หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ Master of Arts Program in Japanese as a Foreign Language 日本語教師

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549)


1.ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ
Master of Arts Program in Japanese as a Foreign Language

2.ชื่อปริญญา
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
อ.ม.
Master of Arts
M.A.

3.ชื่อที่ลงในใบ TRANSCRIPT
FIELD OF STUDY     Japanese as a Foreign Language

4.ประเภทหลักสูตร
เชิงการจัดการ
check หลักสูตรปกติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เชิงการจัดเก็บเงิน
check หลักสูตรปกติ
หลักสูตรพิเศษ

5.หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.หลักการ เหตุผล วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และภาวะความต้องการของบัณฑิต

6.1 หลักการ และเหตุผล

บทบาทของภาษาญี่ปุ่นมีความสำคัญยิ่งทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทำให้จำนวนผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นมีจำนวนมากและเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์เริ่มรับนิสิตที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นนิสิตวิชาเฉพาะวิชา ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 ปัจจุบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ ในประเทศไทยแพร่หลายไปอย่างกว้างขวาง ไม่จำกัดเฉพาะระดับอุดมศึกษาเท่านั้น มีการ สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และยังขยายไปถึงระดับ ประถมศึกษาอีกด้วย ทำให้ประเทศไทยเผชิญสภาวะขาดแคลนบุคลากรที่สอนภาษาญี่ปุ่นทั้ง
ด้านคุณภาพและปริมาณ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ ตระหนักถึงปัญหาการ ขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพในการสอนภาษาญี่ปุ่น จึงเห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะเปิดหลัก สูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ เป็นหลักสูตรแรก ในประเทศไทย โดยมุ่งผลิตอาจารย์ที่มีคุณภาพเพื่อสนองความต้องการของประเทศ และเพื่อ ช่วยเสริมสร้างศักยภาพการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่ผู้ที่เป็นอาจารย์ในปัจจุบันและผู้ที่มีความตั้งใจ จะเป็นอาจารย์ในอนาคต และเมื่อมีอาจารย์ที่มีศักยภาพมากขึ้น ก็จะช่วยส่งผลให้มีนิสิตที่มี คุณภาพเข้ามาศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ได้ต่อไป
6.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.เพื่อผลิตอักษรศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ ให้เป็นผู้มี ความรู้ความสามารถทางด้านการ สอนภาษาญี่ปุ่น สามารถผลิตและเรียบเรียงตำรา สื่อการ สอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน
2.เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นและด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อ เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียน การสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยให้มีมาตรฐาน
6.3 ภาวะความต้องการบัณฑิต
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนสถาบันการศึกษาต้องการผู้ที่มีความรู้ทางด้าน ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ

หลักสูตร >>>     หลักสูตรแผน ก >>>     หลักสูตรแผน ข >>>