Counter
  • Site Counter: 1,018,524

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี
  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อเป็นวิชาโทให้แก่นิสิตสาขาวิชาภาษาหรือนิสิตในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางวรรณคดีศึกษา

หลักสูตร
 จำนวนหน่วยกิตรวมวิชาโท 20-21 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
 ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบเปิดสอนวิชาเฉพาะสาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบเป็น วิชาโท สำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาวิชาอื่น ดังนี้

 

โปรแกรมปกติ  
สำหรับนิสิตวิชาเอกสาขาวิชาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ  
จำนวนหน่วยกิตวิชาโทรวม  21  หน่วยกิต  ประกอบด้วย  
วิชาบังคับ -    หน่วยกิต
วิชาเลือก 21 หน่วยกิต

 

โปรแกรมเกียรตินิยม  
สำหรับนิสิตวิชาเอกสาขาวิชาอื่นในคณะที่มีคุณสมบัติดังนี้  
1)มีความสนใจที่จะศึกษาด้านวรรณคดีเปรียบเทียบโดยเน้นการวิจัย เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกต่อไป
 
2) ผ่านการเรียนในชั้นปีที่ 1 ด้วยแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.75 และเรียนรายวิชา
ในหลักสูตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 36 หน่วยกิต  
กรณีได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.75
แต่สูงกว่าเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
คือ 3.50 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
คณะอักษรศาสตร์
 
3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
 
4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาเอกที่นิสิตสังกัดอยู่  
จำนวนหน่วยกิตวิชาโทรวม  20  หน่วยกิต  ประกอบด้วย  
รายวิชาเอกัตศึกษาที่ภาควิชาเปิดสอนหรือรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
(โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ) 
12 หน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์    8 หน่วยกิต

หมายเหตุ 
ตามเกณฑ์ของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
นิสิตในโปรแกรมเกียรตินิยม สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ต้อง
1. เรียนรายวิชาเอกในสาขาวิชาที่นิสิตสังกัดไม่ต่ำกว่า 52 หน่วยกิต เพื่อให้ได้หน่วยกิต
รายวิชาเฉพาะสาขารวมครบ 72 หน่วยกิต
2. ต้องสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  3.60  หากไม่สามารถสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสม
3.60 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา ต้องย้ายไปเรียนโปรแกรมปกติ โดยสามารถนับหน่วยกิต
รายวิชาเอกัตศึกษา/รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม
เป็นหน่วยกิตของโปรแกรมปกติได้

 


รายวิชา

โปรแกรมปกติ                                        
วิชาโท   21  หน่วยกิต
-สำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ ให้เลือกเรียนวิชาโท
จากรายวิชาที่ภาควิชาเปิดสอนต่อไปนี้จำนวน  7 รายวิชา รวม 21 หน่วยกิต
 
2210214  วรรณคดีกับสิ่งแวดล้อม*  3(3-0-6)
2210215  วรรณคดีกับสตรี*   3(3-0-6)
2210216  วรรณคดีสัจนิยมมหัศจรรย์*   3(3-0-6)
2210217  บันเทิงคดีร่วมสมัย*  3(3-0-6)
2210218  ศาสนาและจิตวิญญาณในวรรณคดี* 3(3-0-6)
2210219  วรรณกรรมแนวลึกลับ*   3(3-0-6)
2210221  ปริทัศน์อาชญนิยาย*  3(3-0-6)
2210235 วรรณคดีกับการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์* 3(3-0-6)
2210239  วรรณคดีกับความพิการ*      3(3-0-6)
2210301  แนวคิดพื้นฐานวรรณคดีศึกษา     3(3-0-6)
2210313  อารมณ์ขันในวรรณคดี*    3(3-0-6)
2210314  วรรณกรรมเยาวชน*   3(3-0-6)
2210315  วรรณคดีกับอัตลักษณ์ชาติพันธุ์*     3(3-0-6)
2210316  วรรณคดีกับสำนึกทางสังคมและการเมือง*   3(3-0-6)
2210323  วรรณคดีกับสิทธิมนุษยชน*    3(3-0-6)
2210325  วรรณกรรมกับการแปล  3(3-0-6)
2210335  ปริทัศน์วัฒนธรรมศึกษา* 3(3-0-6)
2210410  วรรณคดีแนวหลังอาณานิคม  3(3-0-6)
2210420  นักเขียนเอกกับผลงาน* 3(3-0-6)
2210423  วรรณคดีกับจิตวิทยา*  3(3-0-6)
2210426  วรรณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)
2210427 วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย 3(3-0-6)
2210488  การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านวรรณคดีศึกษา  3(3-0-6)
2210489  การศึกษาอิสระ   3(2-3-4)
   

 

โปรแกรมเกียรตินิยม  
วิชาโท   20  หน่วยกิต
-สำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นในคณะที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้
นิสิตต้องเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
 
1. รายวิชาเอกัตศึกษาที่ภาควิชาเปิดสอน  ประกอบด้วย  
2210591  เอกัตศึกษา 1 3(0-9-0)
2210592  เอกัตศึกษา 2 3(0-9-0)
2210593  เอกัตศึกษา 3 3(0-9-0)
2210594  เอกัตศึกษา 4 3(0-9-0)
หรือรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
(โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ)
 
รวม 12  หน่วยกิต
2. ปริญญานิพนธ์  8    หน่วยกิต
2210597  ปริญญานิพนธ์ 1  4 หน่วยกิต
2210598  ปริญญานิพนธ์ 2   4 หน่วยกิต

 

คำอธิบายรายวิชา

2210214  วรรณคดีกับสิ่งแวดล้อม* 
ธรรมชาติในฐานะแรงบันดาลใจให้เกิดวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาการของทัศนะที่กวีมีต่อธรรมชาติ บทบาทของวรรณคดีในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2210215  วรรณคดีกับสตรี*  
วรรณคดีกับสตรีในวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก  แนวคิดสตรีนิยมและอิทธิพลที่มีต่อวรรณคดี วรรณกรรมสตรีและนักเขียนวรรณกรรมสตรี 
2210216  วรรณคดีสัจนิยมมหัศจรรย์*  
ความหมายและกำเนิดของสัจนิยมมหัศจรรย์ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีสัจนิยมมหัศจรรย์กับศิลปะรูปแบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ความหลากหลายทางรูปแบบและแนวความคิดของวรรณคดีสัจนิยมมหัศจรรย์ การศึกษาวิเคราะห์ตัวบทคัดสรร
2210217  บันเทิงคดีร่วมสมัย*                                                       
ทฤษฎีของบันเทิงคดี การศึกษาเชิงวิเคราะห์บันเทิงคดีร่วมสมัย ความสัมพันธ์ระหว่างบันเทิงคดีกับสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
2210218  ศาสนาและจิตวิญญาณในวรรณคดี*                               
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับศาสนาและจิตวิญญาณ  ประเด็นและมิติเกี่ยวกับศาสนาและจิตวิญญาณในวรรณคดีในวัฒนธรรมต่างๆ  การวิเคราะห์และวิจารณ์ตัวบทคัดสรร
2210219  วรรณกรรมแนวลึกลับ*                                                           
ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมแนวลึกลับ  ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมแนวลึกลับกับสังคม การวิเคราะห์และตีความตัวบทคัดสรร    

2210221  ปริทัศน์อาชญนิยาย*                                                           
ลักษณะเฉพาะ ประวัติและพัฒนาการของอาชญนิยาย ความสัมพันธ์ระหว่างอาชญนิยายกับสังคม 
การวิเคราะห์และตีความตัวบทคัดสรรทั้งในรูปแบบนวนิยายและภาพยนตร์ทั้งของไทยและต่างประเทศ  

2210235 วรรณคดีกับการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์*
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับภาพยนตร์ ทฤษฎีการแปลงวรรณคดีให้เป็นภาพยนตร์ การวิเคราะห์และตีความภาพยนตร์คัดสรร
2210239  วรรณคดีกับความพิการ*                                            
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับความพิการ ประเด็นและมิติต่างๆเกี่ยวกับความพิการในวรรณคดีในวัฒนธรรมที่หลากหลาย การวิเคราะห์และวิจารณ์ตัวบทคัดสรร
2210301  แนวคิดพื้นฐานวรรณคดีศึกษา                                           
ความสำคัญของวรรณคดีในฐานะที่เป็นศิลปะสากลของมนุษยชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับชีวิตและสังคม ทฤษฎีสหวิทยาการในการวิเคราะห์วรรณคดี
2210313  อารมณ์ขันในวรรณคดี*                                                       
ทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์ขัน วิธีการสร้างอารมณ์ขันในวรรณคดีทั้งของตะวันออกและตะวันตก การวิเคราะห์ผลงานที่กำหนดให้
2210314  วรรณกรรมเยาวชน*                                                       
ลักษณะสำคัญของวรรณกรรมเยาวชน ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมเยาวชนกับจิตวิทยา สังคม และวัฒนธรรม วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมเยาวชนคัดสรร 
2210315  วรรณคดีกับอัตลักษณ์ชาติพันธุ์*                                         
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ในสังคมต่างๆ ภาพลักษณ์ชาติพันธุ์ในวรรณคดีการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมคัดสรร
2210316  วรรณคดีกับสำนึกทางสังคมและการเมือง*                             
ความสำคัญของวรรณคดีในฐานะที่เป็นสื่อแสดงสำนึกทางสังคมและการเมืองของนักประพันธ์ ความคิดทางการเมืองที่มีผลต่อการสร้างสรรค์วรรณคดี อิทธิพลของผลงานเหล่านั้นที่มีผลต่อสังคมและการเมือง บทบาทของนักเขียนในฐานะผู้ชี้นำสังคม
2210323  วรรณคดีกับสิทธิมนุษยชน*                                 
บทบาทของวรรณคดีและนักเขียนในการนำเสนอประเด็นสิทธิมนุษยชน ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก สถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ปรากฏในวรรณกรรม การวิเคราะห์บทคัดสรรวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
2210325  วรรณกรรมกับการแปล                                                    
มโนทัศน์เชิงวิจารณ์เกี่ยวกับการแปลวรรณกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างการแปลกับบริบททางวัฒนธรรม การวิเคราะห์ตัวบทแปลคัดสรร
2210335  ปริทัศน์วัฒนธรรมศึกษา*                                                    
พัฒนาการของวัฒนธรรมศึกษา แนวคิดและประเด็นสำคัญของวัฒนธรรมศึกษา การวิเคราะห์และวิจารณ์ตัวบทวัฒนธรรมคัดสรร
2210410  วรรณคดีแนวหลังอาณานิคม                                          
ความสัมพันธ์ระหว่างจักรวรรดินิยมกับวรรณคดีแนวหลังอาณานิคม บทบาทของวรรณคดีในการสร้างอัตลักษณ์ชาติและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม การวิเคราะห์เชิงวิจารณ์วรรณคดีคัดสรร
2210420  นักเขียนเอกกับผลงาน*                                             
ผลงานชิ้นสำคัญของนักเขียนเอก  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนักเขียน  ผลงาน  และสภาพสังคม รวมทั้งลักษณะเฉพาะตนของนักเขียน
2210423  วรรณคดีกับจิตวิทยา*                                                    
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับจิตวิทยา การวิเคราะห์วรรณคดีด้วยทฤษฎีจิตวิทยาแนวต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมและผู้เขียน
2210426  วรรณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                                          
ลักษณะเฉพาะของวรรณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลที่มีต่อกันและกัน การเปรียบเทียบวรรณคดีชิ้นเอกของภูมิภาคนี้
2210427 วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย
ลักษณะ ประวัติ และพัฒนาการของวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย  การวิเคราะห์และวิจารณ์ตัวบทคัดสรรวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย และตัวบทคัดสรรวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
2210488  การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านวรรณคดีศึกษา                                  
เรื่องคัดเฉพาะทางวรรณคดีศึกษา การวิเคราะห์และวิจารณ์ตัวบทคัดสรร
2210489  การศึกษาอิสระ                                                          
การค้นคว้าวิจัยและเสนอผลงานในหัวข้อด้านวรรณคดีศึกษาตามความสนใจของแต่ละบุคคล 
 
หมายเหตุ    * หมายถึง รายวิชาที่เปิดเป็นวิชาการศึกษาทั่วไป          


ดาวน์โหลดหลักสูตร (PDF)

กลับไปที่หน้าหลักสูตร


                             

 
2210214  วรรณคดีกับสิ่งแวดล้อม*