วิทยานิพนธ์ปี 2519

2519. กอบกุล อิงคุทานนท์. การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องตำนานอิเลกตราในบทละครคลาสสิค
และบทละครปัจจุบัน2519. กอบกุล อิงคุทานนท์. การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องตำนานอิเลกตราในบทละครคลาสสิค
และบทละครปัจจุบัน

บทคัดย่อ

ไม่เพียงแต่นักเขียนในสมัยกรีกจะนำเทวตำนานมาใช้เป็นโครงเรื่องในการประพันธ์บทละคร แม้เวลาจะล่วงเลยมานานนับพันปีแล้วก็ตาม นักเขียนสมัยใหม่ก็ยังนิยมใช้เทวตำนานกรีกเป็นโครงเรื่องในบทละคร ตำนานอิเลกตรานับเป็นตำนานหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมและสนใจและนักเขียนนำมาใช้อยู่เสมอ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะเปรียบเทียบให้เห็นความเหมือน และความแตกต่างระหว่างวิธีการ และจุดประสงค์ของนักเขียนกรีกและนักเขียนสมัยใหม่ในการเสนอตำนานอิเลกตรา ทั้งนี้รวมถึงการมองตัวละครและการเสนอปรัชญาชีวิตด้วย วิทยานิพนธ์ฉบับนี้พยายามชี้ให้เห็นว่า แม้นักเขียนสมัยใหม่จะนำตำนานซึ่งเกิดขึ้นในสังคมสมัยโบราณมาใช้ก็ตาม แต่ก็สามารถดัดแปลงให้เข้ากับวัตถุประสงค์และความคิดของเขาโดยการใช้วิธีการนำเสนออย่างใหม่ ผสมผสานกับวิธีการและความคิดบางอย่างของละครกรีกได้โดยไม่ขัดเขินแต่อย่างใด ดังเช่นยูจีน โอนีลได้ใช้หลักจิตวิทยาและสภาพแวดล้อมแสดงให้เห็นเหตุการกระทำของตัวละคร แต่ในขณะเดียวกัน เขาก็ดัดแปลงการใช้ลูกคู่และการสวมหน้ากากของละครกรีกเข้าช่วยส่งเสริมการเสนออย่างใหม่ เพื่อให้บทละครได้เนื้อหาสาระสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นอกจากจะรวบรวมศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคมและศาสนาเพื่อประกอบการใช้ตำนานอิเลกตราในแต่ละสมัย แล้วยังศึกษาเปรียบเทียบการรับความคิดเด่นในสังคมนั้นมาใช้ในบทละครอีกด้วย ดังเช่นในสมัยคลาสสิค โซโฟคลิส และยูริพิดิส ต่างก็มีความคิดแตกต่างกันในเรื่องชาตานิยม ครั้นมาในสมัยใหม่ โอนีลได้รับหลักจิตวิทยาและแนวความคิดแบบธรรมชาตินิยม ส่วนจิโรดู ได้รับความคิดทางปรัชญาซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญในสมัยนั้น มาใช้ในบทละครของเขาเพื่อเสนอแนวคิดทางการเมืองอีกด้วย ข้อนี้ช่วยแสดงให้เห็นว่า แม้กระทั่งนักเขียนในสมัยเดียวกันก็ยังมีแนวความคิดแตกต่างกันออกไป

ผลที่ได้รับจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ คือ ข้อคิดบางประการว่า การที่นักประพันธ์สมัยใหม่สนใจตำนานกรีกเป็นเพราะเค้าโครงเรื่องสามารถใช้ได้ทุกสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดหลักในเรื่อง ดังเช่น ความยุติธรรมและการทำผิดกฎทางศีลธรรมในตำนานอิเลกตรา ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันตลอดเวลาในสังคมทุกยุคทุกสมัย การศึกษาเปรียบเทียบบทละครกรีก และสมัยใหม่ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงช่วยให้เห็นวิวัฒนาการทางทัศนคติของแต่ละสมัยที่แตกต่างกันทั้งๆ ที่มีแก่นเรื่องเดียวกันด้วย