Counter
  • Site Counter: 1,009,382

ปริญญาโท


ปริญญาโท
  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ปรัชญาของหลักสูตร

 หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านวรรณคดีเปรียบเทียบ  มีศักยภาพในการค้นคว้าวิจัย และมีความรอบรู้ทางวรรณคดีเพื่อไปเป็นอาจารย์  นักวิจัย  และผู้เชี่ยวชาญในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบที่มีความรู้รอบด้านวรรณคดี วรรณคดีวิจารณ์ และทฤษฎีวรรณคดี
 2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพในการวิจัยวรรณคดีเพื่อสร้างองค์ความรู้ตามหลักวิชาการวรรณคดีศึกษา
 3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ เพื่อเป็นนักวิชาการด้านวรรณคดีหรือใช้ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตโดยไม่จำกัดสาขา
  คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้


วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
  เป็นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษาซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้

ระบบการจัดการศึกษา
  ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า15 สัปดาห์ /ไม่มีภาคฤดูร้อน

ระยะเวลาการศึกษา
  2 ปีการศึกษา (แต่
ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา)


การลงทะเบียนเรียน
  ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปรกติไม่เกิน 15 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต


การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
  
ระดับบัณฑิตศึกษา การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรือใช้สัญลักษณ์ S หรือ U ส่วนวิทยานิพนธ์ใช้ ดีมาก ดี ผ่าน และตก


จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
  36 หน่วยกิต

หลักสูตรสาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1   (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต)

  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2   (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

โครงสร้างหลักสูตร     

  แผน ก แบบ ก 1  
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์                          36 หน่วยกิต

                                   

  แผน ก แบบ ก 2  
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต
-รายวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
-รายวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์                          12 หน่วยกิต


แผนการศึกษา

  แผน ก แบบ ก 1  
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก                   
2210816 วิทยานิพนธ์                      9 หน่วยกิต
   รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง  
2210816 วิทยานิพนธ์      9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก  
2210816 วิทยานิพนธ์    9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง  
2210816 วิทยานิพนธ์                                9 หน่วยกิต
รวม                                                                 9 หน่วยกิต
      รวมทั้งหลักสูตร 36 หน่วยกิต

 

  แผน ก แบบ ก 2  
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก    
2210701 ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ 1 3 หน่วยกิต
2210761 สัมมนาระเบียบวิธีวรรณคดีเปรียบเทียบ 3 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง  
2210702 ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ 2 3 หน่วยกิต
2210781 วิจัยรายบุคคล 3 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก  
2210811 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง  
2210811 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต
รวมทั้งหลักสูตร 36 หน่วยกิต


รายวิชา

แผน ก แบบ ก 2
-รายวิชาบังคับ                                                            12 หน่วยกิต
2210701 ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ 1
2210702 ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ 2
2210761 สัมมนาระเบียบวิธีวรรณคดีเปรียบเทียบ
2210781 วิจัยรายบุคคล
-รายวิชาเลือก                                                             12 หน่วยกิต
2210620 สัมมนาอาชญนิยาย
2210622 เทวตำนานและวรรณคดี    
2210624 สัมมนาวรรณคดีกับสิทธิมนุษยชน
2210632 วรรณคดีแนววิจารณ์สังคม
2210633 วรรณกรรมเด็ก  
2210710 วรรณคดีแนวหลังอาณานิคม
2210717 สัมมนาวรรณกรรมสตรี     
2210724 สัมมนานวนิยาย  
2210726 สัมมนาเรื่องสั้น       
2210763 สัมมนานักเขียนที่น่าสนใจและผลงาน     
    


คำอธิบายรายวิชา

2210620 สัมมนาอาชญนิยาย 3(3-0-9)

ความสัมพันธ์ระหว่างอาชญนิยายกับสังคมบทบาทของอาชญนิยายในบริบททางวัฒนธรรมต่าง ๆ ทฤษฎีอาชญากรรมและร่างกายของอาชญากร การวิเคราะห์และตีความตัวบทคัดสรร

