Counter
  • Site Counter: 1,018,504

หลักสูตร

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในระดับปริญญาตรี นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบเป็นวิชาโท หรือวิชาเลือกเสรี นิสิตที่เลือกวรรณคดีเปรียบเทียบเป็นวิชาโทต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบ 21 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละเทอม นอกจากนี้ภาควิชายังเปิดรายวิชาเอกัตศึกษา และปริญญานิพนธ์ สำหรับนิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมที่เลือกเรียนวิชาโทวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้ศึกษาหัวข้อเฉพาะที่ตนเองสนใจในระดับปริญญาโท ภาควิชาเปิดสอนหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวรรณคดีเปรียบเทียบ (แผน ก) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นให้นิสิตได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และวิจารณ์วรรณกรรมประเภทต่างๆ ด้วยทฤษฎีหรือวิธีการอ่านเชิงวิพากษ์หลากหลายแขนง หลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาอย่างน้อยสองปี ในปีแรก นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต และรายวิชาเลือก 12 หน่วยกิต รวมเป็น 24 หน่วยกิต ในปีที่สอง นิสิตลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ในระหว่างนี้นิสิตจะใช้เวลาส่วนใหญ่ค้นคว้าเพื่อเขียนรายงานการวิจัยตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คำแนะนำและดูแลจนกว่านิสิตจะสำเร็จการศึกษา สำหรับการรับนิสิตเข้าศึกษาในแผน ข (สารนิพนธ์) นั้น ภาควิชาจะพิจารณารับเป็นรายกรณี

ในแต่ละปี ภาควิชาจะรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท 2 รอบด้วยกัน โดยแบ่งเป็นการรับสมัครด้วยวิธีปกติและวิธีพิเศษ
รอบแรก เปิดรับสมัครเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม จัดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในเดือนพฤษภาคม และประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในเดือนพฤษภาคม
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาด้วยวิธีพิเศษสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย(ทุน 72 พรรษา) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

 


รอบที่สอง เปิดรับสมัครในเดือนเมษายน จัดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในเดือนพฤษภาคม และประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในเดือนพฤษภาคม

ในระดับปริญญาเอก ภาควิชาเปิดสอนหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวรรณคดีเปรียบเทียบ 

หลักสูตรของภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ

  หลักสูตรปริญญาตรี   

  หลักสูตรปริญญาโท    

  หลักสูตรปริญญาเอก