การสมัครสอบ

วิธีการสมัครสอบ

  1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลเข้าระบบรับสมัครสอบที่เว็บไซต์ https://www.geographychula.com/ 
  2. ผู้สมัครพิมพ์ใบชำระเงินแล้วนำไปชำระค่าสมัครสอบ (คนละ 100 บาท) โดยโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367

  1. ผู้สมัครส่งหลักฐานการชำระเงินที่เว็บไซต์ https://www.geographychula.com/

** กรณีโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ ให้ capture หน้าจอที่ทำรายการสำเร็จแล้ว โดยให้เห็นเลขที่บัญชีที่ทำการโอนเข้า ยอดเงินที่ทำการโอนเข้า และวันเวลาที่ทำรายการให้ชัดเจน **

  1. หลังจากปิดรับสมัครสอบ ระบบจะดำเนินการออกเลขประจำตัวสอบให้ผู้สมัครสอบ ให้ผู้สมัครเข้ามาตรวจสอบพร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ จากนั้นนำไปให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้รับมอบอำนาจ ลงนามรับรองสถานภาพของผู้สมัครสอบ

หลักฐานการสมัคร

  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
  • หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร 100 บาท

** กรณีโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ ให้ capture หน้าจอที่ทำรายการสำเร็จแล้ว โดยให้เห็นเลขที่บัญชีที่ทำการโอนเข้า ยอดเงินที่ทำการโอนเข้า และวันเวลาที่ทำรายการให้ชัดเจน**

ค่าสมัครสอบ

  • คนละ 100 บาท ชำระค่าสมัครได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367

กำหนดระยะเวลารับสมัคร

  • ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2561

วันและเวลาที่สอบ

  • วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ที่อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์

การประกาศผลการสอบคัดเลือก

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ทาง http://www.arts.chula.ac.th/~geography/TGeOChulaCenter/

การติดต่อสอบถาม

สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง โทรศัพท์ หมายเลข 02-218-4821 โทรสาร หมายเลข 02-218-4822 และ E-mail address: tgeocu@gmail.com

** หากศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามประกาศ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ทั้งนี้จะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ **