Counter
  • Site Counter: 1,018,531

วิจัย

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ มุ่งพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยด้านวรรณคดีเปรียบเทียบและวรรณคดีศึกษาดังจะเห็นได้จากโครงการวิจัยที่คณาจารย์ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และโครงการวิจัยตามความถนัดส่วนตัว นอกจากนี้คณาจารย์ยังมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางวรรณคดีที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญทางวรรณคดี ตั้งแต่ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ วรรณกรรมประเภทต่างๆ รูปแบบการประพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับภาษา สื่อและศิลปะประเภทต่างๆ รวมถึงบริบททางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และศาสนา   ภาควิชายังได้ร่วมมือกับศูนย์วรรณคดีศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ผลิตนักวิจัยผ่านหลักสูตรปริญญาเอกด้านวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ เพื่อสร้างชุมชนนักวิจัยด้านวรรณคดีที่แข็งแกร่งในประเทศไทย

 

งานวิจัยภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ

  โครงการวิจัย

  หัวข้อวิจัยที่คณาจารย์สนใจ

  สิ่งพิมพ์