Counter
  • Site Counter: 1,018,505

นิสิต

ภาควิชาได้ผลิตอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวรรณคดีเปรียบเทียบมาแล้วกว่า 30 รุ่น ตั้งแต่พ.ศ. 2519 ครั้งยังมีฐานะเป็นหน่วยวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ นิสิตที่เข้ามาศึกษาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลากหลายสาขาไม่เพียงแต่เฉพาะด้านภาษาและวรรณคดีเท่านั้น หากรวมถึงด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนว่า ภาควิชาให้ความสำคัญกับความหลากหลายและโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับผู้ที่รักและสนใจการศึกษาด้านวรรณคดี

 

ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบสามารถประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ มหาบัณฑิตส่วนใหญ่ของภาควิชาเป็นอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย หรือครูในสถานศึกษาต่างๆ มหาบัณฑิตจำนวนมากทำงานเกี่ยวข้องกับงานวรรณกรรม เช่น เป็น บรรณาธิการ นักเขียน นักแปล ฯลฯ บางส่วนรับราชการ เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทำงานในบริษัทเอกชน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว มหาบัณฑิตจำนวนไม่น้อยศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดี โดยรับทุนจากหน่วยงานต่างๆหรือใช้ทุนส่วนตัว

 

ข้อมูลนิสิตภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ

  นิสิตปัจจุบัน

  นิสิตเก่า

  ผลงานของนิสิตปริญญาโท

  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์