การสมัครสอบ

วิธีการสมัครสอบ

วิธีที่ 1 ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และส่งเอกสารผ่านทาง E-mail 

1. นักเรียน/โรงเรียนต้นสังกัด ชำระค่าสมัครสอบ (คนละ 100 บาท) โดยโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367

2. ส่งเอกสารประกอบการสมัครสอบมาทาง email ที่ tgeocu@gmail.com

หลักฐานการสมัครสอบ (วิธีที่ 1) ได้แก่

  • ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • หลักฐานการชำระเงิน

** กรณีโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ ให้ capture หน้าจอที่ทำรายการสำเร็จแล้ว โดยให้เห็นเลขที่บัญชีที่ทำการโอนเข้า ยอดเงินที่ทำการโอนเข้า และวันเวลาที่ทำรายการให้ชัดเจน **

 

วิธีที่ 2  ชำระเงินโดยการยื่นเอกสารด้วยตนเองที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  1. นักเรียน/โรงเรียนต้นสังกัด ชำระค่าสมัครสอบ (คนละ 100 บาท) ที่ฝ่ายคลังและพัสดุ อาคารมหาวชิราวุธ คณะอักษรศาสตร์
  2. ยื่นเอกสารประกอบการสมัครสอบที่

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 8 ห้อง 826 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ในวันทำการ เวลา 9.00-15.00 น.) 

หลักฐานการสมัครสอบ (วิธีที่ 2) ได้แก่

  • ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งติดรูปให้เรียบร้อย
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • หลักฐานการชำระเงิน

หลังจากปิดรับสมัครสอบ ระบบจะดำเนินการออกเลขประจำตัวสอบให้ผู้สมัครสอบ

ให้ผู้สมัครเข้ามาตรวจสอบพร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ จากนั้นนำไปให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้รับมอบอำนาจ ลงนามรับรองสถานภาพของผู้สมัครสอบ

กำหนดระยะเวลารับสมัคร

  • ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2562

วันและเวลาที่สอบ

  • วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ที่อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์

การประกาศผลการสอบคัดเลือก

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ทาง http://www.arts.chula.ac.th/~geography/TGeOChulaCenter/

การติดต่อสอบถาม

สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง โทรศัพท์ หมายเลข 02-218-4821 และ E-mail address: tgeocu@gmail.com

** หากศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามประกาศ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ทั้งนี้จะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ **