[ กลับสู่หน้าอาจารย์และบุคลากร ]  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์
Bhawan Ruangsilp

คุณวุฒิ
อ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยทูบิงเงน ประเทศเยอรมนี พ.ศ. 2542
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ พ.ศ. 2550
แขนงวิชาที่เชี่ยวชาญ / ที่สนใจ
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียและยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 16-18
งานด้านบริหาร
รองผู้อำนวยการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชา (ปัจจุบัน)
กรรมการและเลขานุการภาควิชาประวัติศาสตร์
กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทและเอกของภาควิชาประวัติศาสตร์
เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนภาควิชาประวัติศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
2552
บทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาแผนใหม่สำหรับสตรีในเยอรมนี 1870-1960” วารสารยุโรปศึกษา จุฬาฯ ฉบับที่ 16 ปีที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2552)
บทความวิจัยเรื่อง “พระราชวังและวัดหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยาในเอกสารฮอลันดา” วารสารไทยศึกษา จุฬาฯ ฉบับที่ 5 ปีที่ 1 (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2552)
2543
ยุโรปในทศวรรษที่ 1930: การช่วงชิงพื้นที่ภายในประชาธิปไตยกับเผด็จการ บทความวิจัยเสนอในงานสัมมนาทางวิชาการในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.ดุ๊ก อดีตหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์อายุครบ 6 รอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2543 ณ ศูนย์สารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542
การประชุมที่ลอนดอน ค.ศ.1959 กับระบบความมั่นคงของยุโรปตะวันตก. วารสารยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 7 ฉ.2 ก.ค.-ธ.ค.2542, น.62-85.
2009
บทความวิชาการเรื่อง “Regional Bloc” in SEA History: An Overview. SH Pask (ed.) Regional Integration in Europe and Asia (2009)
2008
บทวิจารณ์หนังสือ Wil O. Dijk, Seventeenth-century Burma and the Dutch East India Company, 1634-1680 (Singapore, 2006) ใน Journal of the Siam Society 96 (2008): 326-328.
บทวิจารณ์หนังสือ A Traveler in Siam in the Year 1655: Extracts from the Journal of Gijsbert Heeck, tr. and intr. By B.J. Terwiel (Chiang Mai, 2008) ใน Journal of the Siam Society 96 (2008): 257-259.
2007
Dutch East India Company Merchants at the Court of Ayutthaya: Dutch Perceptions of the Thai Kingdom, c. 1604-1765. ตีพิมพ์และเผยแพร่โดยสำนักพิมพ์ Brill แห่งประเทศ เนเธอร์แลนด์ ในชุด TANAP Monographs on the History of Asian-European Interaction
บทความ “Regional Block in South-East Asian History: A Brief Overview” ใน Asia-Pacific Journal of EU Studies 5/2 (Winter, 2007), 167-176.

การฝึกอบรม/ทุนระยะสั้น/การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
การบริการวิชาการ
บริการด้านการสอน
2551
รายวิชา 2003601 Contemporary History of Europe (ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ยุโรปศึกษา)
ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
2553
วิทยากรสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ดัตช์ VOC” ในโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ย้อนรอยอารยธรรมสยาม-โลกตะวันตก วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 จัดโดยสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศีอยุธยา ร่วมกับมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
บรรยายเรื่อง “วิลลี ปรินท์ และนโยบายมุ่งตะวันออก” ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาฯ วันที่ 15 มกราคม 2553
2552
บรรยายเรื่อง “Life at Ayutthaya: The Dutch in 17c Thailand) ณ สยามสมาคมฯ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552
2543
บรรยาย "ผู้หญิงกับลัทธิฟาสซิสม์ในยุโรป" (การบรรยายพิเศษชุด "ประชาชาตินานากับมหาสงคราม" ภาควิชาประวัติศาสตร์
บรรยาย "ยุโรปในทศวรรษที่ 1930: การช่วงชิงพื้นที่ภายในประชาธิปไตยกับเผด็จการ" (เนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ดุ๊ก อดีตหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์มีอายุครบ 6 รอบ
2542
บรรยาย "ไกเซอร์วิลเฮล์มที่ 2 กับประชาชนเยอรมัน" (การบรรยายพิเศษชุด "กษัตริยากับประชาราษฎร์" ภาควิชาประวัติศาสตร์
เป็นกรรมการและที่ปรึกษา
2553
ที่ปรึกษา รุไบยาต: วารสารวิชาการด้านเอเชียศึกษา โครงการภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กรรมการคณะทำงานศูนย์ข้อมูล หมู่บ้านฮอลันดา สถานทูตเนเธอร์แลนด์
ให้บริการทางวิชาการในด้านอื่น ๆ
2553
คณะบรรณาธิการ (Editorial Board) ของวารสาร Itinerasio: International Journal on the History of European Expansion and Global Interaction หน่วยงาน The Institute for the History of European Expansion (IGEER)
2551
อนุกรรมการพิจารณาและเรียบเรียงประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา
ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการชำระและจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก