มหาบัณฑิต :
ดุษฎีบัณฑิต :

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา พ.ศ. 2488
หัวข้อวิทยานิพนธ์
สัมพันธภาพกับชาวต่างประเทศยังผลประการใด แก่สถานการณ์แห่งประเทศไทยสมัยอยุธยา
ผู้วิจัย
ม.ร.ว. แสงโสม เกษมศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา
ไม่มีข้อมูล


ปีการศึกษา พ.ศ. 2497
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนโฉมหน้าตามแบบอารยประเทศในสมัยใด
ผู้วิจัย
วิมล บัวสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ไม่มีข้อมูล


ปีการศึกษา พ.ศ. 2502
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การแก้ไขสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิสภาพนอกอาณาเขต กับประเทศมหาอำนาจในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้วิจัย
ทรงศรี อาจอรุณ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ไม่มีข้อมูล


ปีการศึกษา พ.ศ. 2507
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ เรื่อง ประชาธิปไตยในประเทศไทย
ผู้วิจัย
ศิริรัตน์ นีละคุปต์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การเสียรัฐไทรบุรี กลันตัน ตรังกานูและปลิสของไทยให้แก่อังกฤษ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้วิจัย
สายจิตต์ เหมินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี ดุ๊ก
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาทของมิชชันนารีในประเทศไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 3 ถึง รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ผู้วิจัย
สุพรรณี กาญจนัษฐิติ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
พระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ผู้วิจัย
วิมลวรรณ ทองปรีชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์


ปีการศึกษา พ.ศ. 2509
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การปราบฮ่อและการเสียดินแดน พ.ศ. 2431
ผู้วิจัย
นิธิ เอียวศรีวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. แสงโสม เกษมศรี


ปีการศึกษา พ.ศ. 2510
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาทของไทยเกี่ยวกับเขมรในรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4
ผู้วิจัย
ธิดา จาตุประยูร
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี ดุ๊ก


ปีการศึกษา พ.ศ. 2511
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การศึกษาทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องพระคลังสินค้า
ผู้วิจัย
ผ่องพันธุ์ สุภัทรพันธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. แสงโสม เกษมศรี


ปีการศึกษา พ.ศ. 2513
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ความสำคัญของอันนัมสยามยุทธ์ต่อไทย กัมพูชา และญวน
ผู้วิจัย
วีรนันท์ วารีวิชชนันท์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาทของที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2411- พ.ศ. 2453
ผู้วิจัย
ชมพูนุท นาคีรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แถมสุข นุ่มนนท์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาทของเสนาบดีแห่งตระกูลบุนนาคในการปกครองประเทศสยาม ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงต้นรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-พ.ศ. 2416)
ผู้วิจัย
ปิยนาถ นิโครธา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี ดุ๊ก และ อาจารย์ ดร. เตช บุนนาค


ปีการศึกษา พ.ศ. 2514
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชสมัยการปกครองแบบเก่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-พ.ศ. 2435)
ผู้วิจัย
อรียา เสถียรสุต
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. แสงโสม เกษมศรี


ปีการศึกษา พ.ศ. 2515
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ความสำคัญของอันนัมสยามยุทธ์ต่อไทย กัมพูชา และญวน
ผู้วิจัย
วีรนันท์ วารีวิชชนันท์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ขอบเขตพระราชอำนาจของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในสมัยรัตนโกสินทร์
ผู้วิจัย
ประภัสสร บุญประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์


ปีการศึกษา พ.ศ. 2516
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การปฏิรูปกฎหมายของประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2411 จนถึง พ.ศ. 2478
ผู้วิจัย
พัชรินทร์ เปี่ยมสมบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์รอง ศยามานนท์ และ ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรุสเซียและประเทศไทย ตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20
ผู้วิจัย
ฉลอง สุนทราวาณิชย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ชูโต และรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ดุ๊ก
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาทของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เกี่ยวกับการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ผู้วิจัย
นันทนา วัฒนสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลาสวงศ์ นพรัตน์ และอาจารย์ ดร. สุนทร ณ รังสี
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาททางการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทย ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2
ผู้วิจัย
พรภิรมณ์ เอี่ยมธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. เกษม ศิริสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร. สืบแสง พรหมบุญ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เปรียบเทียบผลงานของเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ
ผู้วิจัย
พวงเพชร สุรัตนกวีกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
ผู้วิจัย
อุบล จิระสวัสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์


ปีการศึกษา พ.ศ. 2517
หัวข้อวิทยานิพนธ์
กรณีพิพาทระหว่างเจ้านครเชียงใหม่กับคนในบังคับอังกฤษ อันเป็นเหตุให้รัฐบาลสยามจัดการปกครองมณฑลพายัพ (พ.ศ. 2401-2445)
ผู้วิจัย
พรพรรณ จงวัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์พิเศษ ขจร สุขพานิชและอาจารย์ชั้นพิเศษ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การเก็บส่วยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2411)
ผู้วิจัย
บุญรอด แก้วกัณหา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษกร ลายเลิศ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การใช้จ่ายเงินแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2435-2468)
ผู้วิจัย
พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์เรื่องการเมืองและการปกครอง ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2435-2468)
ผู้วิจัย
มัทนา เกษกมล
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบแสง พรหมบุญ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาทของชาวจีนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปกรรมไทยในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ผู้วิจัย
มัลลิกา เรืองระพี
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบแสง พรหมบุญ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาทของประเทศมหาอำนาจตะวันตก ในการสร้างทางรถไฟของประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้วิจัย
สมใจ ไพโรจน์ธีระรัชต์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. แสงโสม เกษมศรี และรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ดุ๊ก
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาทและกิจการทหารเรือไทยสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ผู้วิจัย
มลิวัลย์ คงเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษา
พลเรือตรี ประพัฒน์ จันทวิรัช
หัวข้อวิทยานิพนธ์
รัฐประหาร พ.ศ. 2500 ในประเทศไทย
ผู้วิจัย
เฉลิม มลิลา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช และรองศาสตราจารย์ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน


ปีการศึกษา พ.ศ. 2518
หัวข้อวิทยานิพนธ์
กบฎบวรเดช พ.ศ. 2467
ผู้วิจัย
นิคม จารุมณี
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การฉ้อราษฎร์บังหลวง : วิเคราะห์จากการพัฒนาประเทศ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411-2453)
ผู้วิจัย
กาญจนี สมเกียรติกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบแสง พรหมบุญ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยต่อมหาอำนาจตะวันตก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2367-2394)
ผู้วิจัย
วงเดือน นาราสัจจ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ วิลาสวงศ์ พงศะบุตร และ อาจารย์ ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การปรับปรุงกองทัพบกของไทยตามแบบตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ. 2394-2475
ผู้วิจัย
แจ่มจันทร์ วงศ์วิเศษ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์ และพลโทดำเนิร เลขะกุล
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมนี ตั้งแต่ พ.ศ. 2405-2460
ผู้วิจัย
ราตรี วานิชลักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์ และพลโท ดำเนิร เลขะกุล
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เสนาบดีกระทรวงธรรมการในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ผู้วิจัย
แน่งน้อย ติตติรานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์


ปีการศึกษา พ.ศ. 2519
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การปกครองหัวเมืองภาคใต้ทั้ง 7 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้วิจัย
พรรณงาม เง่าธรรมสาร
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ชูโต และศาสตราจารย์ ม.ร.ว. แสงโสม เกษมศรี
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การปฏิรูปการปกครองลานนาไทย ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้วิจัย
วัลลภา เครือเทียนทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบแสง พรหมบุญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ จันทรวงศ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การปรับปรุงเศรษฐกิจของไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411-2453)
ผู้วิจัย
ศรีนวล ศิริมิลินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ วิลาสวงศ์ พงศะบุตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไศล นิรัศยกุล
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การวิเคราะห์สังคมเชียงใหม่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตามต้นฉบับในลานในภาคเหนือ
ผู้วิจัย
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร และศาสตราจารย์ วิลาสวงศ์ พงศะบุตร
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ความขัดแย้งภายในคณะราษฎร
ผู้วิจัย
วีณา มโนพิโมกษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช และรองศาสตราจารย์ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้วิจัย
สุรางค์ศรี ตันเสียงสม
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์ และรองศาสตราจารย์ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ชาวมอญในประเทศไทย : วิเคราะห์ฐานะและบทบาทในสังคมไทย ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางถึง รัตนโกสินทร์ตอนต้น
ผู้วิจัย
สุภรณ์ โอเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วไล ณ ป้อมเพชร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษกร กาญจนจารี
หัวข้อวิทยานิพนธ์
นโยบายของรัฐบาลที่มีต่อชาวจีนในประเทศไทย (พ.ศ. 2475-2500)
ผู้วิจัย
ภูวดล ทรงประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขียน ธีระวิทย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
แนวพระราชดำริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์
ผู้วิจัย
ม.ล. วัลย์วิภา จรูญโรจน์
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ณรงค์ พ่วงพิศ และ รองศาสตราจารย์ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาทของเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ที่มีต่อรัฐบาลกลางและหัวเมืองภาคใต้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้วิจัย
สุภาภรณ์ ตัณศลารักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ขจร สุขพานิช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบแสง พรหมบุญ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ปัญหาเกี่ยวกับชาวญวนในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2367-2453)
ผู้วิจัย
ผุสดี ลิมพะสุต
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ วิลาสวงศ์ พงศะบุตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษกร กาญจนจารี
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ปฏิกิริยาของรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อการเคลื่อนไหวตามแนวความคิดประชาธิปไตยและสังคมนิยม ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
ผู้วิจัย
สุวดี เจริญพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เปรียบเทียบการดำรงรักษาเอกราชของประเทศไทย โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ของพม่าโดยพระเจ้ามินดง และของญวนโดยจักรพรรดิตือดึก
ผู้วิจัย
สุวรรณา สัจจวีรวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
สิทธิและหน้าที่ของสตรีตามกฎหมายไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ผู้วิจัย
ลำพรรณ น่วมบุญลือ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมลศิริ ชำนาญเวช


ปีการศึกษา พ.ศ. 2520
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การจัดราชการทหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2468-2477)
ผู้วิจัย
จิตราภรณ์ ไชยกัณฑา
อาจารย์ที่ปรึกษา
พลโท ดำเนิร เลขะกุล และ ศาสตราจารย์วิลาสวงศ์ พงศะบุตร
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การปฏิรูปกฎหมายที่ดินในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้วิจัย
นพรัตน์ นุสสธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ขจร สุขพานิช และอาจารย์ศักดิ์ สนองชาติ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การผลิตและการค้าข้าวในภาคกลาง รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411-2475)
ผู้วิจัย
ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. อัมมาร์ สยามวาลา และอาจารย์ ดร. สุธี ประศาสน์เศรษฐ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การพัฒนาระบบชลประทานในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2431 ถึง พ.ศ. 2493
ผู้วิจัย
สุนทรี อาสะไวย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบแสง พรหมบุญ และอาจารย์ ดร. อัมมาร์ สยามวาลา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกิจการป่าไม้ทางภาคเหนือของไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2439 ถึง พ.ศ. 2475
ผู้วิจัย
ชมัยโฉม สุนทรสวัสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การศึกษาบทบาททางการเมืองในระบบรัฐสภาของรัฐบาลทหาร และรัฐบาลพลเรือนในประเทศไทย (พ.ศ. 2481-2500)
ผู้วิจัย
ประชัน รักพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การศึกษาเปรียบเทียบราชสำนักในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6
ผู้วิจัย
จันทร์รัตน์ ประวาลปัทม์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การศึกษาศาลพิเศษ พ.ศ. 2476, 2478 และ พ.ศ. 2481
ผู้วิจัย
ภูธร ภูมะธน
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช
หัวข้อวิทยานิพนธ์
คลองกับระบบเศรษฐกิจไทย (พ.ศ. 2367-2453)
ผู้วิจัย
กิตติ ตันไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ความสำคัญของการศึกษาของพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการปรับปรุงบ้านเมืองตามแบบตะวันตก
ผู้วิจัย
พาชื่น สมคำนึง
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ที่มาของรัฐสภาไทย
ผู้วิจัย
รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช
หัวข้อวิทยานิพนธ์
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2487
ผู้วิจัย
ผาณิต รวมศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน และรองศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาทของข้าราชการชาวต่างประเทศในกรมตำรวจ ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ผู้วิจัย
รสสุคนธ์ จรัสศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาททางการเมืองและการปกครองของจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2475-2487)
ผู้วิจัย
เทียมจันทร์ อ่ำแหวว
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาททางด้านการบริหารราชการแผ่นดินของเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้วิจัย
มณีรัตน์ แย้มประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบแสง พรหมบุญ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ประเทศไทยกับปัญหาอินโดจีนของฝรั่งเศส ค.ศ. 1937-1947 (พ.ศ. 2480-2490)
ผู้วิจัย
สดใส ขันติวรพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ปัญหาการขุดคอคอดกระ (พ.ศ. 2394-2482)
ผู้วิจัย
ผะอบ จึงแสงสถิตย์พร
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ปัญหาเศรษฐกิจของไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2468-2477)
ผู้วิจัย
มยุรี ยกยูงทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ไศล นิรัติศยกุล และศาสตราจารย์วิลาสวงศ์ พงศะบุตร
หัวข้อวิทยานิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและคณะราษฎร
ผู้วิจัย
นัยนา หงษ์ทองคำ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ลัทธิคอมมิวนิสต์และนโยบายต่อต้านของรัฐบาลไทย พ.ศ. 2468-2500
ผู้วิจัย
ธงชัย พึ่งกันไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา
พลเอก เลิศรบ สีตบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช รองศาสตราจารย์ ธิติมาพิทักษ์ไพรวัน
หัวข้อวิทยานิพนธ์
วิเคราะห์แหล่งที่มาและการใช้ศักราชชนิดต่าง ๆ ที่มีปรากฎในหลักฐานฝ่ายไทย
ผู้วิจัย
พูล เหมือนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร


ปีการศึกษา พ.ศ. 2521
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การปรับปรุงท้องถิ่นทุรกันดารโดยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พ.ศ. 2501-2506
ผู้วิจัย
ทิพยรัตน์ วานิชชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
พลเอกเชวง ยังเจริญ และรองศาสตราจารย์ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การปฏิรูปมัธยมศึกษาในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พ.ศ. 2435-2475 : การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์
ผู้วิจัย
บุญธรรม อินทร์จันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิชัย มูลศิลป์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญไทยฉบับต่าง ๆ
ผู้วิจัย
วิภาลัย ธีรชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความสัมพันธ์ ของหัวเมืองประเทศราชฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ กับรัฐบาลไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้วิจัย
ชวลีย์ ณ ถลาง
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การศึกษาวิเคราะห์การทำสงครามระหว่างไทยกับพม่า พ.ศ. 2081-2310
ผู้วิจัย
อนันต์ วิริยะพินิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา
พลโทดำเนิร เลขะกุล และศาสตราจารย์ ม.ร.ว. แสงโสม เกษมศรี
หัวข้อวิทยานิพนธ์
กิจการเหมืองแร่ดีบุกกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภายใต้ประเทศไทย พ.ศ. 2411-2474
ผู้วิจัย
พรรณี อวนสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ความสำคัญของเมืองนครราชสีมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411-2453)
ผู้วิจัย
พวงไข่มุกด์ คุณารัตนพฤกษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ วิลาสวงศ์ พงศะบุตร และ รองศาสตราจารย์ ดร. วไล ณ ป้อมเพชร
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ต้นกำเนิดของชนชั้นนายทุนในประเทศไทย (พ.ศ. 2398-2453)
ผู้วิจัย
สิริลักษณ์ ศักดิ์เกรียงไกร
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
นโยบายเศรษฐกิจที่มีต่อหัวเมืองไทยฝั่งตะวันตกสมัยรัชกาลที่ 5
ผู้วิจัย
วชิราวรรณ ตัณฑะหงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบแสง พรหมบุญ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาทของพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาในฐานะนายกรัฐมนตรี ในระยะหกปีแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2476-2481)
ผู้วิจัย
เรือโทหญิงรัศมี ชาตะสิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาททางการเมืองของนายควง อภัยวงศ์ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึง 2491
ผู้วิจัย
สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล และรองศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาททางการเมือง ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต (พ.ศ. 2446-พ.ศ. 2475)
ผู้วิจัย
สิริรัตน์ เกตุษเฐียร
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ณรงค์ พ่วงพิศ และรองศาสตราจารย์ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ปัญหาชาวนาและนโยบายของรัฐบาล ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้วิจัย
สมชาย หลั่งหมอยา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
วิวัฒนาการของการแพทย์ไทยตั้งแต่สมัยเริ่มต้น จนถึงสิ้นสุดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้วิจัย
ยุวดี ตปนียากร
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์ พลโทดำเนิร เลขะกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พินิจ รัตนกุล
หัวข้อวิทยานิพนธ์
วิวัฒนาการเศรษฐกิจชนบทในภาคกลางของประเทศไทย
ผู้วิจัย
สุวิทย์ ไพทยวัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา


ปีการศึกษา พ.ศ. 2522
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การค้าสำเภาของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ผู้วิจัย
วราภรณ์ ทินานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร. เพ็ญศักดิ์ จักษุจินดา โฮวิทซ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2394)
ผู้วิจัย
อัจฉรา กาญจโนมัย
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทร ณ รังสี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การส่งนักเรียนไปศึกษาต่อต่างประเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2411-2475
ผู้วิจัย
ละออทอง อัมรินทร์รัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ วิลาสวงศ์ พงศะบุตร และรองศาสตราจารย์ ดร. สุจิต บุณบงการ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
งานด้านการเกษตรและการคมนาคมของเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ พ.ศ. 2452-2468
ผู้วิจัย
อัจฉรา ชุมดี
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
นโยบายการปกครองเมืองสงขลาในสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2439)
ผู้วิจัย
เพียงแข พงษ์ศิริบัญญัติ
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ณรงค์ พ่วงพิศ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาททางด้านการเมืองและการปกครองของสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ ระหว่าง พ.ศ. 2411-2429
ผู้วิจัย
จุรีรัตน์ เกียรตุมาพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ภาษีฝิ่นกับนโยบายด้านการคลังของรัฐบาลไทย พ.ศ. 2367-2468
ผู้วิจัย
สุภาภรณ์ จรัลพัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ วิลาสวงศ์ พงศะบุตร และ รองศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
หัวข้อวิทยานิพนธ์
วิเทโศบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อมหาอำนาจยุโรป
ผู้วิจัย
อัมพร ตั้งเสรี
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. วไล ณ ป้อมเพชร และ รองศาสตราจารย์ประทุมพร วัชรเสถียร
หัวข้อวิทยานิพนธ์
วิวัฒนาการของการเขียนประวัติศาสตร์ไทย ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ผู้วิจัย
นาฎวิภา ชลิตานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ คุณวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนาถ บุนนาค


ปีการศึกษา พ.ศ. 2523
หัวข้อวิทยานิพนธ์
กบฎ ร.ศ. 130 : ศึกษากรณีการปฏิรูปทางการปกครองและกลุ่ม “ทหารใหม่”
ผู้วิจัย
อัจฉราพร กมุทพิสมัย
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. วไล ณ ป้อมเพชร
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การถือครองที่ดินในประเทศไทย พ.ศ. 2444-2475 : ศึกษาเฉพาะกรณีมณฑลกรุงเทพฯ
ผู้วิจัย
อรทิพย์ เทสสิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม และรองศาสตราจารย์ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การศึกษาในสังคมไทย พ.ศ. 2411-พ.ศ. 2475
ผู้วิจัย
วารุณี โอสถารมย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ จันทรวงศ์ และรองศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การศึกษาวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจเมืองภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2396-2475
ผู้วิจัย
สุรีย์ เลียงแสงทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และรองศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ความเปลี่ยนแปลงของระบบไพร่และผลกระทบต่อสังคมไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้วิจัย
อัญชลี สุสายัณห์
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
โครงสร้างทางการเมืองสมัยสุโขทัย
ผู้วิจัย
วิไลลักษณ์ เมฆารัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. วไล ณ ป้อมเพชร
หัวข้อวิทยานิพนธ์
จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีกับการดำเนินงานธุรกิจของท่าน ระหว่าง พ.ศ. 2428-2474
ผู้วิจัย
ลักษมี รัตตสัมพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และรองศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
นโยบายการส่งเสริมการเกษตรกรรม ในรัชสมัยพระบาทสมด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้วิจัย
ร้อยโทพิชัย สิงห์ทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร สินสิริ และรองศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาททางการทหารและการเมืองของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
ผู้วิจัย
ศิรินันท์ บุญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน
หัวข้อวิทยานิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสร้างชาติไทย
ผู้วิจัย
กรรภิรมย์ สุวรรณานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แถมสุข นุ่มนนท์ และรองศาสตราจารย์ ดร. วไล ณ ป้อมเพชร
หัวข้อวิทยานิพนธ์
รัฐบาลไทย : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปัญหาเสถียรภาพของรัฐบาล ที่มาจากการเลือกตั้งในช่วง พ.ศ. 2498-2514
ผู้วิจัย
เพี้ยน อันชูฤทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช
หัวข้อวิทยานิพนธ์
วิวัฒนาการและบทบาทของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
ผู้วิจัย
รัตนาวดี รัตนโกมล
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน และรองศาสตราจารย์ ดร. ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ศาลต่างประเทศในภาคเหนือของประเทศไทย (พ.ศ. 2416-2480)
ผู้วิจัย
รัตนาพร เศรษฐกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แถมสุข นุ่มนนท์ และรองศาสตราจารย์ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน


ปีการศึกษา พ.ศ. 2524
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การควบคุมกำลังคนในสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนการจัดการเกณฑ์ทหาร (พ.ศ. 2325-2448)
ผู้วิจัย
นันทิยา สว่างวุฒิธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษกร กาญจนจารี
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การจัดเก็บภาษีอากรและผลกระทบต่อสังคมไทย พ.ศ. 2416-2475
ผู้วิจัย
สุทธิพันธ์ ขุทรานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การใช้จ่ายเงินแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2435-2453)
ผู้วิจัย
สุทธาดา เลขไวฑูรย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ รองศาสตราจารย์ ดร. บุษกร กาญจนจารี อาจารย์ พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การรวบรวมรายได้แผ่นดิน ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2416-2453)
ผู้วิจัย
สุมาลี บำรุงสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ วิลาสวงศ์ พงศะบุตร
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นของไทยระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2484-2488)
ผู้วิจัย
อัญชลี สุขดี
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในสงครามมหาเอเชียบูรพา พ.ศ. 2484-2488
ผู้วิจัย
เรืออากาศเอก สมโชค สวัสดิรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาระหว่างไทยกับลังกา ตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้วิจัย
พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ วิลาสวงศ์ พงศะบุตร และรองศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาทของคณะสงฆ์ในเรื่องการศึกษา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้วิจัย
พาสนา กิจถาวร
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. วไล ณ ป้อมเพชร และ ดร. ธิดา บุญธรรม
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ปัญหาของรัฐบาลไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวกับคนเอเชียในบังคับอังกฤษและฝรั่งเศส
ผู้วิจัย
จริยาวรรณ อาภรณ์รัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ณ ป้อมเพชร
หัวข้อวิทยานิพนธ์
พระราชดำริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้วิจัย
นฤมล ธีรวัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ จันทรวงศ์ และรองศาสตราจารย์ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
พุทธศาสนากับแนวความคิดทางการเมือง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (พ.ศ. 2325-2352)
ผู้วิจัย
สายชล วรรณรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ และอาจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ระบบศักดินาไทยและยุโรป : ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างทางสังคมและลักษณะพัฒนาการ
ผู้วิจัย
กรรณิการ์ นิโลบล
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สุนทรเภสัช
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ระบบเศรษฐกิจอยุธยา
ผู้วิจัย
ประสิทธิ์ รุ่งเรืองรัตนกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร กาญจนจารี
หัวข้อวิทยานิพนธ์
วิวัฒนาการเศรษฐกิจหมู่บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พ.ศ. 2394-2475
ผู้วิจัย
ประนุช ทรัพย์สาร
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เศรษฐกิจวัดในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2325-2453
ผู้วิจัย
อุทิศ จึงนิพนธ์สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และรองศาสตราจารย์ ดร.วไล ณ ป้อมเพชร
หัวข้อวิทยานิพนธ์
สมาคมลับอั้งยี่ในประเทศไทย พ.ศ. 2367-2453
ผู้วิจัย
ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์วิลาสวงศ์ พงศะบุตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
อำนาจหน้าที่และบทบาทของสมุหพระกลาโหมในสมัยรัตนโกสินทร์
ผู้วิจัย
สุกัญญา บำรุงสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์วิลาสวงศ์ พงศะบุตร


ปีการศึกษา พ.ศ. 2525
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การกัลปนาในลานนาไทยตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 22
ผู้วิจัย
ระวิวรรณ ภาคพรต
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร กาญจนจารี และศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การขยายตัวขององค์กรคริสเตียนและผลที่มีต่อสังคมไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2371-2500
ผู้วิจัย
กฤษณา รังสิยนันทน์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน และ ดร.แม้น พงศ์อุดม
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในระยะปี พ.ศ. 2432-2490
ผู้วิจัย
อุษา ชัยโชณิชย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ปิยนาถ บุนนาค และรองศาสตราจารย์วิจิตร เกิดวิสิษฐ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การศึกษาเรื่องทาสในสมัยรัตนโกสินทร์
ผู้วิจัย
พงษ์เนียน ทองพงษ์เนียน
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร กาญจนจารี
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ความขัดแย้งระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ศึกษาจากคดีพระยอดเมืองขวาง
ผู้วิจัย
จินตนา พิศนาคะ
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยาและลานนา พ.ศ. 1839-2310
ผู้วิจัย
อุษณีย์ ธงไชย
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาทของนักหนังสือพิมพ์ในการเมืองไทย ระหว่าง พ.ศ. 2490-2501
ผู้วิจัย
สุวิมล รุ่งเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาทของพระภิกษุในการพัฒนาชุมชนชนบทไทย (พ.ศ. 2500-2520)
ผู้วิจัย
อริยา ลิ้มสุวัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา สาระยา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาท กับงานด้านการคลัง พ.ศ. 2450-2474
ผู้วิจัย
วันเพ็ญ สุจิปุตโต
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ปิยนาถ บุนนาค และรองศาสตราจารย์ ดร.ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
มณฑลอีสานและความสำคัญในทางประวัติศาสตร์
ผู้วิจัย
อุราลักษณ์ สิถิรบุตร
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา สาระยา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
โสเภณี กับนโยบายของรัฐบาลไทย พ.ศ. 2411-2503
ผู้วิจัย
ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน


ปีการศึกษา พ.ศ. 2526
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การดึงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางสมัยพระเจ้าติโลกราช พ.ศ. 1985-พ.ศ. 2030
ผู้วิจัย
ดวงฤทัย หิรัญสถิตย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพฯ ในช่วงรัชกาลที่ 5-7 และผลกระทบทางสภาวะแวดล้อมต่อประชาชน
ผู้วิจัย
เยาวรัตน์ พุฒิมานรดีกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพล สุดารา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การศึกษารายจ่ายพระราชทรัพย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พ.ศ. 2325-2394
ผู้วิจัย
รัตนาวดี แก้วไชโย
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การสลายตัวของรัฐแบบจารีตในลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง : สิบสองพันนา พ.ศ. 2369-2437
ผู้วิจัย
ณัชชา เลาหศิรินาถ
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาวไทย จีน และตะวันตกในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2398-2453
ผู้วิจัย
สาวิตรี ทัพภะสุต
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ฐานะและความสำคัญของเมืองตรัง ระหว่าง พ.ศ. 2352-2440
ผู้วิจัย
ดรุณี แก้วม่วง
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ พ่วงพิศ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในสังคมไทย พ.ศ. 2489-2526
ผู้วิจัย
สายทิพย์ จิตตมาศ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร กาญจนจารี
หัวข้อวิทยานิพนธ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน กับงานด้านการสื่อสารคมนาคม พ.ศ. 2460-2475
ผู้วิจัย
วิทยา ปานะบุตร
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ พ่วงพิศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา


ปีการศึกษา พ.ศ. 2527
หัวข้อวิทยานิพนธ์
กระบวนการการแบ่งชนชั้นชาวนาในชนบท : ศึกษาเฉพาะชาวนาภาคกลาง พ.ศ. 2485-2524
ผู้วิจัย
ศิวรักษ์ ศิวารมย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การค้าของป่าในประวัติศาสตร์อยุธยา พ.ศ. 1893-2310
ผู้วิจัย
ปาริชาต วิลาวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ สุเนตร ชุตินธรานนท์ และรองศาสตราจารย์ ศรีศักร วัลลิโภดม
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การเคลื่อนไหวของพวกคอมมิวนิสต์กับนโยบายป้องกันและปราบปราม ของรัฐบาล พ.ศ. 2500-2523
ผู้วิจัย
บัญชา สุมา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ไชยทองพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ พ่วงพิศ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การเติบโตและพัฒนาการของนายทุนธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย พ.ศ. 2475-2516
ผู้วิจัย
พรรณี บัวเล็ก
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การศึกษาวิเคราะห์สงครามไทยรบพม่าเฉพาะเรื่องยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีทางการทหาร พ.ศ. 2310-พ.ศ. 2397
ผู้วิจัย
ชาญชัย วรรณวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์สุเนตร ชุตินธรานนท์ และพลโทดำเนิร เลขะกุล
หัวข้อวิทยานิพนธ์
กำเนิดอาณาจักรลานนาไทย
ผู้วิจัย
ธำรงศักดิ์ ทำบุญ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร และรองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนปากพนัง พ.ศ. 2439-2525
ผู้วิจัย
พอตา แก่นแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์สายชล วรรณรัตน์ และรองศาสตราจารย์ ศรีศักร วัลลิโภดม
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและพระมหากษัตริย์กับสถาบันสงฆ์ : ศึกษากรณีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้วิจัย
สันติ บัณฑิตพรหมชาติ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ พ่วงพิศ และรองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ชาวยะวาในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2445-2492
ผู้วิจัย
กรรณิการ์ จุฑามาศ สุมาลี
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เชียงใหม่ก่อน “เทศาภิบาล” พ.ศ. 2389-2442: การศึกษาโครงสร้างอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ผู้วิจัย
วิไล สุทธิศิริกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
นโยบายการผลิตและการค้ายางพาราในภาคใต้ของไทย พ.ศ. 2444-2503
ผู้วิจัย
วิชิต กาฬกาญจน์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี ดุ๊ก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต สละ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
แนวความคิดทางการเมืองของกลุ่มผู้นำ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ช่วง พ.ศ. 2411-2436
ผู้วิจัย
สุภาสินี ขมะสุนทร
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบแสง พรหมบุญ และ ดร. เตช บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ประวัติความเป็นมาและการขยายตัวทางการค้าของชาวจีน ในกรุงเทพมหานครระหว่าง พ.ศ. 2398-2475
ผู้วิจัย
พูนเกศ จันทกานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของหัวเมืองกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2336-2450
ผู้วิจัย
ธีรชัย บุญมาธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาของการเปลี่ยนระบอบการปกครองสยาม ระหว่าง พ.ศ. 2470-2480
ผู้วิจัย
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว กับแนวพระราชดำริทางด้านพระพุทธศาสนา ที่มีผลต่อการดำเนินการปกครองประเทศ
ผู้วิจัย
สุรีย์ ทรัพย์สุนทร
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ พ่วงพิศ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนาง : การเมืองไทยสมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2416
ผู้วิจัย
สุพรรณี เพ็งแสงทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
พัฒนาการทางความคิดของกลุ่มทหารอาชีพ พ.ศ. 2475-2524
ผู้วิจัย
กนกวลี ชูชัยยะ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สุมทวณิช
หัวข้อวิทยานิพนธ์
วิวัฒนาการบริษัทต่างชาติในประเทศไทย พ.ศ. 2398-2484
ผู้วิจัย
สนั่น รัตนโสภา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. สุธี ประศาสน์เศรษฐ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เสือป่า : โครงสร้างขององค์กรและบทบาททางการเมือง
ผู้วิจัย
ยุภาพร เจือจินดา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. แถมสุข นุ่มนนท์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
อำนาจหน้าที่และบทบาทของสมุหนายกในสมัยรัตนโกสินทร์
ผู้วิจัย
สุดา เพียรธัญกรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ พ่วงพิศ


ปีการศึกษา พ.ศ. 2528
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจบริเวณลุ่มน้ำมูลตอนบน พ.ศ. 2443-2468
ผู้วิจัย
ชุมพล แนวจำปา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แล ดิลกวิทยรัตน์ และรองศาสตราจารย์ ธิดา สาระยา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การเลื่อนฐานะทางสังคมของสามัญชนเข้าสู่ระบบราชการสมัยใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2435-2453
ผู้วิจัย
ชลินทร์ โอชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย พณานานนท์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ฐานะของเมืองสุพรรณบุรีในประวัติศาสตร์อยุธยาระหว่าง พ.ศ. 1893 ถึง พ.ศ. 2231
ผู้วิจัย
รัตนา หนูน้อย
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ศรีศักร วัลลิโภดม
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ทัศนะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อนโยบายวัฒนธรรมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481-2487)
ผู้วิจัย
บุปผา ทิพย์สภาพกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ พ่วงพิศ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
นาเหมืองกับนาฝายกับการจัดระเบียบสังคมล้านนา ระหว่าง พ.ศ. 1839 - พ.ศ. 2068
ผู้วิจัย
ส่องแสง สื่อสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาทของพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ : ศึกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังสือสัญญาเกี่ยวกับสุรากับนานาประเทศ พ.ศ. 2424-2429
ผู้วิจัย
พอใจ ถมยา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยโชค จุลศิริวงศ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
อำนาจหน้าที่และบทบาทของโกษาธิบดีในสมัยรัตนโกสินทร์
ผู้วิจัย
สุภัทรา กมลาภรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ พ่วงพิศ


ปีการศึกษา พ.ศ. 2529
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับชาวนาโดยวิธีการสหกรณ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้วิจัย
ปราณี กล่ำส้ม
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ เศวตนันทน์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การจัดการศึกษาผู้ใหญ่กับนโยบายสร้างชาติของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในช่วงปี พ.ศ. 2481-2487
ผู้วิจัย
ปรัศนีย์ เกศะบุตร
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ฉลอง สุนทราวาณิชย์ และศาสตราจารย์ ดร. วิทย์ วิศทเวทย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ขุนนางกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปกครองในสมัยอยุธยา
ผู้วิจัย
มานพ ถาวรวัฒน์สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ธีรวัต ณ ป้อมเพชร
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ความคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของขบวนการนักศึกษาไทยระหว่าง พ.ศ. 2516-2519 : ศึกษากรณีศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
ผู้วิจัย
คนึงนิตย์ ตั้งใจตรง
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ความเปลี่ยนแปลงของคณะสงฆ์ : ศึกษากรณีธรรมยุติกนิกาย (พ.ศ. 2368 – พ.ศ. 2464)
ผู้วิจัย
ศรีสุพร ช่วงสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์สายชล วรรณรัตน์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ประวัติศาสตรนิพนธ์ไทย พ.ศ. 2475 – พ.ศ. 2516
ผู้วิจัย
ยุพา ชุมจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
พระบรมราโชบายทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ผู้วิจัย
สุทธินี จันทร์รัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
พุทธศาสนากับการก่อตัวของรัฐไทยแบบใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6
ผู้วิจัย
ภัชราพร ช้างแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
สตรีในสังคมไทยสมัยใหม่ : ศึกษากรณีสตรีซึ่งประกอบอาชีพพยาบาล (พ.ศ. 2439-2485)
ผู้วิจัย
ณัฏฐวดี ชนะชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผ่ากับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ของชุมชนด่านเกวียน พ.ศ. 2484-2526
ผู้วิจัย
เฉลิมชัย โคกขุนทด
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์


ปีการศึกษา พ.ศ. 2530
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การค้าส่งออกของอยุธยาระหว่าง พ.ศ. 2150 – 2310
ผู้วิจัย
จุมพฏ ชวลิตานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ธีรวัต ณ ป้อมเพชร
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ขบวนการเสรีไทยกับความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2481-2492
ผู้วิจัย
สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และรองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ความเปลี่ยนแปรของสำนึกทางประวัติศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ถึง พ.ศ. 2475
ผู้วิจัย
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาทของตลาดในเมืองพระนครศรีอยุธยาต่อการค้าภายในและภายนอก พ.ศ. 2173-2310
ผู้วิจัย
คมขำ ดีวงษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ศรีศักร วัลลิโภดม และอาจารย์ ดร. ธีรวัต ณ ป้อมเพชร


ปีการศึกษา พ.ศ. 2531
หัวข้อวิทยานิพนธ์
กองทัพอากาศกับการเมืองไทย พ.ศ. 2480-2519
ผู้วิจัย
ยุรารัตน์ พันธุ์ยุรา
อาจารย์ที่ปรึกษา
พล.อ.ต. ประเสริฐ สัชฌุกร และศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเชอหลี่กับเมืองปาไปซีฟู ในพุทธศตวรรษที่ 19
ผู้วิจัย
หวังนี้หมิน
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการธำรงฐานะพระมหากษัตริย์
ผู้วิจัย
พงศ์ธิดา เกษมสิน
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษกร กาญจนจารี
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ ในภาคเหนือของประเทศไทยกับกบฏเงี้ยว พ.ศ. 2445
ผู้วิจัย
ยอดยิ่ง รักสัตย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมใน “กรุงเทพ” สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พ.ศ. 2325-2411
ผู้วิจัย
วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
กระบวนการเสริมสร้างอำนาจทางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ผู้วิจัย
วรรธิกา ตันติรัตน์ไพศาล
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต่อต้านรัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2491-2500)
ผู้วิจัย
สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา


ปีการศึกษา พ.ศ. 2532
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การถ่ายทอดวิทยาการตะวันตกในสังคมไทย: ศึกษาบทบาทของมิชชันนารีโปรเตสแตนต์ ระหว่าง พ.ศ. 2371-2411
ผู้วิจัย
ประสิทธิ์ พงศ์อุดม
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
คดีอาชญากรสงครามในประเทศไทย พ.ศ. 2488-2489
ผู้วิจัย
อังคณา เกียรติศักดิ์นุกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค และอาจารย์ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ทาสกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2448
ผู้วิจัย
ชลดา โกพัฒตา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
แนวความคิดและบทบาททางการเมืองของทองอินทร์ ภูริพัฒน์
ผู้วิจัย
พีรยา คูวัฒนะศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
แนวคิดและบทบาททางการศึกษาของหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
ผู้วิจัย
วรรณา วุฒฑะกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรรใจ แสงวิเชียร
หัวข้อวิทยานิพนธ์
แบบเรียนสังคมศึกษากับการกล่อมเกลาทางการเมืองในสมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ : ศึกษากรณีความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผู้วิจัย
วัชรินทร์ มัสเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ปิยนาถ บุนนาค และรองศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน
หัวข้อวิทยานิพนธ์
สมาคมชาวจีนในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2440-2488
ผู้วิจัย
ปรารถนา โกเมน
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์สายชล สัตยานุรักษ์


ปีการศึกษา พ.ศ. 2533
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การก่อตั้งและขยายตัวของธรรมยุติกนิกายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2394-2473)
ผู้วิจัย
เปรมวิทย์ ท่อแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาททางการเมืองของพลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (พ.ศ. 2475-2490)
ผู้วิจัย
บุณฑริกา บูรณะบุตร
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
สภากาชาดไทย : กำเนิดและพัฒนาการ (พ.ศ. 2436-2485)
ผู้วิจัย
สุดา ปริวัติธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. ปิยนาถ บุนนาค


ปีการศึกษา พ.ศ. 2534
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การขึ้นสู่อำนาจทางการเมืองของนายพันเอกหลวงพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2469-2481)
ผู้วิจัย
แสงเดือน ไสยวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของหัวเมืองฝ่ายเหนือ ในสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2394)
ผู้วิจัย
ขวัญเมือง จันทโรจนี
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ธีรวัต ณ ป้อมเพชร
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของเมืองเพชรบุรี
ผู้วิจัย
นวลสวาท อัศวินานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา และอาจารย์สาวิตรี เจริญพงศ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินเดีย พ.ศ. 2493-2529
ผู้วิจัย
วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ วิลาสวงศ์ พงศะบุตร และศาสตราจารย์ ดร. ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาทและความสำคัญของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท ในการบริหารราชการแผ่นดิน
ผู้วิจัย
อรวรรณ ทรัพย์พลอย
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ วิลาสวงศ์ พงศะบุตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ศรี ตันเสียงสม
หัวข้อวิทยานิพนธ์
โรคระบาดในชุมชนภาคกลางของไทย พ.ศ. 2440-2475 : การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์
ผู้วิจัย
วรนารถ แก้วคีรี
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา


ปีการศึกษา พ.ศ. 2535
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การขึ้นมามีบทบาททางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มทหาร (พ.ศ. 2481–2500)
ผู้วิจัย
ศิริรัตน์ ช่วงสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
คติความเชื่อเรื่องพระร่วงในงานเขียนประวัติศาสตร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2325–2468)
ผู้วิจัย
สมศรี ชัยวณิชยา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. ปิยนาถ บุนนาค และรองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ จันทรวงศ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
โลกทัศน์ทางการเมืองของชนชั้นนำในสมัยรัชกาลที่ 1: ศึกษาจากเรื่องราชาธิราช สามก๊ก และไซ่ฮั่น
ผู้วิจัย
กรรณิการ์ สาตรปรุง
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. ปิยนาถ บุนนาค และรองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ จันทรวงศ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
สถานภาพของนักปี่พาทย์ในสังคมไทย พ.ศ. 2411–2468
ผู้วิจัย
ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา


ปีการศึกษา พ.ศ. 2536
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาทของรัฐในระบบทุนนิยมของไทย (พ.ศ. 2475–2500)
ผู้วิจัย
เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ภาพลักษณ์ปรีดี พนมยงค์ กับการเมืองไทย พ.ศ. 2475–2526
ผู้วิจัย
มรกต เจวจินดา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา


ปีการศึกษา พ.ศ. 2537
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การเรียกร้องสิทธิสตรีในสังคมไทย พ.ศ. 2489–2519
ผู้วิจัย
จิตติมา พรอรุณ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ความคาดหวังของสังคมต่อสตรีไทยสมัยสร้างชาติ พ.ศ. 2481- 2487
ผู้วิจัย
สุขสรรค์ แดงภักดี
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การเคลื่อนไหวของกรรมกรหญิงโรงงานทอผ้า พ.ศ. 2504–2519
ผู้วิจัย
จิรกาญจน์ สงวนพวก
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
นโยบายของรัฐบาลต่อปัญหาชาวนา พ.ศ. 2501–2516
ผู้วิจัย
ดำเกิง โถทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาททางการเมืองของพลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ พ.ศ. 2490–2500
ผู้วิจัย
ชุมสาย ไชยวัต
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
“อัศวพาหุ” กับการใช้วรรณกรรมเพื่อเผยแพร่แนวความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง
ผู้วิจัย
สิริรัตน์ พุ่มเกิด
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. ปิยนาถ บุนนาค


ปีการศึกษา พ.ศ. 2538
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การบริหารราชการแผ่นดินในสมัยรัตนโกสินทร์ ก่อนการปฏิรูปการปกครอง (พ.ศ. 2325–พ.ศ. 2435)
ผู้วิจัย
ประกิต สะเพียรชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจข้าวในภาคกลาง กับผลกระทบต่อสังคมไทยช่วง พ.ศ. 2460–2498
ผู้วิจัย
ธรรมรักษ์ จำปา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างขององค์ความรู้ของกลุ่มชนชั้นสยามรุ่นใหม่ พ.ศ. 2367–2468: ศึกษากรณีการชำระพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 1–4
ผู้วิจัย
จีรพล เกตุจุมพล
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2491–2530
ผู้วิจัย
ธนิดา กำปั่นทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ศรี ตันเสียงสม และศาสตราจารย์ ดร. ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
พัฒนาการของประวัติศาสตร์ชาติในประเทศไทย พ.ศ. 2411–2487
ผู้วิจัย
ราม วัชรประดิษฐ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
รูปแบบการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองในสมัยอยุธยา พ.ศ. 1893–2310
ผู้วิจัย
ปิยรัตน์ อินทร์อ่อน
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ธีรวัต ณ ป้อมเพชร
หัวข้อวิทยานิพนธ์
อาชีพครูผู้หญิงในสังคมไทย พ.ศ. 2456–2479
ผู้วิจัย
เปรมสิรี ชวนไชยสิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา


ปีการศึกษา พ.ศ. 2539
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การปกครองคณะสงฆ์ไทยตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484
ผู้วิจัย
พระมหาวรชัย กลึงโพธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การเมืองไทยสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ
ผู้วิจัย
โสพิศ หนูทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร
หัวข้อวิทยานิพนธ์
คติความเชื่อพุทธศาสนาแบบลังกากับวิถีชีวิตชุมชนเมืองสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย
ผู้วิจัย
สถาพร อรุณวิลาศ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. ปิยนาถ บุนนาค และรองศาสตราจารย์เสนอ นิลเดช
หัวข้อวิทยานิพนธ์
แนวคิดของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ผู้วิจัย
สินีนาฏ เวชแพทย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. ปิยนาถ บุนนาค และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาทของ “เจ้าพ่อ” ในการเมืองไทย พ.ศ. 2517–2535
ผู้วิจัย
สินธุชัย ศุกรเสพย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา และรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ จันทรวงศ์


ปีการศึกษา พ.ศ. 2540
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การจัดการศึกษากฎหมายตามแบบตะวันตกของไทยระหว่าง พ.ศ. 2440–2482
ผู้วิจัย
ภัคพงศ์ จันทรสนธิ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การปรับตัวทางความรู้ ความจริง และอำนาจของชนชั้นนำสยาม พ.ศ. 2325–2411
ผู้วิจัย
ทวีศักดิ์ เผือกสม
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
“ท้องถิ่น” ในการรับรู้ของชนชั้นนำไทยช่วงสมัยปฏิรูปการปกครอง พ.ศ. 2435
ผู้วิจัย
พิชิต พิทักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาทของชาวจีนในไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายถึงสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2172–2394
ผู้วิจัย
ศุภวรรณ ชวรัตนวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ธีรวัต ณ ป้อมเพชร
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ผลกระทบของสนธิสัญญาเบอร์นี พ.ศ. 2369 ต่อเศรษฐกิจไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ผู้วิจัย
นันทนัช ชีวรติธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ภาพลักษณ์ของยามาดา นางามาซา ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ในคริสต์ศตวรรษที่ 20
ผู้วิจัย
ซะโตโกะ ทซึจิยะ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ศรี ตันเสียงสม


ปีการศึกษา พ.ศ. 2541
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การศึกษาการพรรณนาการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์จาก “สยามยุคเก่า” เป็น “สยามยุคใหม่” พ.ศ. 2367-2411
ผู้วิจัย
วีระศักดิ์ กีรติวรนันท์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
กิจการโฮเต็ลในประเทศไทย พ.ศ. 2406-2478
ผู้วิจัย
สราญมิตร์ ประชาญสิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ชุมชนโปรตุเกสในสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2059-2310
ผู้วิจัย
พิทยะ ศรีวัฒนสาร
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
วิวัฒนาการของเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย (พ.ศ. 2481-2535)
ผู้วิจัย
ศิริพร กรอบทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา


ปีการศึกษา พ.ศ. 2542
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การบริหารราชสำนักฝ่าย ในรัชสมัยพระบาทเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้วิจัย
ฉัตราภรน์ จินดาเดช
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา และรองศาสตราจารย์พิพาดา ยังเจริญ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในล้านนา กับการก่อตัวของสำนึกท้องถิ่น พ.ศ.2459-2480
ผู้วิจัย
วศิน ปัญญาวุธตระกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
แนวความคิดเรื่อง “การเข้าสมาคม” และผลกระทบต่อสตรีไทย พ.ศ.2461-2475
ผู้วิจัย
เพชรสุภา ทัศนพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา


ปีการศึกษา พ.ศ. 2543
หัวข้อวิทยานิพนธ์
กำเนิดและพัฒนาการของเมืองหาดใหญ่ พ.ศ.2458-2484
ผู้วิจัย
มลิวรรณ รักษ์วงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา และอาจารย์รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาวจีนกับชุมชนชาวมุสลิม ในจังหวัดปัตตานี: กรณีศึกษาสุสานลิ้มกอเหนี่ยว พ.ศ. 2501-2533
ผู้วิจัย
นันทิยา พิมลศิริผล
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เทศบาลและผลกระทบต่ออำนาจท้องถิ่น พ.ศ. 2476-2500
ผู้วิจัย
สุวัสดี โภชน์พันธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์สุวิมล รุ่งเจริญ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ธงไตรรงค์กับการสร้างอุดมการณ์รัฐไทย พ.ศ.2459-2520
ผู้วิจัย
ชนิดา พรหมพยัคฆ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. สุด จอนเจิดสิน
หัวข้อวิทยานิพนธ์
พัฒนาการของอำนาจท้องถิ่นในบริเวณลุ่มแม่น้ำบางปะกง และชายฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ. 2440-2516.
ผู้วิจัย
สุมาลี พันธุ์ยุรา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
รัฐไทยกับการกล่อมเกลาทางการเมืองผ่านแบบเรียนในช่วง พ.ศ. 2475-2487
ผู้วิจัย
ปวีณา วังมี
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา


ปีการศึกษา พ.ศ. 2544
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาทของรัฐบาลและผู้นำทางการเมืองไทย ต่อขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชลาว ระหว่าง พ.ศ. 2483-พ.ศ. 2492
ผู้วิจัย
พิมพ์รต พิพัฒนกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสง พ.ศ. 2450–2474
ผู้วิจัย
เพ็ญพิสุทธิ์ อินทรภิรมย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ


ปีการศึกษา พ.ศ. 2545
หัวข้อวิทยานิพนธ์
นโยบายชาวเวียดนามอพยพของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม พ.ศ. 2491-2500
ผู้วิจัย
ธนนันท์ บุ่นวรรณา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. สุด จอนเจิดสิน
หัวข้อวิทยานิพนธ์
สภาพเศรษฐกิจบริเวณลุ่มน้ำป่าสักตอนบน พ.ศ. 2442-2458
ผู้วิจัย
กีระติกาญน์ ซื่อตรง
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
โจรในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางยุคการปฏิรูปการปกครองรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้วิจัย
พีรศักดิ์ ชัยได้สุข
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
สถานะทางประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พ.ศ. 2310-2497
ผู้วิจัย
ณัฏฐ์พร บุนนาค
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร
หัวข้อวิทยานิพนธ์
วาทกรรมเรื่อง เกย์ ในสังคมไทย พ.ศ. 2508-2542
ผู้วิจัย
เทอดศักดิ์ ร่มจำปา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การเมืองไทยในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตอนล่างจากสมัยเมืองคู่สู่สมัย ราชอาณาจักร: กรณีศึกษาพัฒนาการของวังอยุธยาและ ต้นกรุงเทพฯ
ผู้วิจัย
นพดล ปาละประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึง
ผู้วิจัย
อนันต์ วงษ์แก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค


ปีการศึกษา พ.ศ. 2546
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การเรียกร้องและการปกครองดินแดนที่ได้คืนจากฝรั่งเศส พ.ศ. 2483-2491
ผู้วิจัย
สุภาพร บำรุงวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ผลกระทบของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121
ผู้วิจัย
นภนาท อนุพงศ์พัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ชีวิตประจำวันของชาวสยามในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2426-2475
ผู้วิจัย
จิรวัฒน์ แสงทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์สุวิมล รุ่งเจริญ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
กำเนิดและการขยายตัวของเมืองพัทยา
ผู้วิจัย
ขวัญแก้ว อุดมบุญญานุภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
วิวัฒนาการของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4
ผู้วิจัย
พิชัย ลิมป์วรพรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
แรงงานรับจ้างชาวจีนในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2425-2492
ผู้วิจัย
เปรมา สัตยาวุฒิพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี เจริญพงศ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาทของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในการวางรากฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
ผู้วิจัย
บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธิดา สาระยา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
พัฒนาการของความเชื่อเรื่องนาค แถบลุ่มน้ำโขงตั้งแต่ ยุคอุรังคธาตุ สู่ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ผู้วิจัย
สัติยะพันธ์ คชมิตร
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิดา สาระยา


ปีการศึกษา พ.ศ. 2547
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การเรืองอำนาจของราชวงศ์คองบอง ค.ศ.1752-1776
ผู้วิจัย
มาโนช พรหมปัญโญ
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
"เอกสารมหาบุรุษเขมร": การศึกษางานเขียนประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของกัมพูชา
ผู้วิจัย
ธิบดี บัวคำศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
คดีความในทุ่งรังสิต พ.ศ.2433-2457
ผู้วิจัย
นนทพร อยู่มั่งมี
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกลุ่มต่างๆ ในท่าเรือนานาชาติพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2133-2231
ผู้วิจัย
กรกิต ชุ่มกรานต์
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เด็ก กับความคาดหวังของรัฐบาล พ.ศ.2502-2519
ผู้วิจัย
วัชนี คำน้ำปาด
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี เจริญพงศ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
"หนังสือวัดเกาะ": การสืบทอดและปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมในสังคมไทย
ผู้วิจัย
สุรพงษ์ จันทร์เกษมพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์สุวิมล รุ่งเจริญ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ผลกระทบของระบบการปกครองของอังกฤษต่อความคิดทางการเมืองของชาวมาเลย์ในรัฐมลายูที่เป็นสหพันธ์ ค.ศ.1896-1941
ผู้วิจัย
ไพลดา ชัยศร
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เศรษฐกิจสมัยธนบุรี
ผู้วิจัย
จิราธร ชาติศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ทัศนะของ "ผู้หญิงทำงาน" ในสังคมไทย พ.ศ.2500-2516
ผู้วิจัย
ปิยะพร จันวัน
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ลักษณะทางเศรษฐกิจและการเมืองของความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับสิงคโปร์ พ.ศ.2398-2461
ผู้วิจัย
อภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การบริหารงานสาธารณสุขในประเทศไทย พ.ศ.2501-2520
ผู้วิจัย
วิวรรณ เอกรินทรากุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์พิพาดา ยังเจริญ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ถนนพม่ากับความเปลี่ยนแปลงของดินแดนตอนใน ค.ศ.1937-1949: ศึกษากรณีเมืองบามอ
ผู้วิจัย
นิตยาภรณ์ พรมปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์


ปีการศึกษา พ.ศ. 2548
หัวข้อวิทยานิพนธ์
สภาพการดำรงชีวิตของชาวเขมรระหว่าง พ.ศ.2518-2522: ศึกษา"ภูมิภาค"ตะวันออก ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ
ผู้วิจัย
ณัฐพร ไทยจงรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนคาทอลิกบ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนคร พ.ศ.2427-2508
ผู้วิจัย
สาลินี มานะกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ขบวนการคอมมิวนิสต์ในเขตภูพาน พ.ศ.2504-2525
ผู้วิจัย
พุทธพล มงคลวรวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ภาพยนตร์ไทยกับบริบททางสังคม พ.ศ.2510-2525
ผู้วิจัย
สมชาย ศรีรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล รุ่งเจริญ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การรับรู้เรื่องชาวจีนของชนชั้นนำทางการเมืองไทย พ.ศ.2438-2475
ผู้วิจัย
ร.ต.หญิง เอื้อมพร ศรสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์พิพาดา ยังเจริญ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
กฎหมายและที่ดินในเวียดนามสมัยราชวงศ์เลตอนต้น ค.ศ.1428-1527
ผู้วิจัย
อำนวยวิชญ์ ธิติบดินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาทของเซอร์ โทมัส แสตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ ในการปกครองชวา ระหว่าง ค.ศ.1811-1816
ผู้วิจัย
ปณิธี เหล็กกล้า
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร


ปีการศึกษา พ.ศ. 2549
หัวข้อวิทยานิพนธ์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสกับการสถานปนาอุดมการณ์แห่งรัฐของสยาม
ผู้วิจัย
ปฐม ตาคะนานันท์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
สุขาภิบาล: การปกครองท้องที่สยาม พ.ศ.2440-2476
ผู้วิจัย
เมธีพัชญ์ จงวโรทัย
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาททางการเมืองของกลุ่มทหารในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ระหว่าง พ.ศ.2523-2531
ผู้วิจัย
ศศิธร โอเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การพักผ่อนหย่อนใจแบบตะวันตกของชนชั้นสยาม พ.ศ.2445-2475
ผู้วิจัย
วีรยุทธ ศรีสุวรรณกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล รุ่งเจริญ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การสร้างภาพลักษณ์ความงามของเชียงใหม่ พ.ศ.2464-2500
ผู้วิจัย
ดารุณี สมศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์พิพาดา ยังเจริญ


ปีการศึกษา พ.ศ. 2550
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การค้ากับเครือข่ายความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาก่อนการสถาปนาระบบเทศาภิบาล
ผู้วิจัย
น.ส.วราภรณ์ เรืองศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ศูนย์การค้ากับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2426-2539
ผู้วิจัย
นายณัทธนัท เลี่ยวไพโรจน์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์พิพาดา ยังเจริญ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ภาพลักษณ์ของชาวจีนในเมืองไทยที่ปรากฏในนวนิยายไทย พ.ศ.2512-2533
ผู้วิจัย
น.ส.เพ็ญนภา หมอนสอาด
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล รุ่งเจริญ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเขาในสังคมไทย ระหว่างทศวรรษ 2420 ถึง ทศวรรษ 2520
ผู้วิจัย
นายพิพัฒน์ กระแจะจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
พัฒนาการของมหาวิทยาลัยไทย พ.ศ.2459-2500
ผู้วิจัย
นายสมโชติ วีรภัทรเวธ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
สภาพสังคมของเมืองจันทบุรีและเมืองตราดภายใต้การยึดครองของฝรั่งเศสจนถึงสิ้นสุดการปกครองแบบเทศาภิบาล พ.ศ.2436-2476
ผู้วิจัย
น.ส.นวลมรกต ทวีทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
แนวคิดเรื่องคติจักรพรรดิราชของชนชั้นนำไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2172-2394
ผู้วิจัย
นายเอนก มากอนันต์
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์


ปีการศึกษา พ.ศ. 2551
หัวข้อวิทยานิพนธ์
สงครามเชียงตุงในประวัติศาสตร์ไทย พ.ศ.2392-2488
ผู้วิจัย
นางสาวทิพย์พาพร อินคุ้ม
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การเมืองในบันทึกความทรงจำของผู้นำคอมมิวนิสต์เวียดนามพลัดถิ่น ค.ศ.1975-1991
ผู้วิจัย
นางสาวจันทิวา อนัตนันท์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การเสด็จพระราชดำเนินท้องที่ต่างจังหวัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ.2493-2530
ผู้วิจัย
นายปราการ กลิ่นฟุ้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล รุ่งเจริญ


ปีการศึกษา พ.ศ. 2552
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ข่าเจือง: กบฏผู้มีบุญในพระราชอาณาเขตสยาม พ.ศ.2415-2436
ผู้วิจัย
นายกำพล จำปาพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
"วชิรญาณ" กับการแสวงหาความรู้ของชนชั้นนำของสยาม พ.ศ.2427-2448
ผู้วิจัย
นายธนพงศ์ จิตต์สง่า
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล รุ่งเจริญ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ปราสาทพระวิหาร: การเมืองวัฒนธรรมในกัมพูชายุคสังคมราษฎร์นิยม ค.ศ.1955-1970
ผู้วิจัย
นายพงษ์พันธ์ พึ่งตน
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.ดินาร์ บุญธรรม
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การผลิตซ้ำและการสร้างความนิยมของเรื่องเล่าเกี่ยวกับ "เสือ" ในสังคมไทย พ.ศ.2460-2510
ผู้วิจัย
นางสาวศิริวรรณ ลาภสมบูรนานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
มโนทัศน์เรื่อง "เมีย" ในสังคมไทย พ.ศ.2394-2478
ผู้วิจัย
นางสาวอิรภัทร สุริยพันธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์พิพาดา ยังเจริญ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
โรงเรียนจีนในมณฑลกรุงเทพฯ พ.ศ.2461-2475
ผู้วิจัย
นางสาวรวิพรรณ จารุทวี
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ภาพลักษณ์จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย พ.ศ.2476-2540
ผู้วิจัย
นางสาวชนิกานต์ แสงดี
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การเผยแพร่คริสต์ศาสนาในสมัยพระสังฆราชเรอเน มารี ยอแซฟ แปร์รอส พ.ศ.2452-2490
ผู้วิจัย
นายพุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์


ปีการศึกษา พ.ศ. 2553
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การศึกษาวาทกรรมเรื่องทาสไทย
ผู้วิจัย
นางสาวญาณินี ไพทยวัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์พิพาดา ยังเจริญ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การสถาปนา สมเด็จพระราชาคณะ พ.ศ.2490-2532
ผู้วิจัย
พระทศพล มาบัณฑิตย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.ดินาร์ บุญธรรม
หัวข้อวิทยานิพนธ์
รัฐไทยกับสุขภาพพลเมือง พ.ศ. 2475-2500
ผู้วิจัย
นายธันวา วงศ์เสงี่ยม
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
องค์กรและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวจีนอินโดนีเซีย ค.ศ. 1942-1966
ผู้วิจัย
นางสาวธิยารัช พูนพิพัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การเขียนประวัติศาสตร์แห่งชาติอินโดนีเซีย ฉบับพิมพ์ ค.ศ. 1975
ผู้วิจัย
ว่าที่ ร.ต.นพปฎล กิจไพบูลทวี
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.ดินาร์ บุญธรรม
หัวข้อวิทยานิพนธ์
คาร์ตินีในประวัติศาสตร์อินโดนีเซียสมัยใหม่ ค.ศ.1904-1967
ผู้วิจัย
นางสาวสลิลทิพ แซ่ด่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.วิลลา วิลัยทอง
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ความรู้เรื่องอีสานของชนชั้นนำสยาม พ.ศ. 2433-2475
ผู้วิจัย
นายอริญชย์ วรรณชาติ
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา พ.ศ. 2543
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การรวมกลุ่มทางการเมืองของ “ส.ส.อีสาน” พ.ศ. 2476-2494
ผู้วิจัย
ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา และอาจารย์ ดร. สุด จอนเจิดสิน
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ลักษณะของนายทุนไทยในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2457-2482
ผู้วิจัย
พรรณี บัวเล็ก
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร กาญจนจารี และ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา


ปีการศึกษา พ.ศ. 2544
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาทและหน้าที่ของขุนนางกรมท่าขวา ในสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2153-2435)
ผู้วิจัย
จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ธีรวัต ณ ป้อมเพชร และศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช: พัฒนาการของรัฐบนคาบสมุทรไทยในพุทธศตวรรษที่ 11–19
ผู้วิจัย
ปรีชา นุ่นสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา สาระยา และอาจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์


ปีการศึกษา พ.ศ. 2545
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เครือข่ายพ่อค้าผ้าชาวอินเดียในสังคมไทย ระหว่าง พ.ศ. 2400-2490
ผู้วิจัย
อินทิรา ซาฮีร์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
วาทกรรมเรื่อง \"ชาติไทย\" ของปัญญาชนหัวก้าวหน้า ระหว่าง พ.ศ. 2490-2505
ผู้วิจัย
โสภา ชานะมูล
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา และรองศาสตราจารย์ ดร. เคร็ก. เจ. เรย์โนลด์ส


ปีการศึกษา พ.ศ. 2547
หัวข้อวิทยานิพนธ์
สิทธิของราษฎรไทยในการใช้ประโยชน์และเป็นเจ้าของที่ดิน พ.ศ.2444-2468: ศึกษากรณีที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
ผู้วิจัย
กนิษฐา ชิตช่าง
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเมืองสงขลา พ.ศ.2385-2472
ผู้วิจัย
ศรีสุพร ช่วงสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมความบันเทิงในสังคมกรุงเทพฯ พ.ศ.2491-2500
ผู้วิจัย
ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.ธิดา สาระยา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
กองทัพญี่ปุ่นกับทางรถไฟสายใต้ของไทย สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา ระหว่าง พ.ศ.2484-2488
ผู้วิจัย
พวงทิพย์ เกียรติสหกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค


ปีการศึกษา พ.ศ. 2548
หัวข้อวิทยานิพนธ์
กลุ่มคนที่สัมพันธ์กับการค้าในอยุธยา พ.ศ.2172-2310
ผู้วิจัย
วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร
หัวข้อวิทยานิพนธ์
นโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาลไทยระหว่าง พ.ศ.2494-2519
ผู้วิจัย
สมศรี ชัยวณิชยา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ขบวนการสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย ระหว่าง พ.ศ.2525-2535: ศึกษาการเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการเขื่อนน้ำโจน เขื่อนแก่งกรุง และเขื่อนปากมูล
ผู้วิจัย
โดม ไกรปกรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
พลวัตของสงครามไทย-พม่า ตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 ถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19
ผู้วิจัย
ภมรี สุรเกียรติ
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์


ปีการศึกษา พ.ศ. 2549
หัวข้อวิทยานิพนธ์
รัฐไทยกับคนจีน (พ.ศ.2475-2487)
ผู้วิจัย
เพ็ญพิสุทธิ์ อินทรภิรมย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
กฎมณเทียรบาลในฐานะหลักฐานประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ถึง พ.ศ.2348
ผู้วิจัย
วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร
หัวข้อวิทยานิพนธ์
จาก "นาเชนแนลเอกซฮิบิเชน" ถึง "สยามรัฐพิพิธภัณฑ์" : ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์สยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้วิจัย
กัณฐิกา ศรีอุดม
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค


ปีการศึกษา พ.ศ. 2550
หัวข้อวิทยานิพนธ์
มิชชันนารีอเมริกันกับการสร้างชุมชนชาวคริสต์ในล้านนาช่วงสมัยของการปรับเปลี่ยนทางสังคม พ.ศ.2410-2476
ผู้วิจัย
นายประสิทธิ์ พงศ์อุดม
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค
หัวข้อวิทยานิพนธ์
บทบาททางการเมืองของจอมพลถนอม กิตติขจร พ.ศ.2506-2516
ผู้วิจัย
นายธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ


ปีการศึกษา พ.ศ. 2553
หัวข้อวิทยานิพนธ์
รัฐสยามกับล้านนา พ.ศ.2417-2476
ผู้วิจัย
นางเนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์