การแจ้งการโน้มน้าวชักชวน และการตอบเอกสารธุรกิจประเภทต่างๆ 3. หัวข้อการอบรม 1. รูปแบบ สไตล์การเขียน โครงสร้างและการลำดับความคิดที่เหมาะสมสำหรับการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจรูปแบบต่างๆ เช่น อีเมล บันทึก.. read more →