ยินดีต้อนรับ

ประกาศ

  กำหนดวันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด
  กำหนดวันส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์และกำหนดวันสุดท้ายของการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด
  ประกาศเรื่อง อัตาเงินเรียกเก็บประเภทอื่นๆ สำหรับนิสิต พ.ศ.2562 อ่านรายละเอียด
  ประกาศเรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียน พ.ศ.2562 อ่านรายละเอียด
  ลำดับเวลาการลงทะเบียนเรียน/ การชำระเงิน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด
  กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด
  กำหนดวันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด
  กำหนดวันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด
  กำหนดวันส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด
  กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้าและลงทะบียนเรียน สำหรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด
  กำหนดการลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตปัจจุบัน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562  อ่านรายละเอียด
  กำหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษา ระบบทวิภาค ปีการศึกษา 2562  อ่านรายละเอียด
 ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562  อ่านรายละเอียด
  ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) อ่านรายละเอียด

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 อ่านรายละเอียด
  ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด
  ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) อ่านรายละเอียด
  ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) อ่านรายละเอียด
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด