เกี่ยวกับโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ

การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศริเริ่มโดยสมาพันธ์ภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นความสนใจของเยาวชนในการศึกษาด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และเป็นเวทีสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันให้กับเยาวชนจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก การแข่งขันนี้เริ่มจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ต่อมาได้จัดให้มีการแข่งขันทุกๆ 2 ปี และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาได้จัดให้มีการแข่งขันทุกปี ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันจะคัดเลือกผู้แทนจำนวน 4 คน โดยต้องมีอายุระหว่าง 16-19 ปี และยังศึกษาในระดับมัธยมของประเทศนั้นๆ สำหรับภาษาทางการที่ใช้ในการแข่งขันคือภาษาอังกฤษ

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ซึ่งมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานมูลนิธิ ทรงเล็งเห็นความสำคัญของวิชาภูมิศาสตร์และได้ทรงมอบหมายให้มูลนิธิ สอวน. ดำเนินการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล เพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ทางภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตอบรับคำเชิญของมูลนิธิ สอวน. เข้าเป็นศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกสำหรับนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยอบรมและทำหน้าที่ร่วมคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากมูลนิธิฯ เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวประสบผลตามความมุ่งหมาย ภาควิชาภูมิศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการคัดเลือกผู้แทนเพื่อเข้าอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ โดยมีเป้าหมายที่จะจัดอบรมนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมจำนวนอย่างน้อย 100 คน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางภูมิศาสตร์แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ในปี พ.ศ. 2563

3. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชาภูมิศาสตร์

4. เพื่อสร้างโอกาสในการดึงดูดนักเรียนที่มีความสามารถมาเรียนในสาขาวิชาภูมิศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่

1. เปิดรับสมัครนักเรียน (1-30 กันยายน 2562)

2. จัดสอบคัดเลือกนักเรียนรอบที่ 1 (2 พฤศจิกายน 2562)

3. ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 (15 พฤศจิกายน 2562) ทาง  http://www.arts.chula.ac.th/~geography/TGeOChulaCenter/

4. อบรมนักเรียนค่ายที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 วัน (9-14 ธันวาคม 2562)

5. จัดสอบคัดเลือกผู้แทนศูนย์ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ (21 ธันวาคม 2562)

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

(ยกเว้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย)

และเป็นนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบคัดเลือกและมีคะแนนผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 100 คน

การสอบคัดเลือก

  • การสอบคัดเลือก

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ที่อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์

ผู้สมัครควรถึงสนามสอบก่อนเวลา 8.30 น. และศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ทาง  http://www.arts.chula.ac.th/~geography/TGeOChulaCenter/

  • การประกาศผลการสอบคัดเลือก

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ทาง  http://www.arts.chula.ac.th/~geography/TGeOChulaCenter/

เนื้อหาการสอบ

เป็นแบบปรนัย (4 ตัวเลือก) ตามหัวข้อในหนังสือภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ และภูมิศาสตร์เทคนิคของมูลนิธิ สอวน. คำถามเป็นภาษาไทย

มีข้อสอบทั้งสิ้น 150 ข้อ เวลาสอบ 3 ชั่วโมง (9.00-12.00 น.)

กรอบเวลาดำเนินการอบรม

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก จะต้องเข้าร่วมการอบรมในช่วงเดือนธันวาคม เป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 9-14 ธันวาคม 2562 ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*งดอบรมในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 เนื่องจากตรงกับวันหยุดราชการ

การประเมินผลการอบรมและเกณฑ์การผ่านการอบรม

การประเมินผลการอบรม ประเมินจาก

(1)  นักเรียนเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

(2)  การประเมินโดยใช้การสอบเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ โดยการสอบจะมีขึ้นประมาณเดือนมกราคม 2562

(3)  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสม โดยพิจารณาจากคณะกรรมการประจำศูนย์ (อาจารย์ประจำศูนย์ และกรรมการ/เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์) เห็นว่าสมควรให้ผ่านการอบรม

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯกำหนด ครบทั้งสามข้อ จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิก จากภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งสามข้อและมีคะแนนสูงสุด 18 คนแรก จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติในเดือนมีนาคม 2563 ต่อไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีการเผยแพร่ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ให้แก่เยาวชน

2. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภูมิศาสตร์

3. นักเรียนได้รับความรู้ และได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ ประธานคณะกรรมการ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.ชนิตา ดวงยิหวา กรรมการ
อาจารย์ ดร.เอกกมล วรรณเมธี กรรมการ
อาจารย์ ดร.เพชรพิไล ลัธธนันท์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.อารีรัตน์  แพทย์นุเคราะห์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.เพชรพิไล ลัธธนันท์ กรรมการและเลขานุการ
นางสาวภูษณิศา ไชยแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางวัลลี ภูมิพงศ์ไทย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