เสียงสะท้อนจากศิษย์เก่า หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาภาษาอังกฤษ


คนที่ 1

ประวัติมหาบัณฑิต

ปีที่สำเร็จการศึกษา   2547
ที่ทำงานปัจจุบัน       ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งงาน            อาจารย์

ความประทับใจของท่านต่อหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาภาษาอังกฤษ

รู้สึกประทับใจการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและสมเหตุสมผล  ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์ทุกท่านเน้นย้ำอยู่ตลอดเวลา  และรู้สึกประทับใจในความเป็นกันเองของคณาจารย์ประจำหลักสูตร  ที่ได้ให้ทั้งความรู้ในด้านวิชาการและคำแนะนำในเรื่องต่างๆ  ต่อผู้เรียนอย่างเต็มที่  ทำให้ไม่รู้สึกเคร่งเครียดจนเกินไป  และรักษาบรรยากาศความเป็นวิชาการไว้อย่างครบถ้วน

ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการศึกษาในหลักสูตร  หรือท่านนำสิ่งที่ได้รับจากหลักสูตรไปใช้อย่างไรบ้าง

นอกเหนือจากเนื้อหาความรู้และทฤษฎีด้านภาษาและวรรณคดีที่ได้รับจากการศึกษาในหลักสูตรซึ่งปัจจุบันได้นำมาใช้ในการทำงานแล้ว  การเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตได้วิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  โดยไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะในตัวบทเรียน  ส่งเสริมให้มองเห็นความสัมพันธ์ของทุกสิ่งทำให้สามารถมองโลกและสิ่งต่างๆ  ที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้  ถือเป็นสิ่งสำคัญอันเป็นประโยชน์อีกประการหนึ่งที่ได้รับจากการศึกษาในหลักสูตรนี้

ข้อเสนอแนะที่จะช่วยพัฒนาหลักสูตร

 อยากให้ภาควิชาฯ เพิ่มรายวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรให้มากขึ้น  โดยเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวกับวรรณคดีร่วมสมัย


คนที่ 2

ประวัติมหาบัณฑิต

ปีที่สำเร็จการศึกษา   2548
ที่ทำงานปัจจุบัน       Australia Visa – Student Service, Melbourne, Australia
ตำแหน่งงาน            Administrative Officer

ความประทับใจของท่านต่อหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตของภาควิชาภาษาอังกฤษถือเป็นหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง  เพราะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวัน  และหน้าที่การงานได้อย่างมาก  เนื้อหาของหลักสูตรมีความเข้มข้นและหลากหลายซึ่งข้อดีในจุดนี้ช่วยให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่กว้างไกลขึ้น  สามารถมองสิ่งต่างๆ รอบตัวได้อย่างลึกซึ้ง  และละเอียดมากขึ้น  ทำให้รู้จักคิด  รู้จักปฏิบัติตัวต่อคนรอบข้าง  และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม  เป็นกลางมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้  อาจารย์ผู้สอนก็ให้คำแนะนำ  กำลังใจ  และความช่วยเหลือเป็นอย่างดีมาก
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตของภาควิชาภาษาอังกฤษยังถือเป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอก  และสถาบันต่างๆ มากมาย  ทำให้โอกาสในการประกอบอาชีพของผู้เรียนมีมากขึ้นอีกด้วย

ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการศึกษาในหลักสูตร  หรือท่านนำสิ่งที่ได้รับจากหลักสูตรไปใช้อย่างไรบ้าง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาในหลักสูตรมีมากมาย  ทั้งในด้านการพัฒนากระบวนการคิด  ลักษณะนิสัย  และจิตใจของผู้เรียน  กล่าวคือ  ข้าพเจ้าสามารถนำความรู้และวิธีการคิดที่ได้รับทั้งจากการอ่านหนังสือ  ค้นคว้าทำงานและแนวคิดของอาจารย์ผู้สอนมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้มากขึ้น  กระบวนการคิดของข้าพเจ้าลึกซึ้ง  รอบคอบมากยิ่งขึ้น  เนื้อหาที่เรียน  สอนให้ข้าพเจ้ารู้จักมองโลกและสิ่งต่างๆ รอบข้างอย่างเป็นกลาง  มีเหตุผลและวิจารณญาณมากขึ้น  ในด้านลักษณะนิสัย  ข้าพเจ้ามีความอดทน  ขยัน  และรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น  หลักสูตรของภาควิชานี้มีความยากและต้องใช้ความตั้งใจ มุมานะเป็นอย่างยิ่ง  ช่วงที่ข้าพเจ้าเรียน  หลักสูตรนี้ถือว่าช่วยให้ข้าพเจ้ารู้จักจัดระบบชีวิตให้เป็นระเบียบ  เป็นขั้นตอนมากยิ่งขึ้น  ผลที่ได้รับต่อจิตใจของข้าพเจ้าคือ  ข้าพเจ้ามีความซาบซึ้งในสุนทรีย์ของงานวรรณกรรมมากยิ่งขึ้น  งานเขียนที่ข้าพเจ้าได้ศึกษามานั้น  ช่วยหล่อหลอมและขัดเกลาจิตใจของข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดีทีเดียว


คนที่ 3

ประวัติมหาบัณฑิต

ปีที่สำเร็จการศึกษา   2548
ที่ทำงานปัจจุบัน       ภาควิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งงาน            อาจารย์

ความประทับใจของท่านต่อหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตของภาควิชาภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจมากค่ะ  ในส่วนของเนื้อหาก็มีความน่าสนใจและหลากหลาย  ทำให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักสูตร  ขณะที่เรียนนั้น  นอกจากจะได้รับความรู้ในส่วนที่เป็นทฤษฎีแล้ว  ก็ยังมีในส่วนของภาคปฏิบัติอีกด้วย  เช่น  การที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสทดลองสอนในห้องเรียนจริง  ซึ่งถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีและน่าจดจำอย่างยิ่ง

3.  ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการศึกษาในหลักสูตร  หรือท่านนำสิ่งที่ได้รับจากหลักสูตรไปใช้อย่างไรบ้าง

เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัย จึงถือได้ว่าสามารถนำเอาความรู้ที่ได้เรียนมา ไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้เป็นอย่างดี  ตนเองมีความเข้าใจถึงเนื้อหากระบวนวิชาในสายภาษาศาสตร์มากยิ่งขึ้น  ได้นำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ตนได้รับไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม


คนที่ 4

ประวัติมหาบัณฑิต

ปีที่สำเร็จการศึกษา   2547
ที่ทำงานปัจจุบัน       สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล     
ตำแหน่งงาน            Press Assistant

ความประทับใจของท่านต่อหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ประทับใจในความเข้นข้นของเนื้อหา  และความใส่ใจของอาจารย์ที่ให้ต่อบทเรียน  บรรยากาศของการเรียน  รวมถึงการพูดคุยทั้งในและนอกห้องเรียน  เพื่อจุดประกายความคิด/ความสนใจของนิสิตค่ะ  หลักสูตรมีความเข้มข้นและน่าสนใจ  มีแง่มุมที่ทำให้อยากศึกษาต่อในทุกๆ วิชา  และทำให้ทราบว่าการจะเข้ามาเรียนในสายนี้ได้อย่างดีก็จะต้องมีความตั้งใจ  ขยัน  และการทำงานหนัก  ทำให้ทราบว่าบรรยากาศวิชาการที่จริงจังเป็นอย่างไร  (แม้เราจะไม่ค่อยจริงจังเท่าไร)  สนุกดีค่ะ  ท้าทาย

ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการศึกษาในหลักสูตร หรือท่านนำสิ่งที่ได้รับจากหลักสูตรไปใช้อย่างไรบ้าง

ได้เรียนรู้การค้นคว้าและนำเสนองานอย่างมีระบบ  ทั้งในแง่ความคิดและรูปแบบการนำเสนอ  เนื้อหาที่ได้เรียนไปนั้นเป็นพื้นฐานความรู้ที่สำคัญมากให้ข้าพเจ้า  เป็นพื้นฐานที่เราจะนำไปต่อยอดทางความคิดได้อย่างดี  และส่งผลต่อความคิด  รวมถึงมุมมองของข้าพเจ้าที่มีต่อสิ่งรอบตัว  อาจจะฟังดูนามธรรมไปบ้าง  แต่ข้าพเจ้าคิดว่าโชคดีที่ได้สัมผัสกับสิ่งที่อยู่ในห้องเรียนที่สามารถ “แตะ” เข้าไปถึงตัวตนและความนึกคิดข้างในค่ะ

ข้อเสนอแนะที่จะช่วยพัฒนาหลักสูตร

โดยภาพรวม  ก็ดีอยู่แล้วค่ะ  แม้บางวิชา อาจจะไม่ดูใหม่หรือทันสมัยแต่ก็เป็นพื้นฐานที่ดีค่ะ  รู้สึกสนุกกับวิชาที่ได้เรียน  และชอบบรรยากาศที่ครูให้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  ส่วนเรื่องการพัฒนาหลักสูตร  คิดว่าควรจะเป็นไปตามความต้องการของนิสิตแต่ละคอร์สและภาคเรียนมากกว่า เช่น  อาจจะมีการพูดคุยกันในช่วงต้นถึงทิศทางของการเรียน  หรือ  แม้แต่รายชื่อหนังสือที่เราช่วยกันเสนอ

ด้านบุคลากรผู้สอน  ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจในความรู้ความสามารถของครูที่เข้ามาสอน  มีบางวิชาที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าจุดยืนและมุมมองด้านวิชาการของผู้สอนและผู้เรียนต่างกันมาก  แต่เป็นเรื่องดีที่นิสิตจะได้เรียนรู้และปรับตัว  หรือแม้แต่สร้างความเชื่อมั่นของตัวเองได้จากความแตกต่างนี้ค่ะ  (ตอนเรียนอาจยังไม่เข้าใจ  เพราะยังไม่สามารถแยกแยะอะไรได้มากนัก)

สรุปแล้ว  การเรียนการสอนที่อักษรฯ สำหรับข้าพเจ้า  คือ  แหล่งบันดาลใจให้กับความคิดและชีวิต  ส่วนการจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปนั้นเป็นคำถามที่รออยู่ข้างหน้าค่ะ


คนที่ 5

ประวัติมหาบัณฑิต

ปีที่สำเร็จการศึกษา   2547
ที่ทำงานปัจจุบัน       สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ตำแหน่งงาน            นักพัฒนาระบบราชการ 4  ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1

ความประทับใจของท่านต่อหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาภาษาอังกฤษ

จำนวนนิสิตในรุ่นมีขนาดเล็ก  ทำให้มีความใกล้ชิดระหว่างอาจารย์-นิสิต ได้รับความเอาใจใส่ในด้านวิชาการ  และมีการทำงานกลุ่มกับเพื่อนร่วมชั้นบ่อยครั้ง  ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน

ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการศึกษาในหลักสูตร  หรือท่านนำสิ่งที่ได้รับจากหลักสูตรไปใช้อย่างไรบ้าง

ได้ใช้ประโยชน์จากการศึกษาระเบียบวิธีวิจัย  ในระดับปริญญาโท  ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำงานเชิงวิจัย  หรือการนำเสนองานในการทำงานที่มีความเป็นเหตุเป็นผล  ตามหลักวิทยาศาสตร์ทำให้การนำเสนอมีข้อมูลที่สนับสนุนอย่างเป็นระบบ  และน่าเชื่อถือ

ได้ทำความเข้าใจเพิ่มเติม  เรื่องทฤษฎีทางภาษาที่ไม่สามารถหาคำตอบได้จากการศึกษาในระดับปริญญาตรี   (เนื่องจากปริญญาตรี นำเสนอแต่การใช้  แต่ไม่ทราบว่ามีที่มาอย่างไร  หรือมีคำอธิบายต่อปรากฏการณ์ทางภาษาอย่างไร)  และได้นำไปถ่ายทอดต่อบุคคลทั่วไป (ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ)

นำทักษะทางภาษา  และเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากเครื่องมือที่อาจารย์นำเสนอในระดับปริญญาโท อาทิ Corpus และ Reference จากงานวรรณกรรมอังกฤษไปใช้ในการทำงานแปล

ข้อเสนอแนะที่จะช่วยพัฒนาหลักสูตร

ในส่วนของวิชาด้านภาษา  ยังนำเสนอเนื้อหาซึ่งเป็นองค์ประกอบของภาษาไม่ครบถ้วน  เช่น Semantics, Pragmatics ไม่มีวิชาเปิดเลย  เนื้อหาบางวิชาควรมีการปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้น  ในช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่  ต้องไปลงวิชาเพิ่มเติมที่ภาคภาษาศาสตร์  เพื่อเติมเต็มในส่วนของวิชาที่ขาดไป  แต่คิดว่าควรเปิดเป็นของภาคภาษาอังกฤษเองด้วย


คนที่ 6

ประวัติมหาบัณฑิต

ปีที่สำเร็จการศึกษา   2549
ที่ทำงานปัจจุบัน       สถาบันภาษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           
ตำแหน่งงาน            อาจารย์

ความประทับใจของท่านต่อหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาภาษาอังกฤษ

 1. อาจารย์มีความตั้งใจในการสอน  และมีความรู้ดีทุกท่าน  (ทั้งอาจารย์ชาวไทย และชาวต่างชาติ)
 2. นิสิตต่อวิชาหนึ่งไม่เกิน 5 คน  ทำให้สนิทสนมกับเพื่อนและอาจารย์เป็นอย่างดี  และทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
 3. มีการจัดเสนอผลงานการวิจัยของนิสิตก่อนจบ
 4. มีรายวิชาที่น่าสนใจหลายรายวิชาที่ไม่ค่อยมีสถาบันไหนเปิดสอน เช่น World Englishes & Corpus Linguistics
 5. ค่าเล่าเรียนถูกมากเมื่อเทียบกับความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ

ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการศึกษาในหลักสูตร  หรือท่านนำสิ่งที่ได้รับจากหลักสูตรไปใช้อย่างไรบ้าง

 1. ใช้ Language Corpora สำหรับการแปลงานและการตรวจเช็คการใช้ภาษาของนิสิตที่สอน
 2. เรียนวิชา World Englishes แล้วทำให้มี vision ที่เปิดกว้างขึ้นในสถานะของภาษาอังกฤษในปัจจุบัน
 3. รายวิชา Eng as a Foreign Lang ช่วยให้รู้หลักการเรียน-สอน ภาษาที่ 2 ตั้งแต่การทำ lesson planการสอนและการหา material
 4. มีความรู้ด้าน English Linguistics  การแปลและการสอน ที่ช่วยเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อได้หลายทางต่อไป

ข้อเสนอแนะที่จะช่วยพัฒนาหลักสูตร

 1. ควรอนุญาตให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องได้  (โดยได้รับหน่วยกิต) เช่น หลักสูตร EIL  หรือ TEFL ของคณะครุศาสตร์  เพราะมีรายวิชาให้เลือกน้อยมาก
 2. ถ้าหาอาจารย์ชาวต่างประเทศที่มีความรู้ดีมาช่วยสอนเพิ่มขึ้นก็จะดี
 3. ควรมีการสนับสนุนส่งนิสิตไปเรียน  แลกเปลี่ยน  หรือทำวิจัยที่ต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา

คนที่ึ 7

ประวัติมหาบัณฑิต

ปีที่สำเร็จการศึกษา   2545
ที่ทำงานปัจจุบัน       ภาควิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งงาน            อาจารย์

ความประทับใจของท่านต่อหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาภาษาอังกฤษ

มีกระบวนวิชาที่เป็นประโยชน์  อาจารย์ให้ความเป็นกันเอง  และมีวิธีการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด  วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และแบ่งปันประสบการณ์และให้คำแนะนำทำให้นักศึกษามีความมั่นใจและกล้าแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการศึกษาในหลักสูตร  หรือท่านนำสิ่งที่ได้รับจากหลักสูตรไปใช้อย่างไรบ้าง

ทำให้ตัวเองต้องการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อยอดจากสิ่งที่เคยได้เรียนมาและได้เห็นถึงความเชื่อมโยงของสาขาวิชาอังกฤษกับศาสตร์แขนงอื่นๆ  เช่น จิตวิทยา  มานุษยวิทยา  ประวัติศาสตร์  และได้นำหลักการและแนวคิดแบบนี้ไปสอนนักศึกษาให้เรียนภาษาอย่างมีเป้าหมาย  และพยายามกระตุ้นให้คิด  วิเคราะห์  และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆ  ทางภาษาและวรรณคดี  เพื่อเกิดองค์ความรู้ใหม่

ข้อเสนอแนะที่จะช่วยพัฒนาหลักสูตร

การเรียนภาษาและวรรณคดี  ไม่สามารถแยกเป็นเอกเทศจากวิทยาการสาขาอื่น  ดังนั้น  ถ้าเป็นไปได้  ขอเสนอว่าให้บูรณาการในเนื้อหาให้ครอบคลุมประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมในการเรียนภาษาและวรรณคดีให้มากกว่านี้  โดยอาจพิจารณาจากแนวคิดเรื่อง media, cultural studies ซึ่งเป็นสิ่งที่หลักสูตรของอักษรศาสตร์มีอยู่แล้ว  แต่ถ้าจะมีให้มากกว่านี้ก็จะดีมากครับ


คนที่ 8

ประวัติมหาบัณฑิต

ปีที่สำเร็จการศึกษา   2546
ที่ทำงานปัจจุบัน       สถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         
ตำแหน่งงาน            อาจารย์

ความประทับใจของท่านต่อหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษที่ลึกซึ้ง  แตกฉาน  รายวิชาต่างๆ  มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวาง  บางรายวิชามีเนื้อหาที่ทันสมัยเหมาะสมกับโลกในยุคปัจจุบัน  เช่น  Corpus Linguistics  นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีความเชี่ยวชาญ  ลุ่มลึกในเนื้อหาวิชาที่รับผิดชอบ  และให้ความเป็นกันเองกับนิสิต

ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการศึกษาในหลักสูตร  หรือท่านนำสิ่งที่ได้รับจากหลักสูตรไปใช้อย่างไรบ้าง

องค์ความรู้ที่ได้จากรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร  นอกจากจะช่วยเสริมสร้างทักษะและความเข้าใจภาษาอังกฤษแล้ว  ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษได้ในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะที่จะช่วยพัฒนาหลักสูตร

ควรมีรายวิชาเลือกเปิดให้เรียนเพิ่มมากกว่านี้จะดีมาก เช่น English Morphology หรือ English Semantics