[ กลับสู่หน้าอาจารย์และบุคลากร ]  
รองศาสตราจารย์ ดร. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ (เกษียณอายุ 30 กันยายน 2559)
Asistant Professor Suthachai Yimprasert

คุณวุฒิ
Ph.D. (Portuguese History) University of Bristol, England พ.ศ. 2541
อ.ม. (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532
ศ.บ. เกียรตินิยม (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2524
แขนงวิชาที่เชี่ยวชาญ / ที่สนใจ
ประวัติศาสตร์โปรตุเกส, ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่, ประวัติศาสตร์ยุโรปตะวันออก
งานด้านบริหาร
กรรมการกำกับคุณภาพวิทยานิพนธ์ (ปัจจุบัน)
กรรมการกิจการนิสิต
กรรมการประจำภาควิชาประวัติศาสตร์
กรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้ประสานงานยุโรปศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ
2553
อีกฟากหนึ่งของยุโรป: ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของยุโรปตะวันออก ค.ศ. 1800-2000. กรุงเทพฯ: ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
2551
บรรณาธิการและเขียนบทนำ “เบนาซีร์ บุตโต กับประวัติศาสตร์ปากีสถาน” ในเบนาซีร์ บุตโต หญิงแกร่งแห่งตะวันออก (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ 6 ตุลารำลึก, 2551)
2550
บรรณาธิการ, สหภาพยุโรปโฉมใหม่ และ 27 ประเทศสมาชิก (ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550)
2546
บรรณาธิการหนังสือ ก่อนจะถึง 14 ตุลา. โดย จรัล ดิษฐาอภิชัย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เมฆขาว, 2546.
บรรณาธิการหนังสือ เปิดบันทึกนักโทษการเมืองหญิง 6 ตุลา. บันทึกของ สุชีลา ตันไชยนันท์. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการรับข้อมูลและสืบพยานเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519, ตุลาคม 2546.
บรรณาธิการหนังสือ 25 ปี 6 ตุลา ในบริบทสังคมไทย. กรุงเทพฯ : เครือข่ายเดือนตุลา, ตุลาคม 2546.
2545
บรรณาธิการหนังสือ เส้นทางชีวิตและโลกทัศน์ทางการเมืองของ ผิน บัวอ่อน หรือ อำนาจ ยุทธวิวัฒน์. กรุงเทพฯ : โครงการหนังสือ 25 ปี 6 ตุลา, 2545.
บรรณาธิการหนังสือ โคลนไม่ติดล้อ คนไม่ติดกรอบ. พิมพ์ในวาระเกษียณอายุ รศ. ดร.ธิดา สาระยา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
2544
บรรณาธิการหนังสือ ประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการเมือง, มีนาคม 2544.
2539
บรรณาธิการร่วมในหนังสือ เราไม่ลืมจารุพงษ์ (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์กังหัน) ตุลาคม 2539.
2536
บรรณาธิการหนังสือ 60 ปีประชาธิปไตยไทย (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ 60 ปีประชาธิปไตย), 2536.
2535
บรรณาธิการร่วมในหนังสือ จารอดีต หนังสือรวมบทความประวัติศาสตร์ไทย จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสครบเกษียณอายุของ ศาสตราจารย์วิลาศวงศ์ พงศะบุตร (ตุลาคม 2535)
บรรณาธิการผู้ช่วยในวารสาร อักษรศาสตร์ ฉบับประวัติศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2535).
เป็นบรรณาธิการและเขียน “บทนำ” ในหนังสือ ชีวิตและการต่อสู้ของพระยาทรงสุรเดช ของ เสทื้อน ศุภโสภณ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครีเอทีฟ), 2535.
2534
แผนชิงชาติไทย (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สมาพันธ์) , 2534.
งานวิจัย
2551
“จุฬาลงกรณ์กับการพัฒนาการทางการเมืองไทย” ในโครงการวิจัย 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2549
“สหรัฐกับญี่ปุ่นและกรณีเพิร์ลฮาเบอร์ 7 ธันวาคม ค.ศ.1941” ในโครงการวิจัย 60 ปี สงครามโลก ครั้งที่สอง
พัฒนาการระบบคณะรัฐมนตรีไทย 14 ตุลาคม พ.ศ.2516- 6 ตุลาคม 2519
พัฒนาการระบบคณะรัฐมนตรีไทย พ.ศ.2490-2500
2546
ขบวนการนักศึกษาไทย พ.ศ.2513-2519 ศึกษาจากผู้ปฏิบัติงาน. โดยทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฝ่ายวิชาการ (สกว.) และ Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
"การเสด็จประพาสเยือนประเทศสเปนและโปรตุเกสของรัชกาลที่ 5" ร่วมกับ มธุรส ศุภผล ในโครงการ การเสด็จประพาสเยือนต่างประเทศของรัชกาลที่ 5: ภาพฉายต่อประวัติศาสตร์สยาม. เสนอในที่ประชุมวิชาการครบรอบ 150 ปี ของรัชกาลที่ 5 (19 กันยายน 2546).
2544
เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ เกิดขึ้นได้อย่างไร. อาชญากรรมรัฐในวิกฤตการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการรับข้อมูลและสืบพยานเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519, 2544. หน้า 63-166.
2541
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต เรื่อง “Portugues Lancados in Asia in the Sixteenth and Seventeenth Centuries (November 1998)”
2535
“ประวัติศาสตร์จิตรกรรมและปฏิมากรรมไทย” ในโครงการ สัตตศิลปะ ด้วยทุนของคุณพิชัย วาสนาส่ง (พฤษภาคม 2535)
2532
ปริญญามหาบัณฑิต เรื่อง “ขบวนการทางการเมืองที่ต่อต้านรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ครั้งที่สอง (พ.ศ.2491-2500)” (พฤษภาคม 2532)
2002
The Portuguese in Aracan in the sixteenth Century
บทความวิจัย
2543
The Portuguese in Siam and Pegu. Asian Review. 1999-2000. vol.14, pp.36-59.
2542
The Influence of Western Democratic Ideology on the ‘New Regime’ in Siam เสนอต่อการประชุมนานาชาติ Euro-Asian ครั้งที่สอง ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 สิงหาคม 2542 และตีพิมพ์ใน Asia-Europe Studies Series. Vol.6 (Baden-Baden: Verlagsgesellschaft), 2000. pp.127-139.
2537
“สงครามเชียงตุงครั้งสุดท้าย 2485-2488” เมืองโบราณ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2537. หน้า 83-98.
2535
“60 ปีประชาธิปไตยไทย: ประวัติศาสตร์ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของประชาชน” 60 ปีประชาธิปไตยไทย (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ 60 ปีประชาธิปไตย), 2535. หน้า 10-57.
“ประวัติศาสตร์แบบระบบโลกของวอลเลอร์สไตน์” วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2535) หน้า 38-59.
2533
“พระปฐมเจดีย์กับเมืองนครปฐม” ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน 2533, หน้า 154-174.
บทความทางวิชาการ
2553
กุหลาบ สายประดิษฐ์ กับอุดมการณ์ปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475. วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1
"ว่าด้วยคำรายงานของหลี่จี้ซิน ในที่ประชุมตัวแทนทั่วประเทศพรรคคอมมิวนิสต์ไทยครั้งแรก" วารสารฟ้าเดียวกัน ปีที่ 8 ฉบับที่ 2: (ต.ค. - ธ.ค.) หน้า 213-225
2551
“เลนินกับการปฏิวัติรุสเซีย ปฐมวัย” ไฟลามทุ่ง ฉบับที่ 1/51 (มกราคม-เมษายน 2551). หน้า 100-107.
2550
“ประวัติศาสตร์ว่าด้วยหนังสือพิมพ์มหาชน และบรรยากาศประชาธิปไตย เมื่อ 2491” ฟ้าเดียวกัน. (มกราคม-มีนาคม 2550). หน้า 203-214.
บรรณาธิการและเขียนบทกล่าวนำเรื่อง “จากสายธารแห่งอดีตสู่มหาสมุทรแห่งประวัติศาสตร์” สายธารแห่งอดีต. พิมพ์ในวาระเกษียณอายุราชการ ศ.ดร.ปิยนาถ บุนนาค (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2550.
“การจาริกแสวงบุญของแฟร์นาว เมนดีส ปินตู กับประวัติศาสตร์สยาม และพะโค” ใน สายธารแห่งอดีต. (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2550. หน้า 2-43.
“อสัญกรรมของมาร์กซ” ไฟลามทุ่ง ฉบับที่ 2/50 เมษายน-ตุลาคม 2550 หน้า 100-107.
2549
"มาร์กซกับการล่มสลายของสากลที่หนึ่ง" ไฟลามทุ่ง ฉบับที่ 2/49 (มิถุนายน 2549). หน้า 100-107.
"มาร์กซกับการปฏิวัติคอมมูนปารีส" ไฟลามทุ่ง ฉบับที่ 1/49 (มกราคม-เมษายน 2549). หน้า 100-107.
2548
"เศรษฐกิจสมัยอยุธยา พ.ศ.2112-2310 เศรษฐกิจแบบไม่ทำเองใช้เอง" วารสารเมืองโบราณ. ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2548).
2545
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไพร่. โคลนไม่ติดล้อ คนไม่ติดกรอบ. พิมพ์ในวาระเกษียณอายุ รองศาสตราจารย์ ดร.ธิดา สาระยา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. หน้า 287-329.
The Portuguese in Arakan in the sixteenth and seventeenth centuries. เสนอในที่ประชุมนานาชาตินักประวัติศาสตร์แห่งเอเชีย (IAHA) ครั้งที่ 17 ณ เมืองธากา ประเทศบังคลาเทศ (17-22 ธันวาคม 2545)
2544
The Coming of the 6th October 1976 Suppression. เสนอในที่ประชุม 2nd International Conference เรื่อง Colonialism, Democratization and Human Rights of South East Asia ที่ Chonnam National University เมืองกวางจู ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้, เดือนพฤษภาคม 2544.
ประวัติศาสตร์พรรคการเมืองแนวทางสังคมนิยม. ประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการเมือง, มีนาคม 2544. หน้า 96-110.
ลิเบอร์แมน: วัฏจักรทางการเมืองของพม่าและอยุธยา. ลืมโคตรเหง้าก็เผาแผ่นดิน. รวมบทความเนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2544. หน้า 138-187.
2543
“นักคิดสังคมนิยมไทยกลุ่มอักษรสาส์น (2492-2495)” เสนอต่องานสัมมนาเรื่อง ‘วิถีนักคิดปัญญาชนไทย-เทศ’ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11 มีนาคม 2543.
“มองการเมืองจากรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ.2522-2542” สองทศวรรษ ครป. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.), มกราคม 2543.
ประชาธิปไตยบนเส้นทางสู่ศตวรรษปรีดี พนมยงค์. ใน วิถีสังคมไท. กรุงเทพฯ : โครงการหนึ่งศตวรรษชาตกาลของรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์, 2543.
เอกราชในความใฝ่ฝันของปรีดี พนมยงค์. ใน รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 22 ฉบับ 1 (2543) หน้า 26-48.
2536
“วิกฤตการณ์บอลข่าน ค.ศ.1908-1913” น้อมศิรสา- 80 ปีสองศาสตราจารย์ (กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2535. หน้า 247-280.
“ประวัติ พล.ร.ท.ศรี ดาวราย หนึ่งในผู้ก่อการคณะราษฎร” พิมพ์ในงานพระราชทางเพลิงศพพลเรือโทศรี ดาวราย วันที่ 18 มีนาคม 2536. หน้า 151-157.
2535
“เฉินตู๋ซิ่ว ปัญญาชนผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน” เอเชียปริทัศน์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2535). หน้า 72-99.
บทความทั่วไป
2546
ประวัติของคาร์ล มาร์กซ วัยหนุ่ม. ไฟลามทุ่ง. ฉบับเดือนมกราคม 2546.
มาร์กซในฐานะนักหนังสือพิมพ์. ไฟลามทุ่ง. ฉบับที่ 2/46 เดือนเมษายน 2546. หน้า 87-96.
อนุสรณ์คุณแตงอ่อน จันดาวงษ์. ตุลาสืบสาน. ฉบับที่ 28 (กรกฎาคม 2546). หน้า 79-83.
มาร์กซนักปฏิวัติหนุ่ม. ไฟลามทุ่ง. ฉบับ3/46 เดือนสิงหาคม 2546.
ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง : ศิลาจารึกเจ้าปัญหา. เนชั่นสุดสัปดาห์. ฉบับที่ 589 : (15-21 กันยายน 2546). หน้า 22-23.
เล่าเรื่องสถานการณ์การเมืองใน พ.ศ. 2518 และการจัดงานครบรอบ 2 ปี เหตุการณ์ 14 ตุลา พ.ศ. 2516. ใน ภาพศิลปะคัดเอ้าท์การเมืองเดือนตุลา. กรุงเทพฯ : ฝ่ายศิลปกรรมสถาบันปรีดี พนมยงค์, ตุลาคม 2546.
ฐานะทางประวัติศาสตร์ของ 25 ปี 6 ตุลา. ใน 25 ปี 6 ตุลา ในบริบทสังคมไทย. กรุงเทพฯ : เครือข่ายเดือนตุลา, ตุลาคม 2546. หน้า 100-112.
ว่าด้วยประวัติศาสตร์ 30 ปี 14 ตุลา. ใน ตุลาสืบสาน ฉบับที่ 29 (ตุลาคม 2546). หน้า 36-45.
2545
70 ปี แห่งการปฏิวัติสยาม. ชุมนุมทางออกไท. ฉบับที่ 11 ปีที่ 2 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2545). หน้า 22-40.
ประวัติของคาร์ล มากซ์ ภาคปฐมวัย. ไฟลามทุ่ง. ฉบับเดือนตุลาคม 2545.
สถานะของเกษตรกรไทย : ศึกษาเชิงประวัติศาสตร์. วารสาร สกพ. ฉบับพิเศษ. กรุงเทพฯ : สมาคมเกษตรกรเพื่อการพัฒนา, 2545. หน้า 71-75.
2544
ควรจัดงาน 6 ตุลา และ 14 ตุลาร่วมกันหรือไม่. มติชน. 10 เมษายน 2544. หน้า 5.
ชาญ แก้วชูใส กับพรรคสังคมประชาธิปไตย. ชาญ แก้วชูใสผู้องอาจ. พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายชาญ แก้วชูใส วันที่ 1 พฤษภาคม 2544. หน้า 31-32.
บทนำ เบื้องหลังคดีเลือดยุคอัศวินผยอง. คดีสังหาร 4 รัฐมนตรี โดย สมบูรณ์ วรพงษ์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สายธาร, 2544. หน้า 11-20.
2543
มองการเมืองจากรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2522-2542. สองทศวรรษ ครป. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.), มกราคม 2543.
ลัทธิชาตินิยมกับการต่อต้านจักรพรรดินิยมอเมริกาในสมัย 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ถึง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519. ใน เศรษฐศาสตร์การเมือง. ฉบับที่ 15 (ตุลาคม 2543). หน้า 57-80.
2542
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม" ใน โครงการปริทรรศน์ประเทศเพื่อนบ้านผ่านมิติภายใน โรงเรียนวิทยุการบิน, 29 มิถุนายน 2542.

การฝึกอบรม/ทุนระยะสั้น/การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
การบริการวิชาการ
บริการด้านการสอน
2551
สอนรายวิชา 411 254 ศิลปะการแสดงของไทย วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 12.05-14.45 น. ณ ห้อง อ.50-404 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
2551
สอนวิชา 411 211 วรรณกรรมเอกสมัยรัตนโกสินทร์ วันพุธที่ 9 มกราคม 2551 เวลา 10.20-13.00 น. ณ ห้อง อ.50-302 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
2551
สอนวิชา ประวัติศาสตร์ไทย: การเข้าสู่รัฐประชาชาติจนถึงปัจจุบัน (ป.211) วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2551 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้อง ศศ.201 อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2550
สอนวิชา 411 404 Theories Literature วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2550 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้อง 3306 ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
2548
สอนวิชาหลักการเขียนรายงานทางประวัติศาสตร์ (452113) ทุกวันพฤหัสบดี ตลอดภาคการศึกษาต้น ตั้งแต่ 9 มิถุนายน 2548เวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้อง ส.ค. 2-207 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
สอนวิชา สัมมนาปัญหาเฉพาะเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อศ.451) ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. 2548 ถึง 26 ก.พ. 2549 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้อง ศศ.504 ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2548
สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ (452421) ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพุธที่ 26 มกราคม 2548 เวลา 13.00-16.00 น. เรื่อง "เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519" ห้อง สค. 2-101 และ วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 13.00-16.00 น. เรื่อง "เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ และรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 2540" ห้อง สค. 2-101
2546
สอนวิชา 2804613 ระเบียบวิธีวิจัยทางวาทวิทยา ณ ห้อง 217 ตึก 1 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2546
สอนวิชาสัมมนาปัญหาเฉพาะเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อศ.451 ให้แก่ นศ.ชั้นปีที่ 4 ของโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มธ. ณ ห้อง ศศ.403 ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) (ตั้งแต่ 7 พ.ย. 2546 ถึง 20 ก.พ. 2547)
2546
สอนวิชา 455433 ยุโรปศึกษา ณ ห้อง สค. 1-202 อาคาร 1 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 8 พ.ย. 2546 จนสิ้นสุดภาคการศึกษา)
ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
2554
เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "สัมมนาประชาธิปไตยท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง" ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้บริหารงาน ยุติธรรมระดับสูง: บธส." รุ่นที่ 1 วันที่ 17 มีนาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น. ณ กระทรวงยุติธรรม
2553
วิทยากรสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "หลักฐานเอกสารสเปนกับโปรตุเกส: พระยาละแวกกับโทเม ปิเร" วันที่ 16 ก.ค. 53 เวลา 10.15-12.15 น. ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา
2552
วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม" หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 51 วันที่ 18 ธ.ค. 2552 เวลา 10.00-12.00 น. ณ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
วิทยากรบรรยาย เรื่อง "โปรตุเกสกับเอเชีย" ในการประชุมสัมมนา เรื่อง "500 ปี แห่งความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส" วันที่ 30 มิ.ย. 52 เวลา 09.45-10.30 น. ณ โรงแรมกรุงศรีวิเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโดย อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา
2550
วิทยากรบรรยาย เรื่อง "ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม" วันที่ 4 มกราคม 2550 เวลา 10.00-12.00 น. ห้องเรียนวิทยาลัยเสนาธิการทหารฯ สถาบันวิชาการป้องกัน ประเทศ" ในหลักสูตรเสนาธิการทหารรุ่น 48
2549
วิทยากรบรรยายเรื่อง "การผจญภัยของเมนเดส ปินโต" วันที่ 26 กรกฎาคม 2549 เวลา 13.00-14.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ในงาน ความสัมพันธ์ อยุธยา-โปรตุเกส
2548
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ประวัติศาสตร์ทวนกระแส: จาก ก.ส.ร.กุหลาบถึงจิตร ภูมิศักดิ์" วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 412 อาคารบรมราชกุมารี ในรายวิชา 2204706 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
2546
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การเมืองไทยพุทธทศวรรษ 2490" โดยได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2546)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เหตุการณ์ 14 ตุลา : นัยความสำคัญทางสากลและต่อการพัฒนาประชาธิปไตย" ณ ห้องประชุมกรรมาธิการรัฐสภา (เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2546)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "30 ปี 14 ตุลา ว่าด้วยประวัติศาสตร์เชิงสังคม" สถาบันปรีดี พนมยงค์ (เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2546)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ศักดินาและปัญญาชนไทย" ณ ป๋วยเสวนาคาร (เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2546)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การเมืองสองฝั่งโขงการรวมกลุ่มทางการเมืองของ ส.ส.อีสาน พ.ศ.2476-2494" ในงาน Happy Book Day ตะลอนทัวร์ โดยได้รับเชิญจาก สำนักพิมพ์มติชน(เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2546 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ประวัติศาสตร์เอเชียสมัยใหม่" โดยได้รับเชิญจาก ผศ.วรรณา วุฒฑะกุล (เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2546 ณ ห้อง 611 ตึก 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การวิจัยทางประวัติศาสตร์กับการศึกษาประวัติศาสตร์หนังสือพิมพ์ในประเทศไทย" โดยได้รับเชิญจาก สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2546)
2545
อภิปราย เรื่อง "ปัญหาทางประวัติศาสตร์กรณีเขื่อนปากมูล" โดยได้รับเชิญจาก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2545)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การวิจัยแนวประวัติศาสตร์: หลักการวิธีการ และกรณีศึกษา" โดยได้รับเชิญจาก ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2545 ณ ห้อง 216 ตึก 1 ชั้น 2 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
เป็นผู้นำการอภิปราย เรื่อง "60 ปี พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยบทเรียนทางประวัติศาสตร์" โดยได้รับเชิญจาก เครือข่ายเดือนตุลา (เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2545)
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "ประวัติศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม" โดยได้รับเชิญจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2545)
อภิปราย เรื่อง "ฐานะทางประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์เดือนตุลา" (เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2545 ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ทฤษฎีมาร์ซิสกับการศึกษาวรรณกรรม" โดยได้รับเชิญจาก ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เมื่อวันที่ 7 และ 14 ม.ค. 2545 ณ ห้อง 608 อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
เป็นกรรมการและที่ปรึกษา
2554
กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นายปฤณ เทพนรินทร์ นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง อุดมการณ์ชาตินิยมไทยกระแสหลักหลังเหตุการณ์รัฐประหาร 2549 วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง ร.202 คณะรัฐศาสตร์
2549
กรรมการพิจารณาผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชียวชาญของศาลยุติธรรม สำนักวิชาการศาลยุติธรรม
2548
กรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2547
เป็นคณะกรรมการจัดเตรียมงาน Bridges for Peace ที่จะจัดขึ้นในวันที่14 กุมภาพันธ์ 2548
เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนผู้สอบผ่านข้อเขียน เพื่อเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2547
เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาของศูนย์ยุโรปศึกษา
2546
อนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแล ให้คำปรึกษาและแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล)
เป็นกรรมการจัดงาน 30 ปี 14 ตุลาคม ภาครัฐสภาและภาคประชาชน
เป็นกรรมการอ่าน "การศึกษาปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย (พฤษภาคม 2546)
เป็นกรรมการอ่านและประเมินงานตำรา ประวัติศาสตร์เอเชียสมัยใหม่ ของ พงษ์ธาดา วุฒิการณ์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เมษายน 2546)
เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้แก่ นางสาวปวีณา แก้วประดับ ในหัวข้อ "พัฒนาการของมวยไทยหญิงในสังคมไทย (พ.ศ.2511-2546)" นิสิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2545
เป็นกรรมการพิจารณาวิทยานิพนธ์ เรื่อง "บทบาทและหน้าที่ของขุนนางกรมท่าขวาสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์"
เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้แก่ นายประจักษ์ ก้องกีรติ ในหัวข้อ "ความเคลื่อนไหวทางการเมือง วัฒนธรรมและความคิดของนักศึกษาปัญญาชน ภายใต้ระบอบเผด็จการ: จากมรณกรรมของ สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถึงเหตุการณ์ 14 ตุลา" นิสิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้แก่ นางสาวเนตรนภา ประกอบกิจ ในหัวข้อ "พัฒนาการของวัฒนธรรมฟุตบอลต่างประเทศในสังคมไทย พ.ศ. 2509-2544" นิสิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้แก่ นายกฤชติน สุขศิริ ในหัวข้อ "ความขัดแย้งทางการเมืองภายหลังการรัฐประหาร 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520" นิสิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ให้บริการทางวิชาการในด้านอื่น ๆ
2553
เป็นผู้เชียวชาญด้านตรวจคุณภาพของชุดการสอน เรื่องน่ารู้คุณครูชวนคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาสื่อการเรียน การสอน โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553)
2551
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ น.ส.วีณา แก้วประดับ เรื่อง "พัฒนาการและอัตลักษณ์ของ มวยไทยหญิงในสังคมไทยระหว่างพ.ศ.2511-2550" วันที่ 8 เมษายน 2551 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้องสำนักงานหลักสูตรสตรีศึกษา อาคารสำนักหอสมุด (เดิม) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์"
2548
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นายสมิทธิ์ ถนอมศาสนะ เรื่อง "ประวัติศาสตร์นิพนธ์แนวคิด ศิลปเพื่อชีวิต พ.ศ.2492-2501" วันที่ 9 พฤษภาคม 2548 เวลา 10.00-12.00 น. ห้องประชุม ศศ.201 B ตึกคณะศิลปศาสตร์"
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นายธิกานต์ ศรีนารา เรื่อง "ความขัดแย้งทางความคิด ในขบวนการคอมมิวนิสต์ไทย ระหว่าง พ.ศ.2519-2525" วันที่ 21 เมษายน 2548 เวลา 9.00-12.00 น. ณ "ห้องประชุม ศศ.201 B ตึกคณะศิลปศาสตร์"
2546
นำคณะนิสิตไปค่ายอาสาพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านคลองหวาย ต. คอกควาย อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธานี (16 ตุลาคม 2546)
ออกรายการวิทยุในโอกาสครบรอบวันศรีบูรพา (11 พฤษภาคม 2546)
2545
ออกรายการวิทยุ เรื่อง "จิตร ภูมิศักดิ์ ปัญญาชนปฏิวัติ" สถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์ฯ (20 พฤศจิกายน 2545)
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (นางสาวภัทรมน ขวัญเนียม)
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนางสาวสุนี ไชยรส และ นางสาววีณา แสงประดับ โครงการสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นายชาตรี ประกิตนนทการ)