หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น Master of Arts Program in Japanese 日本語・日本文学専攻修士課程

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)


1.ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(ภาษาอังกฤษ)Master of Arts Program in Japanese

2.ชื่อปริญญา
(ภาษาไทย)อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
อ.ม.
(ภาษาอังกฤษ)Master of Arts
M.A.

3.ชื่อที่ลงในใบ TRANSCRIPT
FIELD OF STUDY   Japanese

4.ประเภทหลักสูตร
เชิงการจัดการ
check หลักสูตรปกติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เชิงการจัดเก็บเงิน
check หลักสูตรปกติ
หลักสูตรพิเศษ

5.หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.หลักการ เหตุผล วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และภาวะความต้องการบัณฑิต

6.1 หลักการและเหตุผล

 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา หลังจากนั้นได้ดำเนินการประเมินหลักสูตรในปี พ.ศ. 2548 และเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรด้วยการปรับโครงสร้างของหลักสูตร เพื่อมุ่งเน้นการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและความต้องการของสังคม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
6.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 
6.2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิม
1. เพื่อผลิตอักษรศาสตรมหาบัณฑิตผู้มีความรู้ขั้นสูงทาง
ภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่นเป็นนักวิชาการ
ที่สามารถค้นคว้าวิจัยภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่นได้
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น
6.2.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง
1. เพื่อผลิตอักษรศาสตรมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามาร
ถในการค้นคว้าวิจัยด้านภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการวิจัยด้านภาษาและวร
รณคดีญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและ
ความต้องการของสังคมเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
6.3 ภาวะความต้องการบัณฑิต
 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนสถาบันการ
ศึกษาต้องการผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษาและ
วรรณคดีญี่ปุ่นขั้นสูงเป็นจำนวนมาก
หลักสูตร

1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
2 โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน
24
หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ
9
หน่วยกิต
รายวิชาเลือก
15
หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต

3 รายวิชา
3.1 รายวิชาบังคับ   9 หน่วยกิต
สายภาษา

2223601 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น
Japanese Linguistics
3 (3 – 0 – 9)
2223620 วิธีวิทยาการวิจัย
Research Methodology
3 (3 – 0 – 9)
2223701 สัมมนาภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น
Seminar in Japanese Language
3 (3 – 0 – 9)
2223810* สัมมนาวิทยานิพนธ์
Thesis Seminar
S/U
 
ในกรณีที่นิสิตไม่มีพื้นความรู้ทางภาษาศาสตร์ จะต้องเรียนรายวิชาของภาควิชาภาษาศาสตร์ในระดับมหาบัณฑิต 3 – 6 หน่วยกิต โดยนับหน่วยกิตเป็นส่วนหนึ่งในวิชาเลือกของหลักสูตรได้ 3 หน่วยกิต นอกจากนั้นให้ประเมินผลเป็น S/U และไม่นับหน่วยกิตให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
สายวรรณคดี

2223611 วรรณคดีเอกของญี่ปุ่น
Masterpieces of Japanese Literature
3 (3 – 0 – 9)
2223620 วิธีวิทยาการวิจัย
Research Methodology

2223711 สัมมนาวรรณคดีญี่ปุ่น
Seminar in Japanese Literature
3 (3 – 0 – 9)
2223810* สัมมนาวิทยานิพนธ์
Thesis Seminar
S/U
 
ในกรณีที่นิสิตไม่มีพื้นความรู้ทางวรรณคดีญี่ปุ่น จะต้องเรียนรายวิชาวรรณคดีญี่ปุ่นในระดับป
ริญญาบัณฑิตของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 3 – 6 หน่วยกิต โดยประเมินผลเป็น S/U และไม่นับหน่วยกิตให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
 3.2 รายวิชาเลือก           15 หน่วยกิต
สายภาษา

2223602 วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น
Japanese Syntax and Semantics
3 (3 – 0 – 9)
2223604 คำศัพท์ในภาษาญี่ปุ่น
Japanese Lexicon
3 (3 – 0 – 9)
2223605 ภาษาญี่ปุ่นเชิงภาษาศาสตร์สังคม
Japanese Sociolinguistics
3 (3 – 0 – 9)
2223621* ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการวิจัย
Japanese for Research
3 (3 – 0 – 9)
2223702 การสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ
Teaching Japanese as a Foreign Language
3 (3 – 0 – 9)
2223703 ภาษาศาสตร์เปรียบต่าง : ภาษาญี่ปุ่น-ไทย
Contrastive Linguistics : Japanese-Thai
3 (3 – 0 – 9)
2223704 เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาญี่ปุ่น
Selected Topics in Japanese Language
3 (3 – 0 – 9)
2223705 ภาษาญี่ปุ่นกับวัฒนธรรม
Japanese Language and Culture
3 (3 – 0 – 9)
2223720 เอกัตศึกษา
Individual Study
3 (3 – 0 – 9)
 
อนึ่งนิสิตสายภาษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในสายวรรณคดีได้ 3 – 6 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและประเมินผลเป็น S/U ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
 สายวรรณคดี

2223617* ภาษาญี่ปุ่นในวรรณคดีคลาสสิก
Japanese in Classical Literature
3 (3 – 0 – 9)
2223618* วรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่
Modern Japanese Literature
3 (3 – 0 – 9)
2223619* วรรณกรรมร้อยแก้วญี่ปุ่นสมัยนิยม
Popular Japanese Fiction
3 (3 – 0 – 9)
2223621* ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการวิจัย
Japanese for Research
3 (3 – 0 – 9)
2223631* วรรณคดีคลาสสิกญี่ปุ่น 1
Japanese Classical Literature 1
3 (3 – 0 – 9)
2223632* วรรณคดีคลาสสิกญี่ปุ่น 2
Japanese Classical Literature 2
3 (3 – 0 – 9)
2223714 ร้อยกรองญี่ปุ่น
Japanese Poetry
3 (3 – 0 – 9)
2223715 เรื่องคัดเฉพาะทางวรรณคดีญี่ปุ่น
Selected Topics in Japanese Literature
3 (3 – 0 – 9)
2223716* บทละครโนและเคียวเง็น
Noh and KyJgen Plays
3 (3 – 0 – 9)
2223717* การแปลวรรณกรรมญี่ปุ่น
Translation of Japanese Literature
3 (3 – 0 – 9)
2223718* วัฒนธรรมกับความเชื่อของญี่ปุ่น
Japanese Culture and Belief
3 (3 – 0 – 9)
2223720 เอกัตศึกษา
Individual Study
3 (3 – 0 – 9)
 
อนึ่งนิสิตสายวรรณคดีสามารถเลือกเรียนรายวิชาในสายภาษา โดยนับหน่วยกิตให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนี้ได้เพียง 3 หน่วยกิตและประเมินผลเป็น S/U ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
 3.3 วิทยานิพนธ์          12 หน่วยกิต

2223811 วิทยานิพนธ์
Thesis
12 หน่วยกิต