[ กลับสู่หน้าอาจารย์และบุคลากร ]  
อาจารย์ ดร. ธีรวัต ณ ป้อมเพชร
Dhirawat na-Pombejra, Ph.D

คุณวุฒิ
Ph.D. School of Oriental and African Studies, University of London, England พ.ศ. 2527
M.A. School of Oriental and African Studies, University of London, England พ.ศ. 2520
B.A. (Hons.) University of York, England พ.ศ. 2519
แขนงวิชาที่เชี่ยวชาญ / ที่สนใจ
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ประวัติศาสตร์ฮอลันดา
งานด้านบริหาร
ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2549 (ปัจจุบัน)
กรรมการประจำภาควิชาประวัติศาสตร์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
ผลงานทางวิชาการ
ภาษาไทย
2547
"ออสุต: ภาพสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างสตรีในสังคมอยุธยากับพ่อค้าชาวดัตซ์" โครงการวิจัยสตรีแถวหน้าในประวัติศาสตร์เอเชีย. งานประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยสตรีแถวหน้าในประวัติศาสตร์เอเชีย วันที่ 2 เมษายน 2547 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544
บทความ เรื่อง "การค้าของบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษในอยุธยา สมัยรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม" ใน วุฒิชัย มูลศิลป์, (บรรณาธิการ). สายธารแห่งความคิด 2. (กรุงเทพฯ). 2544.
2539
“พระราชกำหนดปีมหาศักราช : 1566 (ค.ศ. 1634) : ว่าด้วยค่าธรรมเนียมที่ V.O.C. ต้องเสียในการเข้ามาค้าขายในราชอาณาจักรอยุธยา” อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 9 เล่มที่ 1, หน้า 49-55.
2538
บทความเรื่อง “กบฎเจ้าท่าทราย : กบฎนอกพระราชพงศาวดาร” ใน โลกประวัติศาสตร์ ปีที่ 1 เล่ม 1 ม.ค.-มี.ค.2538.
2533
“หลักฐานตะวันตกเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ใน วุฒิชัย มูลศิลป์ (บรรณาธิการ), สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 400 ปี ของการครองราชย์. คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย, หน้า 30-39.
2532
“เอกสารฮอลันดากับการศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-ฮอลันดา- ญี่ปุ่น กลางคริสต์ศตวรรษที่ 17” ใน : ชาคริต ชุ่มวัฒนะและ อุกฤษฏ์ ปัทมนันท์ (บรรณาธิการ). สายธารแห่งความคิด, หน้า 125-135.
2531
“เอกสารฮอลันดาเรื่องชุมชนธนบุรีในปีค.ศ. 1767-1768. รวมบทความประวัติศาสตร์, หน้า 103-113.
ภาษาอังกฤษ
2547
บทความวิจัยเรื่อง "Adnistrative and Military Roles of the Chinese in Siam during and Age of Turmoil, circa 1760-1782" in Wang Gung Wu and Ng Chin-Keong (eds.). Martime China in Transition 1750-1850. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 335-353.
บทความวิจัยเรื่อง "Fleeing 'the enemy': the final Dutch letter from Ayutthaya, November 1765" in Winai Pongsripian and Weerawan Ngamsuntikul (eds.), Chatusansaniyachan (Bangkok: Historical Commision, Ministry of Culture), 127-145.
2546
บทความวิชาการเรื่อง "The Dutch-Siamese Conflict of 1663-1664: A Reassessment" in Leonard Blusse ed., Around and About Formosa. (Taipei: T''sao Young-ho Foundation for Culture and Education), 291-306.
บทความวิจัยเรื่อง "The Thasai Prince's Rebellion of 1642: a Forgotten Event in Ayutthaya History" in The Siam Society, Dedications to Her Royal Highness Princess Galyani Vahhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra on her 80th birthday. (Bangkok: The Siam Socirety), 145-152.
งานวิจัย เรื่อง "The English East India Company in 17th Century Siam". (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2546). ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยทุนสนับสนุนจาก Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น.
บทความ เรื่อง "The Rebellion of the Thasai Prince: a forgotten event in Siamese history". (พฤษภาคม 2546) (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์โดยสยามสมาคม)
2545
บทความ เรื่อง "Towards a History of Seventeenth Century Phuket" in Sunait Chutintaranond and Chris Baker eds., Recalling Local Pasts. Autonomous History in Southeast Asia (Chiang Mai: Silkworm Books), 2002. p.89-126.
บทความ เรื่อง "Dutch and French Evidence Concerning Court Conflicts at the end of King Phetracha's Reign, c.1699-1703" ใน Silpakorn University International Journal, Vol.2 No.1. January - June 2002. p.47-70.
2544
(co-edited with Pierre A. Boussard, Piyanart Bunnag, Supang Chantavanich, Supaphan Kanchai and Gerald Walewijk), King Chulalongkorn's Journeys to Belgium (Bangkok: Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University), 2001. 140 p.
Siamese Court Life in the Seventeenth Century as Depicted in European Sources (Bangkok: Chulalongkorn University, Faculty of Arts publications), 2001. 227 p.
2543
บทความ เรื่อง “Port, Palace, and Profit : An Overview of Siamese Crown Trade and the European Presence in Siam in the Seventeenth Century” ใน Port Cities and Trade in Western Southeast Asia. (Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University, Bangkok - IAS Monographs No. 53. ), 1999. p.65-83.
บทความ เรื่อง "VOC Employees and their Relationships with Mon and Siamese Women: A Case Study of Osoet Pegua" in Barbara Watson Andaya ed., Other Pasts. Women, Gender and History in Early Modern Southeast Asia (Honolulu: Center for Southeast Asian Studies, University of Hawaii at Manoa), 2000. p.195-214.
2541
บทความเรื่อง “Port, Palace, and Profit : An Overview of Siamese Crown Trade and the European Presence in Siam in the Seventeenth Century” ใน Port Cities and Trade in Western Southeast Asia. (Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University, Bangkok - IAS Monographs No. 53.), 65-83.
บทความเรื่อง “Princes, Pretenders, and the Chinese Phrakhlang : An Analysis of the Dutch Evidence Concerning Siamese Court Politics, 1699-1734” ใน Leonard Bluss & Femme Gaastra (eds.), On the Eighteenth Century as a Category of Asian History. Van Leur in Retrospect. (Ashgate, Aldershot), 107-130.
2540
เป็นบรรณาธิการร่วมและร่วมเขียนหนังสือเรื่อง Remco Raben & Dhiravat na Pombejra (eds.), In the King’s Trail. An 18th Century Dutch Journey to the Buddha’s Footprint (Royal Netherlands Embassy, Bangkok),91 หน้า.
2539
บทความเรื่อง “Auytthaya-Cambodia Relations, c.1630-1688” และเรื่อง “Ayutthaya as a Cosmopolitan Society : A Case Study of Daniel Brochebourde and his Descendants” ใน วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ), ความยอกย้อนของประวัติศาสตร์ (คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย, กรุงเทพฯ), 107-127,294-310.
2537
บทความเรื่อง “The Last Year of King Thaisa’s Reign : Data Concerning politics and society from the Dutch East India Company’s Siam factory dagregister for 1732.” ใน วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ). ความยอกย้อนของอดีต (เอกสารชุดครรลองไทย ลำดับที่ 1, กรุงเทพฯ), 125-145.
2536
บทความเรื่อง “Ayutthaya at the End of the Seventeenth Century : Was There a Shift to Isolation?” ใน Anthony Reid (ed.), Southeast Asia in the Early Modern Era (Cornell University Press, Ithaca & London), 250-272.
2535
Court, Company, and Campong, Auytthaya : Ayutthaya Historical Study Centre.
2533
“Crown Trade and Court Politics in Auytthaya during the Reign of King Narai (1656-1688) in The Southeast Asian Port and Polity : Rise and Demise, edited by J. Kathirithamby-Wells and John Villiers, Singapore University Press.
2525
Akira Nagazumi, Dhiravat Na Pombejra and A.B. Lapian, The Dutch East India Company in Japan, Siam and Indonesia : Three Essays, Working Paper No. 16, University of Amsterdam, Anthropologisch-Sociologisch Centrum, 1982.
2520
“Researching Thai InstitutionalHistory of the 17th Century at the Algemeen Rijksarchief” in Itinerario, 4.2, pp. 44-47.

