จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University 日本語講座(博士課程) - ปริญญาโท-เอก - GRADUATE -

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุ่น
Philosophy of Doctor Program in Japanese Culture and Literature
日本文化・日本文学博士課程

 

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุ่น
Master of Arts Program in Japanese Culture and Literature
日本文化・日本文学修士課程

 

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ
Master of Arts Program in Japanese as a Foreign Language
外国語としての日本語修士課程(日本語教師養成プログラム)