[ กลับสู่หน้าอาจารย์และบุคลากร ]  
รองศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์
Sunait chutinatharanon, Ph.D.

คุณวุฒิ
Ph.D. Southeast Asian History, Cornell University, U.S.A. พ.ศ. 2533
M.A.(History) Southeast Asian History, Cornell University, U.S.A. พ.ศ. 2524
B.A. (First Class Honors) History Faculty of Liberal Arts, Thammasat Universtiy พ.ศ. 2521
แขนงวิชาที่เชี่ยวชาญ / ที่สนใจ
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา, ประวัติศาสตร์พม่า, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
งานด้านบริหาร
ผู้อำนวยการศูนย์ไทยศึกษา (ปัจจุบัน)
ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
รองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา
กรรมการประจำภาควิชาประวัติศาสตร์
กรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย (ภาษาไทย)
2547
'นารีเขตร' กับสภาวะผู้นำของอองซานซูจี ในเวทีการเมืองพม่า. โครงการวิจัยสตรีแถวหน้าในประวัติศาสตร์เอเชีย. งานประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยสตรีแถวหน้าในประวัติศาสตร์เอเชีย วันที่ 20 เมษายน 2547 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2545
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา...อมตะศิลป์แผ่นดินสยาม. ทุนสนับสนุนโดย เอสซิมพ์แบงค์
เป็นบรรณาธิการและผู้เขียน เรื่อง "เรือ" วัฒนธรรมชาวลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา. กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์แปลน โมทีพ, 2545. ทุนสนับสนุนโดย เอสซิมพ์แบงค์
ขัตติยนารีแห่งราชอาณาจักรสยามและพุกาม, 2545. โครงการวิจัยร่วมของอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “กษัตริยากับประชาราษฎร์”) (กำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการจัดพิมพ์) ทุนสนับสนุนโดย ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2534
“ศึกเชียงกราน” ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 12 ฉบับที่ 11 (2534) หน้า 176-188.
“ลักษณะเฉพาะของเมืองนครศรีธรรมราช ศึกษาจาก The Suma Oriental ของ Tome Pires” วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2534).
“ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย ความต่างระนาบทางความคิด” ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (2534) หน้า 142-156.
2533
“พม่าในสำนึกความเข้าใจของคนไทย” ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 11 ฉบับที่ 12 (2533) หน้า 120-137.
2531
“จักรพรรดิราช : ความคิดทางการเมืองเบื้องหลังสงครามไทยรบพม่า”, (พ.ศ. 2089-2397) วารสารเมืองโบราณ, ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (2531) หน้า 96-107.
2527
“แนวพินิจบางประการว่าด้วยการศึกษาเรื่องสตรีไทยในประวัติศาสตร์” จุลสารไทยคดีศึกษา (พฤษภาคม, 2527) หน้า 20-29.
2526
“กบฎไพร่สมัยอยุธยา” ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 4 ฉบับ 12 (2526) หน้า 10-23.
2525
“สภาพการเมืองของศรีวิชัย” รายงานการสัมมนาประวัติศาสตร์โบราณคดี ศรีวิชัย (The History and Archaeology of Srivijaya : Paper from the 1982 Surat Thani Seminar) (พระนคร, 2525) หน้า 143-147.
2524
“พม่า : สถาบันกษัตริย์ VS สถาบันสงฆ์” วารสารธรรมศาสตร์, ปี่ที่ 10 ฉบับที่ 3 (2524) หน้า 188-195.
2522
“ลิลิตโองการแช่งน้ำ และพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา” วารสารธรรมศาสตร์, ปีที่ 9 เล่มที่ 1 (2522) หน้า 32-52.
งานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
2003
King Bayinnaung in Thai Perception and understanding: A Historical View. เสนอในที่ประชุมนานาชาติ From Fact to Fiction: Perspective of Myanmar-Thai In Historical and Cultural Context (24-25 February 2003) ณ ประเทศพม่า โดยทุนสนับสนุนจาก สถาบันเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ SEAMEO Regional Centre for History and Tradition ประเทศพม่า
The Portuguese in Aracar in the Sixteenth Century. เสนอในที่ประชุมนานาชาติ International Workshop on Indigenous Warfare in Precolonial Monsoon Asia (10-11 January 2003) ณ ประเทศอังกฤษ โดยทุนสนับสนุนจาก SOAS University of London
2002
Leading Port Cities in the Eastern Martaban Bay in the Context of Autonomous History. Recalling Local Pasts, Autonomous History in Southeast Asia. 2002. ทุนสนับสนุนโดย Japang Foundation และ Toyota Foundation
1995
“Myanmar-Siam Warfare in Myanmar Yazawin” On Both Sides of the Tenasserim Range : History of Siamese-Burmese Relations (Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University, 1995)
1992
“The Image of the Burmese Enemy in Thai Perceptions and Histirical Writing” JSS, 80 : 1 (1992)
1990
“Mandala : Segmentary State and Politics of Centralization in Medieval Ayudhaya” JSS, 78 : 1 (1990)
1988
“Cakravartin Ideology, Kings Reason, and Manifestation of Siamese and Burmese in Traditional Warfare (1538-1854)” Cross Roads : An Interdisciplinary Journal of Southeast Asian Studies (Special Burma Studies Issue) 4.1 (1988) pp. 46-56.
บทความ (ภาษาอังกฤษ)
2004
"The Rite of the Elephant Duel in Thai-Burmese Military History" MANUSYA Journal of Humanities 7:3, September 2004.
1998
“Mergut and Tenasserim as Leading Port Cities in the Context of Autonomous History”. Yangon university, Yangon, The Union of Myanmar. 10-12 January 1998.
หนังสือ
2542
พระสุพรรณกัลยา จากตำนานสู่หน้าประวัติศาสตร์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ประชาชน, 2542.
พม่าอ่าวไทย : ว่าด้วยประวัติศาสตร์และศิลปะไทยในทัศนะพม่า. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน, 2542.
2539
บุเรงนองกะยอดินนรธากษัตริย์พม่าในโลกทัศน์ไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อมรินทร์, 2539.
พม่ารบไทย : ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับพม่า. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2539.
2531
สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 พ.ศ. (2310) ศึกษาจากพงศาวดารพม่าราชวงศ์คองบอง. กรุงเทพฯ : ส่องสยาม, 2531.
บทความ (ภาษาไทย)
2547
"พระวิสุทธิเทวี กษัตริยาแห่งล้านนา" ขัตตินารีศรีล้านนา. เชียงใหม่: วิทอิน ดีไซน์, 2547.
2546
พระสุพรรณกัลยา จากตำนานสู่หน้าประวัติศาสตร์. กรุงเทพฯ: มติชน, 2546.

การฝึกอบรม/ทุนระยะสั้น/การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
การบริการวิชาการ
บริการด้านการสอน
2546
สอนวิชา 376545 วรรณคดีประวัติศาสตร์ (Historical Literature) (หัวข้อเรื่อง การสร้างวรรณคดีจากประวัติศาสตร์ ) ณ อาคารวิทยบริการ ห้อง 304 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2546
สอนวิชา 376545 วรรณคดีประวัติศาสตร์ (Historical Literature) (หัวข้อเรื่อง ตำนานและบันทึกทางประวัติศาสตร์) ณ อาคารวิทยบริการ ห้อง 304 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2546
บรรยายพิเศษวิชา 2805403 Film Production Design ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
2548
บรรยาย ชุดวิชา ประวัติศาสตร์สงคราม (สงครามไทย-พม่า) หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 37 วันพุธที่ 26 มกราคม 2548 เวลา 13.00-16.00 น. วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 13.00-16.00 น. วันพุธที่ 2 มีนาคม 2548 เวลา 13.00-16.00 น.
2547
เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรดังต่อไปนี้ - วิชาประวัติศาสตร์ (วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547) - วิชาสัมมนาประวัติศาสตร์ (วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2547) ณ ห้องเรียนอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กรมยุทธศึกษาทหาร โดยได้รับเชิญจาก กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
2546
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "รัชกาลที่ 5 กับอังกฤษและพม่า" ในสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวร.5 (2396-2546): สยามกับอุษาคเนย์และชมพูทวีป โดยได้รับเชิญจาก มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2546 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "อาหารและโภชนาการตามรอยพระบาท" ในการประชุมวิชาการทางสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4 โดยได้รับเชิญจาก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2546 ณ ห้อง 101 ตึก 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ สมเด็จพระปิยมหาราช)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "วิชาการสงครามของไทยยุคโบราณ" ในการศึกษาหลักสูตรการทัพเรือ รุ่นที่ 35 โดยได้รับเชิญจาก สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง(เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2546 ณ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง นครปฐม)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ความรู้เรื่องเกี่ยวกับพม่า" ในการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ 16 โดยได้รับเชิญจาก สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ (เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2546 ณ ห้องเรียนบัณฑิตฯ 1 โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพ ฯ)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "พม่ากับไทย สายสัมพันธ์ใหม่ในปัจจุบัน" (เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2546 ณ วังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Thai People throughout Thai History" ในโครงการอบรม Discovering Thailand สำหรับกลุ่ม Elderhostel โดยได้รับเชิญจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2546 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพ ฯ)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "วรรณคดีกับประวัติศาสตร์ : จากพงศาวดารสู่ตะเลงพ่ายนิราศสองภพ และตากสินมหาราช" โดยได้รับเชิญจาก (เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2546 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
2545
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "วรรณคดีกับประวัติศาสตร์ : จากพงศาวดารสู่ตะเลงพ่าย นิราศสองภพ และตากสินมหาราช" โดยได้รับเชิญจาก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2545 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "วิธีการศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร์ ในการคาดการณ์ในอนาคต" โดยได้รับเชิญจาก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง (เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2545 ณ รร. เสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "องค์ความรู้เกี่ยวกับพม่าที่นักการทหารควรทราบ" ในการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศ นายทหารชั้นนายพล ของกองทัพไทย รุ่นที่ 15 โดยได้รับเชิญจาก สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2545 ณ ห้องเรียนที่ 1 โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในหลักฐานพม่า" ในการบรรยายพิเศษเรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในหลักฐานพม่า โดยได้รับเชิญจาก คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2545 ณ ห้องออดิธอเรียม ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "องค์ความรู้เกี่ยวกับพม่าที่นักการทหารควรทราบ" ในการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศ นายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ 14 โดยได้รับเชิญจาก สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2545 ณ ห้องเรียนที่ 1 โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ)
เป็นกรรมการและที่ปรึกษา
2547
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจชำระและจัดพิมพ์หนังสือชุดประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 11 (ห้องประชุมสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากร ถนนศรีอยุธยา) (19 ตุลาคม 2547)
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจชำระและจัดพิมพ์หนังสือชุดประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 11 (ห้องประชุมสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากร ถนนศรีอยุธยา) (8 มีนาคม 2547)
2546
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจชำระและจัดพิมพ์หนังสือชุดประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 11 (ห้องประชุมสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากร ถนนศรีอยุธยา) (25 พฤศจิกายน 2546)
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจชำระและจัดพิมพ์หนังสือชุดประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 11 (ห้องประชุมสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากร ถนนศรีอยุธยา) (6 สิงหาคม 2546)
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจชำระและจัดพิมพ์หนังสือชุดประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 11 (ห้องประชุมสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากร ถนนศรีอยุธยา) (3 มิถุนายน 2546)
ให้บริการทางวิชาการในด้านอื่น ๆ
2546
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหลักสูตรสหฯ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 17 คน
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตศูนย์ไทยศึกษา จำนวน 8 คน
เป็นมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยในการจัดการประชุมผู้ว่าการของ Bank of International Settlement (BIS) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (10 พฤศจิกายน 2546)
เข้าร่วมดำเนินการสร้างภาพยนตร์ เรื่อง "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" และได้ร่วมเดินทางไปกับกองถ่ายทำภาพยนตร์ของ บริษัท พร้อมมิตร โปรดักชั่น จำกัด (ไปประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2546 และไปประเทศสหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 10-18 ตุลาคม 2546)
เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในการเขียนบทภาพยนตร์และให้คำปรึกษากับบริษัท พร้อมมิตร โปรดักชั่น จำกัด เป็นระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย. 2546 เป็นต้นไป)
ได้รับเชิญจากบริษัททัวร์บ้านเลขที่ 5 ให้เป็นวิทยากรพิเศษในการเดินทางไปดูโบราณสถานต่าง ๆ ในประเทศอินโดนีเซีย (9-13 กรกฎาคม 2546)
2545
เข้าร่วมเขียนบทความลงในหนังสือ "ขัตติยนารีศรีล้านนา" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถมีพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ในปี พ.ศ. 2547 (ตุลาคม 2545)
เข้าร่วมดำเนินโครงการจัดสร้างภาพยนตร์การ์ตูน จากบทพระราชนิพนธ์ เรื่อง "พระมหาชนก" ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) (ในช่วงเดือนกันยายน 2545)