” รับจำนวนจำกัด “ โครงการอบรม Reading Enrichment จัดโดยภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 30 มีนาคม 2562 1. หลักการและเหตุผล โลกในปัจจุบันเต็มไปด้วยตัวบทภาษาอังกฤษมากมายทั้งตัวบทที่ให้ข้อมูล ความรู้ แนวคิด และความบันเทิง ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดสำคัญสำหรับการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถอ่านตัวบทภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนและพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีหลักการ ภาควิชาภาษาอังกฤษจึงเห็นสมควรที่จะจัดโครงการอบรม Reading Enrichment เพื่อเป็นการให้บริการแก่ชุมชนและสนับสนุนปณิธานของมหาวิทยาลัยในการเป็นแหล่งพึ่งพึงทางวิชาการแก่ชุมชน 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านบทความภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ 2. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 3. เพื่อฝึกทักษะที่จำเป็นในการอ่านภาษาอังกฤษ เช่น การระบุใจความสำคัญ การเดาศัพท์ในตัวบท 3. หัวข้อการอบรม 1. การระบุใจความสำคัญของเรื่องและหัวข้อย่อย 2. การเดาศัพท์จากบริบท 3. การอ้างอิงสรรพนาม 4. การทำความเข้าใจจุดประสงค์ของผู้เขียนบทความต่างๆ 5. ฝึกทักษะการอ่านบทความประเภทต่างๆ เช่น บทความในนิตยสารและสารคดี หนังสือพิมพ์.. read more →

โครงการอบรมภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร ต้นปี 2562 จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2562 1. หลักการและเหตุผล คณะอักษรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกจากภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล เช่น ทางด้านธุรกิจ การค้า การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ฯลฯ ในปัจจุบันนี้ ภาษาเยอรมันเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้กันกว้างขวางในวงการดังกล่าว แต่เป็นภาษาที่ยังไม่มีการสอนกันอย่างแพร่หลาย จึงเห็นสมควรจัดอบรมเพื่อเป็นบริการวิชาการแก่สังคม 2. วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมภาษาเยอรมันแก่ผู้ที่ไม่มีและมีพื้นฐานความรู้มาก่อน เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่สนใจและผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องการรู้ภาษานี้ได้มี ทบทวนหรือเพิ่มเติมความรู้รวมทั้งทักษะการสื่อสารภาษาเยอรมัน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและส่วนงานของตน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 3. หัวข้อการอบรม ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน: ทักษะการสื่อสารในระดับเบื้องต้น ได้แก่ ฟังเพื่อความเข้าใจ ออกเสียง พูดและสนทนาในสถานการณ์ที่กำหนด อ่านตัวบทขนาดสั้น เขียนข้อความหรือจดหมายโต้ตอบในชีวิตประจำวัน รวมทั้งไวยากรณ์เบื้องต้น คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 4. วิธีจัดการอบรม การจัดอบรมประกอบด้วยการฝึกฝนทักษะการสื่อสาร ได้แก่ การฟังเพื่อความเข้าใจ.. read more →