CASCA

You are here: Home » โครงการภาษา » ภาษาตะวันออก » ภาษาจีนกลาง
Tuesday, 25 Nov 2014

โครงการอบรมภาษาจีนกลางสำหรับบุคคลภายนอก ปลายปี 2557

จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 29 พฤศจิกายน 2557

 


หัวข้อการอบรม

ภาษาจีนกลาง ขั้นพื้นฐาน 1

1. ฝึกทักษะการฟัง การอ่านออกเสียง และการเขียนสัทอักษรภาษาจีน

2. ฝึกเขียนตัวอักษรจีน และแต่งประโยคอย่างง่าย

3. ศึกษาศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับการทักทาย ขอบคุณ และการกล่าวคำอำลาเพื่อให้สามารถสนทนาและถ่ายทอดข้อมูลดังกล่าวเป็นภาษาจีนได้

ภาษาจีนกลาง ขั้นพื้นฐาน 2

1. ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่านภาษาจีนกลางในระดับที่ไม่ต้องอาศัยสัทอักษรจีน

2. ฝึกการเขียนและแต่งประโยคที่ซับซ้อน

3. ศึกษาศัพท์และสำนวนภาษาจีนที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น การถามจำนวน การอวยพรต่างๆ เป็นต้น

ภาษาจีนกลาง ขั้นพื้นฐาน 3

1. ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่านภาษาจีนกลางในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน 2

2. ฝึกการเขียนและแต่งประโยคที่ซับซ้อนกว่าขั้นพื้นฐาน 2 เช่น ประโยค ba ประโยคเปรียบเทียบขั้นกว่า เป็นต้น

3. ศึกษาศัพท์และสำนวนภาษาจีนที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันในวงคำศัพท์ที่กว้างขึ้นกว่าขั้นพื้นฐาน 2  เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตรา การบอกทิศทาง การเปรียบเทียบ การถามระยะเวลา เป็นต้น

ภาษาจีนกลาง ขั้นพื้นฐาน 4

1. ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่านภาษาจีนกลางในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน 3

2. ฝึกการเขียนและแต่งประโยคที่ซับซ้อนกว่าขั้นพื้นฐาน 3 เช่น ประโยคกรรมวาจก การใช้คำบ่งทิศทางในการแสดงความหมายโดยนัย เป็นต้น

3. ศึกษาศัพท์และสำนวนภาษาจีนที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันในวงคำศัพท์ที่กว้างขึ้นกว่าขั้นพื้นฐาน 3  เช่น การบอกตำแหน่งแหล่งที่ การบอกทิศทางที่ซับซ้อนขึ้น การไปโรงพยาบาล เป็นต้น

ภาษาจีนกลาง ขั้นกลาง 1

1. ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่านภาษาจีนกลางในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน 4

2. ฝึกการเขียนและแต่งประโยคที่ซับซ้อนกว่าขั้นพื้นฐาน 3 เช่น ประโยคกรรมวาจก การใช้คำบ่งทิศทางในการแสดงความหมายโดยนัย เป็นต้น

3. ศึกษาศัพท์และสำนวนภาษาจีนที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันในวงคำศัพท์ที่กว้างขึ้นกว่าขั้นพื้นฐาน 3  เช่น การบอกตำแหน่งแหล่งที่ การบอกทิศทางที่ซับซ้อนขึ้น การไปโรงพยาบาล เป็นต้น

ภาษาจีนกลาง ขั้นกลาง 2

1. ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่านภาษาจีนกลางในระดับที่สูงกว่าขั้นกลาง 1

2. ฝึกการเขียนและแต่งประโยคที่ซับซ้อนกว่าขั้นพื้นฐาน 3 เช่น ประโยคกรรมวาจก การใช้คำบ่งทิศทางในการแสดงความหมายโดยนัย เป็นต้น

3. ศึกษาศัพท์และสำนวนภาษาจีนที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันในวงคำศัพท์ที่กว้างขึ้นกว่าขั้นพื้นฐาน 3  เช่น การบอกตำแหน่งแหล่งที่ การบอกทิศทางที่ซับซ้อนขึ้น การไปโรงพยาบาล เป็นต้น

ภาษาจีนกลาง เพื่อการสื่อสาร 1

1. ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่านภาษาจีนกลางในระดับที่สูงกว่าภาษาจีนในระดับขั้นกลาง 2

2. ฝึกการอ่านจับใจความ อภิปรายและเขียนเรียงความในหัวข้อที่กำหนดให้

ภาษาจีนกลาง เพื่อการสื่อสาร 2

1. ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่านภาษาจีนกลางในระดับที่สูงกว่าภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

2. ฝึกการอ่านจับใจความ อภิปรายและเขียนเรียงความในหัวข้อที่กำหนดให้

ภาษาจีนกลาง เพื่อการสื่อสาร 3

1. ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่านภาษาจีนกลางในระดับที่สูงกว่าภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร 2

2. ฝึกการอ่านจับใจความ อภิปรายและเขียนเรียงความในหัวข้อที่กำหนดให้

ภาษาจีนกลาง เพื่อการสื่อสารขั้นสูง 1

1. ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่านภาษาจีนกลางในระดับที่สูงกว่าภาษาจีนกลาง เพื่อการสื่อสาร 7

2. ความรู้เกี่ยวกับศัพท์ สำนวน ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง

3. การฝึกทักษะด้านการฟัง การสนทนา และการออกเสียงภาษาจีนกลาง

4. การแปลบทภาพยนตร์ภาษาจีนกลางเป็นภาษาไทย

5. การเรียนรู้วัฒนธรรมจีน


ระยะเวลาในการอบรม

ภาษาจีนกลาง ขั้นพื้นฐาน 1  วันธรรมดา ทุกวันจันทร์และพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น.

ระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 19 พฤศจิกายน 2557 รวม  40  ชั่วโมง

ภาษาจีนกลาง ขั้นพื้นฐาน 1 วันเสาร์ ทุกวันเสาร์  เวลา  9.00 – 13.00  น.

ระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 29 พฤศจิกายน 2557 รวม  40  ชั่วโมง

ภาษาจีนกลาง ขั้นพื้นฐาน 2  วันธรรมดา ทุกวันจันทร์และพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น.

ระหว่างวันที่  15 กันยายน - 19 พฤศจิกายน 2557 รวม  40  ชั่วโมง

ภาษาจีนกลาง ขั้นพื้นฐาน 2 วันเสาร์ ทุกวันเสาร์  เวลา  9.00 – 13.00  น.

ระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 29 พฤศจิกายน 2557 รวม  40  ชั่วโมง

ภาษาจีนกลาง ขั้นพื้นฐาน 3  วันเสาร์ ทุกวันเสาร์  เวลา  9.00 – 13.00  น.

ระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 29 พฤศจิกายน 2557 รวม  40  ชั่วโมง

ภาษาจีนกลาง ขั้นพื้นฐาน 4 วันเสาร์ ทุกวันเสาร์  เวลา  9.00 – 13.00  น.

ระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 29 พฤศจิกายน 2557 รวม  40  ชั่วโมง

ภาษาจีนกลาง ขั้นกลาง 1 วันเสาร์ ทุกวันเสาร์  เวลา  9.00 – 13.00  น.

ระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 29 พฤศจิกายน 2557 รวม  40  ชั่วโมง

ภาษาจีนกลาง ขั้นกลาง 2 วันเสาร์ ทุกวันเสาร์  เวลา  9.00 – 13.00  น.

ระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 29 พฤศจิกายน 2557 รวม  40  ชั่วโมง

ภาษาจีนกลาง ขั้นสื่อสาร 2 ทุกวันเสาร์  เวลา  9.00 – 13.00  น.

ระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 29 พฤศจิกายน 2557 รวม  40  ชั่วโมง

ภาษาจีนกลาง ขั้นสื่อสาร 4 ทุกวันเสาร์  เวลา  9.00 – 13.00  น.

ระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 29 พฤศจิกายน 2557 รวม  40  ชั่วโมง

 

สถานที่อบรม อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ภาษาจีนกลาง ขั้นพื้นฐาน 1         ไม่ต้องมีพื้นฐาน

ภาษาจีนกลาง ขั้นพื้นฐาน 2         ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1 หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน

ภาษาจีนกลาง ขั้นพื้นฐาน 3         ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 2 หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน

ภาษาจีนกลาง ขั้นพื้นฐาน 4         ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 3 หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน

ภาษาจีนกลาง ขั้นกลาง 1           ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 4 หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน

ภาษาจีนกลาง ขั้นกลาง 2           ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาจีนกลางขั้นกลาง 1 หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน

ภาษาจีนกลาง เพื่อการสื่อสาร 2    ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 1 หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
ภาษาจีนกลาง เพื่อการสื่อสาร 4    ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 3 หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมและค่าเอกสารคนละ  4,800  บาท*

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมที่ได้ชำระแล้วไม่ว่ากรณีใด นอกจากจะไม่สามารถเปิดการอบรมได้

การประเมินผลแต่ละระดับมีการประเมินผลโดยการสอบเมื่อการอบรมเสร็จสิ้น ผู้สอบจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60% จึงจะถือว่าสอบผ่าน ศูนย์บริการวิชาการจะออกหนังสือสำคัญให้ไว้เป็นหลักฐาน

วิธีการสมัคร

1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" เลขที่บัญชี 152-4-218367 แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงิน (ดาวน์โหลด ข้อมูลจาก www.AksornChula.com หัวข้อ “Download” )มาที่ศูนย์บริการบริการวิชาการ*ตามช่องทางต่อไปนี้

1.1  สแกนหลักฐานการโอนเงิน  แล้วส่ง  email  มาที่    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หรือ

1.2 แฟกซ์มาที่หมายเลข 02-218-4886 (หากเป็นไปได้ กรุณาส่งนอกเวลาทำการ เนื่องจากในช่วงเวลารับสมัครโทรศัพท์มักไม่ว่าง) และกรุณาโทรศัพท์กลับมายืนยันการรับสมัครจากเจ้าหน้าที่ในวันรุ่งขึ้น ที่หมายเลขเดียวกัน

2.  ในวันเปิดเรียนให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1  ใบ  และรูปถ่าย 1 นิ้ว   1  รูปมาด้วย

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2557

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ตามช่องทางดังนี้

1.      เว็บไซต์ www.AksornChula.com

2.      email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3.      หมายเลขโทรศัพท์ 087-3244991 , 02-2184886

* ให้นำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงในวันเปิดเรียนด้วย