ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/อบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทน New!!! 

เข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563  

Download รายชื่อ

 

 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปี 2563   

Download รายชื่อ           แบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมอบรม

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้กรอกแบบฟอร์มยืนยันการเข้าอบรมภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

โครงการการสอบคัดเลือกผู้แทนเพื่อเข้าอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปี 2563

(ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562) 

Download