ยินดีต้อนรับ

ประกาศ


  การเข้าพบอ.ผู้สอนในสัปดาห์แรกสำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 อ่านรายละเอียด
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านรายละเอียด
  ประกาศคณะอักษรศาสตร์เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด
  การขยายเวลาส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และกำหนดการเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด
  ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 อ่านรายละเอียด
  ประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่องการปรับการเรียนการสอนในภาวะวิกฤติ อ่านรายละเอียด
  ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 อ่านรายละเอียด
  ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 อ่านรายละเอียด
  ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 อ่านรายละเอียด
  ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 อ่านรายละเอียด
  กำหนดการขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา อ่านรายละเอียด
  กำหนดวันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด
  กำหนดวันส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์และกำหนดวันสุดท้ายของการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด
  ประกาศเรื่อง อัตาเงินเรียกเก็บประเภทอื่นๆ สำหรับนิสิต พ.ศ.2562 อ่านรายละเอียด
  ประกาศเรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียน พ.ศ.2562 อ่านรายละเอียด
  ลำดับเวลาการลงทะเบียนเรียน/ การชำระเงิน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด
  กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด
  กำหนดวันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด
  กำหนดวันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด
  กำหนดวันส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด
  กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้าและลงทะบียนเรียน สำหรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด
  กำหนดการลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตปัจจุบัน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562  อ่านรายละเอียด
  กำหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษา ระบบทวิภาค ปีการศึกษา 2562  อ่านรายละเอียด
 ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562  อ่านรายละเอียด