พัฒนาการละครเพลงของรพีพร

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

  1.1 ความสำคัญและความเป็นมาของการศึกษา
  1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  1.3 วัตถุประสงค์
  1.4 สมมติฐาน
  1.5 ขอบเขตการวิจัย
  1.6 ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1.8 ข้อตกลงเบื้องต้น

บทที่ 2 ความหมายและประวัติความเป็นมาของละครเพลงในประเทศไทย

  2.1 ความหมายของละครเพลง

  2.2 พัฒนาการละครเพลงในประเทศไทย

2.2.1 พัฒนาการของละครก่อนมีละครเพลง

 • อิทธิพลของละครตะวันตกที่มีต่อการละครไทย
 • โอเปรา

  2.2.2 พัฒนาการของละครเมื่อมีละครเพลง

 • ละครดึกดำบรรพ์
 • ความแตกต่างระหว่างโอเปราของฝรั่งและละครดึกดำบรรพ์ของไทย
 • ละครร้องปรีดาลัย
 • ละครร้องในสมัยรัชกาลที่ 6
 • ละครร้องของพรานบูรพ์

2.2.3 พัฒนาการจากละครร้องสู่ละครเพลง

 • ละครเพลงของพรานบูรพ์
 • ละครเพลงของรพีพร

บทที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบละครเพลงของรพีพรและพรานบูรพ์

  3.1 ลักษณะคำประพันธ์

3.1.1 ละครเพลงของพรานบูรพ์
3.1.2 ละครเพลงของรพีพร

  3.2 ที่มาของเรื่อง

3.2.1 ที่มาของละครเพลงของพรานบูรพ์
3.2.2 ที่มาของละครเพลงของรพีพร

  3.3 ดนตรีและเพลงประกอบการแสดง

  3.4 สถานที่ๆ ใช้แสดงและฉากประกอบการแสดง

  3.5 แนวคิดและจุดประสงค์ในการนำเสนอ

บทที่ 4 ยุครุ่งเรืองของละครเพลงของรพีพร

  4.1 ละครเพลงที่มาจากจินตนาการ

นิมิตสวรรค์
ตัวละคร
ฉากและเครื่องแต่งกาย
เพลงในเรื่องนิมิตรสวรรค์
ประเมินคุณค่าของละครเพลงเรื่อง นิมิตสวรรค์ ในฐานะบทละครและการแสดง

  4.2 ละครเพลงที่มีที่มาจากตำนานหรือเรื่องบอกเล่า

4.2.1 มนต์รักนวลจันทร์
ที่มาของเรื่องมนต์รักนวลจันทร์
ตัวละคร
ฉาก
เครื่องแต่งกาย
เพลง
มนต์รักนวลจันทร์ในฐานะบทละครและการแสดง

4.2.2 ฉางกาย
ตัวละครและผู้แสดงเรื่องฉางกาย
ฉากในเรื่องฉางกาย
ฉางกายในฐานะบทละคร

4.2.3 ท่าฉลอม
ตัวละครและผู้แสดงเรื่องท่าฉลอม
ฉากและเครื่องแต่งกาย
เพลงในเรื่องท่าฉลอม
การประสบความสำเร็จเรื่องท่าฉลอม

  4.3 ละครเพลงที่มีที่มาจากภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด

สวรรค์มืด
ตัวละครและผู้แสดงเรื่องสวรรค์มืด
ฉาก
เครื่องแต่งกาย
เพลงประกอบการแสดงเรื่องสวรรค์มืด
สวรรค์มืดในฐานะละครเพลงและภาพยนตร์

  4.4 วิเคราะห์บทละครเพลงในยุครุ่งเรืองของละครเพลงของรพีพร

4.4.1 องค์ประกอบของบทละคร

1. โครงเรื่อง
2. แนวคิดของเรื่อง
3. ตัวละคร
4. บทสนทนา
5. ฉาก
6. กลวิธีในการประพันธ์
7. เป้าหมายหรือจุดประสงค์ในการนำเสนอ

