Counter
  • Site Counter: 1,009,384

ปริญญาเอก

ปริญญาเอก
  หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ปรัชญาของหลักสูตร

  หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านวรรณคดีเปรียบเทียบ  มีศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาดังกล่าวเพื่อไปเป็นอาจารย์  นักวิจัย  และผู้เชี่ยวชาญในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าและวิจัยด้านวรรณคดีเปรียบเทียบ เพื่อไปเป็นอาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน
 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการวิจัยสาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต(แบบ 1.1 และ 2.1)
 1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตในสาขาอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไปหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้
ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต(แบบ 1.2 และ 2.2)
 1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตในสาขาอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและต้องมีแต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
 2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไปหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้


วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
  เป็นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษาซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้


ระบบการจัดการศึกษา
  ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า15 สัปดาห์ /ไม่มีภาคฤดูร้อน


การลงทะเบียนเรียน
  ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปรกติไม่เกิน 15 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต


หลัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
  
ระดับบัณฑิตศึกษา การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรือใช้สัญลักษณ์ S หรือ U ส่วนวิทยานิพนธ์ใช้ ดีมาก ดี ผ่าน และตก


จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
  สำหรับผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต
แบบ 1.1  48 หน่วยกิต (รหัสหลักสูตร 3041)

แบบ 2.1  48 หน่วยกิต (รหัสหลักสูตร 3043)
ระยะเวลาการศึกษา  ไม่เกิน  6  ปีการศึกษา
  สำหรับผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิต
แบบ 1.2  72 หน่วยกิต (รหัสหลักสูตร 3042)
แบบ 2.2  72 หน่วยกิต (รหัสหลักสูตร 3044)
ระยะเวลาการศึกษา  ไม่เกิน  8  ปีการศึกษา


โครงสร้างหลักสูตร     

  แบบ 1.1
(รหัส
หลักสูตร3041)
แบบ 1.2
(
รหัสหลักสูตร3042)
แบบ 2.1
(
รหัสหลักสูตร3043)
แบบ 2.2
(
รหัสหลักสูตร3044)
จำนวนหน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร
48 72 48 72
จำนวนหน่วยกิต
รายวิชาเรียน
- - 12 30
-รายวิชาบังคับ - - 12 18
-รายวิชาเลือก - - - 12
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 48 72 36 42

หมายเหตุ

แบบ 1.1, 1.2 และ 2.1
  1.นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต(Doctoral Dissertation Seminar) ทุกภาคการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยประเมินผลเป็น S/U ไม่นับหน่วยกิต
  2.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณาให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและนอกภาควิชา โดยประเมินผลเป็น S/U ไม่นับหน่วยกิต

แบบ 2.2
  1.นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต(Doctoral Dissertation Seminar) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3 เป็นต้นไปทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยประเมินผลเป็น S/U ไม่นับหน่วยกิต
  2.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณาให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและนอกภาควิชา โดยประเมินผลเป็น S/U ไม่นับหน่วยกิต


แผนการศึกษา

แบบ 1.1  
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก   
2210828 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง  
2210828 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก  
2210828 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง  
2210828 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -
2210897 การสอบวัดคุณสมบัติ   -
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาแรก  
2210828 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่สอง  
2210828 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -
รวม 9 หน่วยกิต
รวมทั้งหลักสูตร 48 หน่วยกิต

 

แบบ 1.2  
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก   
2210830 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง  
2210830 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก  
2210830 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -
 รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง  
2210830 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาแรก  
2210830 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -
2210897 การสอบวัดคุณสมบัติ  -
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่สอง  
2210830 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาแรก  
2210830 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่สอง  
2210830 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -
รวม 9 หน่วยกิต
รวมทั้งหลักสูตร 72 หน่วยกิต

 

แบบ 2.1  
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก   
2210801 สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี 1 3 หน่วยกิต
2210761 สัมมนาระเบียบวิธีวรรณคดีเปรียบเทียบ 3 หน่วยกิต
2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง  
2210802 สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี 2 3 หน่วยกิต
2210781 วิจัยรายบุคคล     3 หน่วยกิต
2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก  
2210826 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง  
2210826 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -
2210897 การสอบวัดคุณสมบัติ  -
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาแรก  
2210826 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่สอง  
2210826 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -
รวม 9 หน่วยกิต
รวมทั้งหลักสูตร 48 หน่วยกิต

 

แบบ 2.2  
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก   
2210701 ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ 1 3 หน่วยกิต
2210761 สัมมนาระเบียบวิธีวรรณคดีเปรียบเทียบ 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก 2 วิชา 6 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง  
2210702 ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ 2 3 หน่วยกิต
2210781 วิจัยรายบุคคล   3 หน่วยกิต
วิชาเลือก 2 วิชา 6 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก  
2210801 สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี 1 3 หน่วยกิต
2210827 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -
รวม 12 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง  
2210802 สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี 2 3 หน่วยกิต
2210827 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -
รวม 12 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาแรก  
2210827 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -
2210897 การสอบวัดคุณสมบัติ -
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่สอง  
2210827 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาแรก  
2210827 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -
รวม 3 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่สอง  
2210827 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -
รวม 3 หน่วยกิต
รวมทั้งหลักสูตร 72 หน่วยกิต


รายวิชา

แบบ 1.1  
-วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
2210828 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2  
-วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต
2210830 วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต
แบบ 2.1  
-รายวิชาบังคับ                                                           12 หน่วยกิต
2210801 สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี 1 3 หน่วยกิต
2210802 สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี 2 3 หน่วยกิต
2210761 สัมมนาระเบียบวิธีวรรณคดีเปรียบเทียบ 3 หน่วยกิต
2210781 วิจัยรายบุคคล 3 หน่วยกิต
-วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
2210826 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
แบบ 2.2  
-รายวิชาบังคับ     18 หน่วยกิต
2210701 ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ 1 3 หน่วยกิต
2210702 ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ 2 3 หน่วยกิต
2210761 สัมมนาระเบียบวิธีวรรณคดีเปรียบเทียบ 3 หน่วยกิต
2210781 วิจัยรายบุคคล 3 หน่วยกิต
2210801 สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี 1 3 หน่วยกิต
2210802 สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี 2 3 หน่วยกิต
-รายวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
2210620 สัมมนาอาชญนิยาย    3 หน่วยกิต
2210622 เทวตำนานและวรรณคดี     3 หน่วยกิต
2210624 สัมมนาวรรณคดีกับสิทธิมนุษยชน 3 หน่วยกิต
2210633 วรรณกรรมเด็ก   3 หน่วยกิต
2210710 วรรณคดีแนวหลังอาณานิคม 3 หน่วยกิต
2210717 สัมมนาวรรณกรรมสตรี      3 หน่วยกิต
2210724 สัมมนานวนิยาย   3 หน่วยกิต
2210726 สัมมนาเรื่องสั้น        3 หน่วยกิต
2210763 สัมมนานักเขียนที่น่าสนใจและผลงาน     3 หน่วยกิต
-วิทยานิพนธ์    42 หน่วยกิต
2210827 วิทยานิพนธ์ 42 หน่วยกิต
   


คำอธิบายรายวิชา

2210620 สัมมนาอาชญนิยาย 3(3-0-9)

ความสัมพันธ์ระหว่างอาชญนิยายกับสังคมบทบาทของอาชญนิยายในบริบททางวัฒนธรรมต่าง ๆ ทฤษฎีอาชญากรรมและร่างกายของอาชญากร การวิเคราะห์และตีความตัวบทคัดสรร

2210622 เทวตำนานและวรรณคดี 3(3-0-9)
เทวตำนานอินเดียและกรีกในฐานะความคิดหลักในวรรณคดีการใช้เทวตำนานในลักษณะต่างๆในวรรณคดีอังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส และเยอรมัน มรดกทางเทวตำนานในวรรณคดีไทย

2210624 สัมมนาวรรณคดีกับสิทธิมนุษยชน (3-0-9)
ความสำคัญของวรรณคดีในฐานะสื่อที่นำเสนอประเด็นสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก บทบาทของนักเขียนในการสร้างจิตสำนึกและรณรงค์เรียกร้องสิทธิมนุษยชนผ่านวรรณกรรม การวิเคราะห์วิจารณ์งานวรรณกรรมคัดสรร

2210633 วรรณกรรมเด็ก 3(3-0-9)
ประวัติวรรณกรรมเด็กในประเทศตะวันตก และตะวันออก รวมทั้งไทยลักษณะสำคัญของวรรณกรรมเด็ก วิเคราะห์วรรณกรรมเด็กที่น่าสนใจทั้งของต่างประเทศและของไทย


2210701 ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ 1  3(3-0-9)
ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ตั้งแต่สมัยกรีกคลาสสิกจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19 การวิเคราะห์ตัวบททฤษฎีที่สำคัญ  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมคัดสรร

2210702 ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ 2  3(3-0-9)
ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน การวิเคราะห์ตัวบททฤษฎี    ที่สำคัญ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมคัดสรร

2210710 วรรณคดีแนวหลังอาณานิคม 3(3-0-9)
ความสัมพันธ์ระหว่างจักวรรดินิยมกับวรรณคดีแนวหลังอาณานิคม บทบาทของวรรณกรรมในการสร้างอัตลักษณ์ชาติและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ทฤษฎีแนวหลังอาณานิคม และการวิจารณ์วรรณคดี

2210717 สัมมนาวรรณกรรมสตรี 3(3-0-9)
ขบวนการเรียกร้องสิทธิสตรีและอิทธิพลที่มีต่อวรรณกรรมสตรีในวัฒนธรรมตะวันตก แนวคิดสตรีนิยมและอิทธิพลที่มีต่อวรรณกรรมสตรีในวัฒนธรรมตะวันออก วรรณกรรมสตรีคัดสรรและผู้เขียน

2210724 สัมมนานวนิยาย 3(3-0-9)
พัฒนาการเกี่ยวกับแนวคิดและกลวิธีของนวนิยายทั้งตะวันออกและตะวันตก

2210726 สัมมนาเรื่องสั้น 3(3-0-9)
แนวคิดและรูปแบบของเรื่องสั้นตะวันออกและตะวันตกตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันโดยเน้นการวิเคราะห์ ์วิจารณ์เรื่องสั้นคัดสรร

2210761 สัมมนาระเบียบวิธีวรรณคดีเปรียบเทียบ 3(3-0-9)
ประวัติความเป็นมาของวรรณคดีเปรียบเทียบในฐานะที่เป็นศาสตร์แนวทางต่างๆในการศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบ

2210763 สัมมนานักเขียนที่น่าสนใจและผลงาน 3(3-0-9)
การวิเคราะห์และการวิจารณ์นักเขียนเลือกสรรและผลงาน

2210781 วิจัยรายบุคคล 3(0-0-12)
การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมในหัวข้อที่นิสิตสนใจ


2210801 สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี 1 3(3-0-9)
การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ทฤษฎีวรรณคดีแนวต่างๆ ทั้งของตะวันตกและตะวันออก การประยุกต์ใช้ทฤษฎีดังกล่าวในการวิเคราะห์วิจารณ์ตัวบทวรรณคดี

2210802 สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี 1 3(3-0-9)
การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ทฤษฎีวรรณคดีที่นำมาใช้ในการวิจัย การสังเคราะห์ทฤษฎีจากตัวบทวรรณคดีที่เลือกศึกษาวิจัย

2210826 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
2210827 วิทยานิพนธ์ 42 หน่วยกิต

2210828 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
2210830 วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต
 
2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
2210897 การสอบวัดคุณสมบัติ S/U
 

กลับไปที่หน้าหลักสูตร

42 หน่วยกิต