คุณสมบัติผู้สมัคร

  • กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ยกเว้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย)
  • ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 16-19 ปี นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ผู้สมัครเกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2544 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2547)

** หากศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามประกาศ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ทั้งนี้จะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ **