ตั้งขึ้นเป็นแผนกวิชาภาษาตะวันออกในปี พ.ศ.2504 ปัจจุบันเป็นภาควิชาภาษาตะวันออก ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษามาเลย์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาเวียดนาม
สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต
(เรียงตามตัวอักษร)
และเปิดสอนวิชาภาษาพม่า และภาษาอาหรับด้วย

ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) มี 3 สาขาวิชาได้
สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและสาขาวิชาภาษาจีน (เรียงตามปีที่เปิดสอน)
สาขาวิชาภาษาเกาหลีเปิดสอนเป็นวิชาโท

ระดับปริญญาโท
เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (สายวรรณคดี)  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ 

ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาภาษาจีน

 

 

 


ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0 - 2218 - 4739

 

ผู้บริหาร
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก : รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาบาลี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์  สินสกุล
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญพร ปริญญาวุฒิชัย
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา สุวรรณระดา
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาเกาหลี : อาจารย์ กมล บุษบรรณ์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาเวียดนาม : รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา  ราโท
หัวหน้าสาขาวิชาภาษามาเลย์ : อาจารย์ ดร.นูรีดา  หะยียะโกะ
กรรมการบริหารภาควิชา : รองศาสตราจารย์มณฑา พิมพ์ทอง ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญพร ปริญญาวุฒิชัย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ สินสกุล กรรมการ
อาจารย์ ดร.นูรีดา หะยียะโกะ กรรมการ
อาจารย์กมล บุษบรรณ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล (ผู้แทนคณาจารย์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ชุณหเรืองเดช (ผู้แทนคณาจารย์)
รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท กรรมการและเลขานุการ
นางสุวรรณี โรจน์ทังคำ ผู้ช่วยเลขานุการ

สถานที่
ภาควิชาภาษาตะวันออก อยู่ที่ชั้น 10  อาคารบรมราชกุมารี  ร่วมกับภาควิชาปรัชญา โทรศัพท์หมายเลข 02-218-4739  โทรสาร  02-218-4740