ddd
  • ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอักษรศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561


    ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
    (662) 218-4672 / แฟ็กซ์ : (662) 218-4673