2210622 เทวตำนานและวรรณคดี 3(3-0-9)
เทวตำนานอินเดียและกรีกในฐานะความคิดหลักในวรรณคดีการใช้เทวตำนานในลักษณะต่างๆในวรรณคดีอังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส และเยอรมัน มรดกทางเทวตำนานในวรรณคดีไทย

2210624 สัมมนาวรรณคดีกับสิทธิมนุษยชน (3-0-9)
ความสำคัญของวรรณคดีในฐานะสื่อที่นำเสนอประเด็นสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก บทบาทของนักเขียนในการสร้างจิตสำนึกและรณรงค์เรียกร้องสิทธิมนุษยชนผ่านวรรณกรรม การวิเคราะห์วิจารณ์งานวรรณกรรมคัดสรร


2210632 วรรณคดีแนววิจารณ์สังคม 3(3-0-9)
ความคิดหลักเรื่องสภาพ ความยุติธรรมและการปรับปรุงสังคม นักเขียน วรรณกรรมแนววิจารณ์สังคม

2210633 วรรณกรรมเด็ก 3(3-0-9)
ประวัติวรรณกรรมเด็กในประเทศตะวันตก และตะวันออก รวมทั้งไทยลักษณะสำคัญของวรรณกรรมเด็ก วิเคราะห์วรรณกรรมเด็กที่น่าสนใจทั้งของต่างประเทศและของไทย

2210701 ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ 1  3(3-0-9)
ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ตั้งแต่สมัยกรีกคลาสสิกจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19 การวิเคราะห์ตัวบททฤษฎีที่สำคัญ  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมคัดสรร

2210702 ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ 2  3(3-0-9)
ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน การวิเคราะห์ตัวบททฤษฎี    ที่สำคัญ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมคัดสรร

2210710 วรรณคดีแนวหลังอาณานิคม 3(3-0-9)
ความสัมพันธ์ระหว่างจักวรรดินิยมกับวรรณคดีแนวหลังอาณานิคม บทบาทของวรรณกรรมในการสร้างอัตลักษณ์ชาติและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ทฤษฎีแนวหลังอาณานิคม และการวิจารณ์วรรณคดี

2210717 สัมมนาวรรณกรรมสตรี 3(3-0-9)
ขบวนการเรียกร้องสิทธิสตรีและอิทธิพลที่มีต่อวรรณกรรมสตรีในวัฒนธรรมตะวันตก แนวคิดสตรีนิยมและอิทธิพลที่มีต่อวรรณกรรมสตรีในวัฒนธรรมตะวันออก วรรณกรรมสตรีคัดสรรและผู้เขียน

2210724 สัมมนานวนิยาย 3(3-0-9)
พัฒนาการเกี่ยวกับแนวคิดและกลวิธีของนวนิยายทั้งตะวันออกและตะวันตก

2210726 สัมมนาเรื่องสั้น 3(3-0-9)
แนวคิดและรูปแบบของเรื่องสั้นตะวันออกและตะวันตกตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันโดยเน้นการวิเคราะห์ ์วิจารณ์เรื่องสั้นคัดสรร

2210761 สัมมนาระเบียบวิธีวรรณคดีเปรียบเทียบ 3(3-0-9)
ประวัติความเป็นมาของวรรณคดีเปรียบเทียบในฐานะที่เป็นศาสตร์แนวทางต่างๆในการศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบ

2210763 สัมมนานักเขียนที่น่าสนใจและผลงาน 3(3-0-9)
การวิเคราะห์และการวิจารณ์นักเขียนเลือกสรรและผลงาน

2210781 วิจัยรายบุคคล 3(0-0-12)
การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมในหัวข้อที่นิสิตสนใจ

2210811 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
2210816 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

 

 

2210810 สารนิพนธ์ 3 หน่วยกิต


 

กลับไปที่หน้าหลักสูตร