4.4.2 ลักษณะคำประพันธ์

4.4.3 ลักษณะการแสดง

1. ผู้แสดง
2. ผู้กำกับการแสดง
3. ผู้แต่งเพลง
4. ดนตรีและเพลงประกอบการแสดง
5. การแต่งกาย
6. สถานที่และฉากที่ใช้ในการแสดง
7. การแสดง

บทที่ 5 ยุคสืบสานและอนุรักษ์ละครเพลงของรพีพร

  5.1 ละครเพลงที่แสดงตั้งแต่ต้นจนจบ

5.1.1 ศกุนตลา
วัตถุประสงค์ในการแสดงเรื่องศกุนตลา
ตัวละครและผู้แสดงเรื่องศกุนตลา
ฉากในเรื่องศกุนตลา
เครื่องแต่งกาย
เพลงในเรื่องศกุนตลา

5.1.2 เงือกน้อย
วัตถุประสงค์ในการจัดแสดงเรื่องเงือกน้อย
ตัวละครและผู้แสดงเรื่องเงือกน้อย
ฉากในเรื่องเงือกน้อย
เครื่องแต่งกายในเรื่องเงือกน้อย
เพลงในเรื่องเงือกน้อย

  5.2 ละครเพลงที่ตัดตอนมาแสดง

5.2.1 มโนราห์ถวายตัว
ตัวละครและผู้แสดงเรื่องมโนราห์ถวายตัว
ฉากในเรื่องมโนราห์ถวายตัว
เครื่องแต่งการในเรื่องมโนราห์ถวายตัว
เพลงประกอบการแสดงเรื่องมโนราห์ถวายตัว

5.2.2 สาวเครือฟ้า
วัตถุประสงค์ในการสร้างเรื่องสาวเครือฟ้า
ตัวละครและผู้แสดงในเรื่องสาวเครือฟ้า
ฉากในเรื่องสาวเครือฟ้า
เครื่องแต่งกายในเรื่องสาวเครือฟ้า
เพลงประกอบการแสดงเรื่องสาวเครือฟ้า

5.2.3 เวนิสวาณิช
วัตถุประสงค์ในการสร้างเวนิสวาณิช
ตัวละครและผู้แสดงเรื่องเวนิสวาณิช
ฉากในเรื่องเวนิสวาณิช
เพลงประกอบในการแสดงเรื่องเวนิสวาณิช

5.2.4 ขวัญใจจอมโจร
ตัวละครในเรื่องขวัญใจจอมโจร
ฉากและเครื่องแต่งกายในเรื่องขวัญใจจอมโจร
เพลงประกอบการแสดงเรื่องขวัญใจจอมโจร

  5.3 วิเคราะห์บทละครเพลงในยุคสืบสานและอนุรักษ์ละครเพลง

5.3.1 องค์ประกอบของบทละครเพลง

1. โครงเรื่อง
2. แนวคิด
3. ตัวละคร
4. บทสนทนา
5. ฉาก
6. กลวิธีในการประพันธ์
7. เป้าหมายหรือจุดประสงค์ในการนำเสนอ

5.3.2 ลักษณะคำประพันธ์

5.3.3 ลักษณะการแสดง

บทที่ 6 สุนทรียภาพของละครเพลงของรพีพร

  6.1 สุนทรียภาพที่เกิดจากความเป็นเอกภาพของตัวบท เนื้อเพลง และดนตรี

6.1.1 ตัวบทละครของรพีพร
6.1.2 ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงละครเพลงของรพีพร

6.1.2.1 สุนทรียรสของดนตรีแจ๊ส
6.1.2.2 สุนทรียรสของดนตรีจุลดุริยางค์

6.1.3 เนื้อเพลงในละครของรพีพร

  6.2 บทบาทของนักร้องที่ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ

  6.3 สุนทรียภาพที่เกิดขึ้นจากการแสดง

  6.4 สุนทรียภาพของละครเพลงของรพีพร : การประสานวรรณศิลป์ คีตศิลป์ และนาฏศิลป์

บทที่ 7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก ก. เนื้อเรื่องย่อบทละครเพลงของรพีพร

ภาคผนวก ข. ตัวอย่างบทละครเพลงของรพีพร

ภาคผนวก ค. บทสัมภาษณ์คุณสุวัฒน์ วรดิล

ประวัติผู้วิจัย