ข่าวประชาสัมพันธ์

New!!! 

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 

Download รายชื่อ       แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้กรอกแบบฟอร์มยืนยันการเข้าอบรม ภายในวันที่ 24 มกราคม 2563 หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนเข้าอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปี 2563