การฝึกอบรม/ทุนระยะสั้น/การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
การบริการวิชาการ
บริการด้านการสอน
2546
บรรยายวิชาประวัติศาสตร์ ณ คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จ.ภูเก็ต (ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่ 6 มิ.ย. ถึง 26 ก.ค. 2546)
ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
2546
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "กฎมณเทียรบาล : ภาพลักษณ์และสถาบันกษัตริย์" ในการประชุมวิชาการ เรื่อง กฎหมายตราสามดวง: แว่นส่องสังคมไทย ครั้งที่ 2 โดยได้รับเชิญจาก สำนักงานโครงการเอเชียยุโรป-ศึกษา(เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2546 ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี เทเวศร์)
เป็นวิทยากรบรรยายในการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง "ประวัติศาสตร์อยุธยาจากงานเขียนของ ฟาน ฟลีต(วัน วลิต)" โดยได้รับเชิญจาก กรมศิลปากร(เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2546 ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ กทม.)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Thai History and Culture" ในโครงการปฐมนิเทศครูอเมริกาในโครงการฟุลไบร์ท-เฮย์ ศึกษาสัมมนาต่างประเทศ 2003 โดยได้รับเชิญจาก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2546 ณ ห้องประชุม Alumni หอพักนานาชาติศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ภูมิปัญญาไทย : ความหมาย ทิศทาง และแหล่งศึกษา" โดยได้รับเชิญจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2546 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "The Importance of Sri Sachanalai in Thai History" โดยได้รับเชิญจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2546 ณ จังหวัดสุโขทัย)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Sukhothai : An Ancient Capital City" โดยได้รับเชิญจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2546 ณ จังหวัดสุโขทัย)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Lopburi and Its Role in Thai History" โดยได้รับเชิญจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2546 ณ จังหวัดลพบุรี)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Ayuthaya : An Ancient Capital City" ในโครงการอบรม Discovering Thailand สำหรับกลุ่ม Elderhostelโดยได้รับเชิญจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2546 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กลุ่มมหาวิทยาลัย Innsbrusk) (เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2546)
2545
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย" ในโครงการแลกเปลี่ยน ภาควิชานฤมิตศิลป์จาก Birmingham Institute of Art and Design โดยได้รับเชิญจาก คณะศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2545 ณ ห้อง 708 อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ข้อมูลฮอลันดากับประวัติศาสตร์ไทยในการประชุมนานาชาติ TANAP Workshop (เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2545)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์" โดยได้รับเชิญจาก กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (เมื่อวันที่ 2-5 ก.ย. 2545 ณ โรงแรมสุริวงศ์ จ.เชียงใหม่)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Thai History in Perspective" ในการสัมมนาเรื่อง โปรแกรม Fulbright -Hays Seminars Aboard Program Summer 2002: Gateway to South East Asian Heritage โดยได้รับเชิญจาก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2545 ณ ห้องซัลซาคลับ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ภูมิปัญญาไทย: ความหมาย ทิศทางและแหล่งศึกษา" ในการเสวนา เรื่อง ภูมิปัญญาไทย: ความหมาย ทิศทางและแหล่งศึกษา โดยได้รับเชิญจาก โครงการการศึกษาทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2545 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Ports, Commodities and Trades in Thailand from 14th-19th Centuries" ในการประชุมนานาชาติเรื่องไทยศึกษา ครั้งที่ 8 โดยได้รับเชิญจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เมื่อวันที่ 9-12 ม.ค. 2545 ณ โรงแรมนครพนมรีเวอร์วิว จังหวัดนครพนม)
เป็นกรรมการและที่ปรึกษา
2547
เป็นที่ปรึกษาในการทำวิจัย เรื่อง Dutch Prisoners of Peace and Siamese War Brides, 1945-1946 ของนักวิจัยชาวต่างชาติ ได้แก่ Mr.Arno Ooms (นักวิจัยสัญชาติเนเธอร์แลนด์) และ Dr.Han ten Brummelhuis จาก The Netherlands Institute for War Documentation ประเทศเนเธอร์แลนด ์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2547 - พฤศจิกายน 2548
2546
เป็นที่ปรึกษาในการทำวิจัย เรื่อง The Modernization of Law Enforcement and Punishment in Thailand, C.1880-1940 ของนักศึกษาชาวต่างชาติได้แก่ Mr.James Warren จาก University of London, ประเทศอังกฤษ (ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2546 - กันยายน 2547
2545
ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
เป็นอนุกรรมการเฉพาะกิจชำระและจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือชุดประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 14
เป็นอนุกรรมการด้านความร่วมมือทางวิชาการ และอนุกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการจัดงานฉลองครบรอบ 400 ปี สัมพันธไมตรีไทย-เนเธอร์แลนด์
เป็นอนุกรรมการร่วมมือทางวิชาการ
เป็นกรรมการสยามสมาคม
เป็นกรรมการวิชาชีพระดับนานาชาติ โดยเข้าร่วมเป็นกรรมการวิจัยในโครงการ The TANAP research programme
ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชายุโรปศึกษา
ให้บริการทางวิชาการในด้านอื่น ๆ
2546
นำทัศนศึกษาไป ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดลพบุรี (กลุ่ม Elderhostel - การศึกษาต่อเนื่อง) (16-17 กุมภาพันธ์ 2546)
2545
เป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุมนานาชาติ IABS 2 ครั้ง และนำผู้เข้าร่วมการประชุมไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (11 ธันวาคม 2545)
เขียนรายงาน Evaluation โครงการ SEASREP (ร่วมกับ Professor N. Tachimoto) (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2545)
ร่วมจัดการประชุม 2nd TANAP Workshop (Co-organizer) (23-26 ตุลาคม 2545)