ยินดีต้อนรับ

ประกาศ

  กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษษปลาย ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด
  กำหนดวันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด
  กำหนดวันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด
  กำหนดวันส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด
  กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้าและลงทะบียนเรียน สำหรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด
  กำหนดการลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตปัจจุบัน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562  อ่านรายละเอียด
  กำหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษา ระบบทวิภาค ปีการศึกษา 2562  อ่านรายละเอียด
 ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562  อ่านรายละเอียด
  ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) อ่านรายละเอียด

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 อ่านรายละเอียด
  ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด
  ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) อ่านรายละเอียด
  ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) อ่านรายละเอียด
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด

  กำหนดวันสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 อ่านรายละเอียด
  ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด
  ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด
  กำหนดวันสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 อ่านรายละเอียด
  กำหนดวันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด
  กำหนดวันส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด
  การขอสำเร็จการศึกษา ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด
  กำหนดวันสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 อ่านรายละเอียด
  เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนแรกเข้าศึกษาออนไลน์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด
  กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด
  กำหนดการชำระค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด
  กำหนดการลงทะเบียนเรียน ระบบทวิภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด
  ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด
  กำหนดวันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด
  กำหนดวันส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด
  กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด