อบรมหลักสูตรสนทนาภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลภายนอก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลภายนอก


หลักสูตรบุคคลภายนอก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์
ในแต่ละปีการศึกษา มี 3 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.) ภาคเรียนที่ 2 (พ.ค.-ก.ค.)
ภาคเรียนที่ 3 (ก.ย.-พ.ย.)

รอบที่กำลังเปิดรับสมัคร

ชุดภาษาญี่ปุ่น (เน้นไวยากรณ์ ฟัง พูด อ่าน เขียน พิมพ์)

【 รอบวันเสาร์ 】 
ครั้งละ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่ 15 กันยายน – 24 พฤศจิกายน 2561 รวม 30 ชั่วโมง

1. ภาษาญี่ปุ่น 1 (Minna no Nihongo 1 : 1-6)

 9.00 – 12.00 น.

2. ภาษาญี่ปุ่น 1 (Minna no Nihongo 1 : 1-6) 

 13.00 – 16.00 น.

3. ภาษาญี่ปุ่น 2 (Minna no Nihongo 1 : 7-12)

 9.00 – 12.00 น.

4. ภาษาญี่ปุ่น 2 (Minna no Nihongo 1 : 7-12)

 13.00 – 16.00 น.

5. ภาษาญี่ปุ่น 3 (Minna no Nihongo 2 : 13-18)

 9.00 – 12.00 น.

6. ภาษาญี่ปุ่น 3 (Minna no Nihongo 2 : 13-18)

 13.00 – 16.00 น.

7. ภาษาญี่ปุ่น 4 (Minna no Nihongo 2 : 19-25)

9.00 – 12.00 น.

8. ภาษาญี่ปุ่น 5 (Minna no Nihongo 3 : 26-31)

13.00 - 16.00 น.

9. ภาษาญี่ปุ่น 6 (Minna no Nihongo 3 : 32-37)

9.00 – 12.00 น.

10. ภาษาญี่ปุ่น 7  (Minna no Nihongo 4 : 38-43)

 9.00 – 12.00 น.

 

 

 

 

【 รอบวันธรรมดา 】 
ครั้งละ 2 ชั่วโมง ตั้งแต่ 17 กันยายน – 27 พฤศจิกายน 2561 รวม 40 ชั่วโมง

1. ภาษาญี่ปุ่น 1 (Minna no Nihongo 1 : 1-8)

 ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี  เวลา 18.00 – 20.00 น.

2. ภาษาญี่ปุ่น 2 (Minna no Nihongo 1/2: 9-16) 

 ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี  เวลา 18.00 – 20.00 น.

3. ภาษาญี่ปุ่น 3 (Minna no Nihongo 2 : 17-25)

 ทุกวันจันทร์และพุธ  เวลา 18.00 – 20.00 น.

4. ภาษาญี่ปุ่น 5 (Minna no Nihongo 3/4 : 34-41)

ทุกวันจันทร์และพุธ  เวลา 18.00 – 20.00 น.

 

 

 

 

 

 

ชุดสนทนาภาษาและวัฒนธรรม

ทุกวันเสาร์ ครั้งละ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่ 15 กันยายน – 24 พฤศจิกายน 2561 รวม 30 ชั่วโมง

 1. ฟังพูดภาษาญี่ปุ่นด้วย Marugoto 1  13.00 – 16.00 น.
 2. ฟังพูดภาษาญี่ปุ่นด้วย Marugoto 2  9.00 – 12.00 น.

 

 

 

ชุดติวเข้มสอบภาษาญี่ปุ่น

ทุกวันเสาร์ ครั้งละ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่ 15 กันยายน – 24 พฤศจิกายน 2561 รวม 30 ชั่วโมง

 1. ญี่ปุ่น 7.3 กัมบัตเตะ (1)  9.00 – 12.00 น.

 

 

 

สอบถามรายละเอียดการสมัคร