” รับจำนวนจำกัด “ โครงการอบรม English Interviews in the 21st Century: Career, Organization, Research จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 3 พฤศจิกายน 2561 1. หลักการและเหตุผล การสัมภาษณ์เป็นวิธีการสำคัญที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลและการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในโลกไร้พรมแดนในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการติดต่อสื่อสารหลากหลายรูปแบบ ผ่านเครื่องมือสื่อสารนานาชนิดนอกจากการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว อาทิ การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และวิดีโอคอล การสัมภาษณ์ เป็นภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ มีรูปแบบและวิธีการเฉพาะที่ไม่เหมือนการสนทนาภาษาอังกฤษโดยทั่วไป จึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและการฝึกฝนพัฒนาทักษะความสามารถที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการสื่อสารผ่านการสัมภาษณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน จึงเห็นควรเปิดโครงการอบรม English Interviews in the 21st Century 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการสัมภาษณ์แบบต่างๆ ในองค์กร 2. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกฝนเทคนิคต่างๆ ในการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 3. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกฝนการใช้ภาษากายในการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 3. หัวข้อการอบรม 1… read more →

โครงการอบรมภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร ปลายปี 2561 จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 24 พฤศจิกายน 2561 1. หลักการและเหตุผล คณะอักษรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกจากภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล เช่น ทางด้านธุรกิจ การค้า การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ฯลฯ ในปัจจุบันนี้ ภาษาเยอรมันเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้กันกว้างขวางในวงการดังกล่าว แต่เป็นภาษาที่ยังไม่มีการสอนกันอย่างแพร่หลาย จึงเห็นสมควรจัดอบรมเพื่อเป็นบริการวิชาการแก่สังคม 2. วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมภาษาเยอรมันแก่ผู้ที่ไม่มีและมีพื้นฐานความรู้มาก่อน เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่สนใจและผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องการรู้ภาษานี้ได้มี ทบทวนหรือเพิ่มเติมความรู้รวมทั้งทักษะการสื่อสารภาษาเยอรมัน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและส่วนงานของตน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 3. หัวข้อการอบรม ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน: ทักษะการสื่อสารในระดับเบื้องต้น ได้แก่ ฟังเพื่อความเข้าใจ ออกเสียง พูดและสนทนาในสถานการณ์ที่กำหนด อ่านตัวบทขนาดสั้น เขียนข้อความหรือจดหมายโต้ตอบในชีวิตประจำวัน รวมทั้งไวยากรณ์เบื้องต้น คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 4. วิธีจัดการอบรม การจัดอบรมประกอบด้วยการฝึกฝนทักษะการสื่อสาร ได้แก่ การฟังเพื่อความเข้าใจ.. read more →