Graduate
 
อาจารย์ เนณุภา  สุภเวชย์
 Lecturer Nenuphar Supavej


ประวัติการศึกษา
  - อ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (สารนิเทศศึกษา) จุฬาฯ                      พ.ศ. 2542
  - M.Sc Information Science (University College London)    พ.ศ. 2544
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ/สนใจ
  - การจัดการเอกสาร
  - การใช้เทคโนโลยีในการจัดการสารนิเทศ
 
ผลงานทางวิชาการ
   
งานวิจัย
  เนณุภา สุภเวชย (ผู้วิจัยร่วม). พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนิสิต
          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์
          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เนณุภา สุภเวชย์ และวชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์. "ความพึงพอใจของนิสิตและ
        อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ที่มีต่อเว็บไซต์คณะอักษรศาสตร์
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
เนณุภา สุภเวชย์ (ผู้วิจัยร่วม). แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
        (ฉบับที่ 1) ของสำนัก ราชเลขาธิการ พ.ศ. 2552 – 2555
. กรุงเทพฯ:
          สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
   
บทความ
  เนณุภา สุภเวชย์. "การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สถาบันการศึกษา:
          กรณีศึกษาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"
        วารสารบรรณารักษศาสตร์
25, 2 (กรกฎาคม 2548): 53-90.
  เนณุภา สุภเวชย์. "ห้องสมุดในยุคดิจิทัล" วารสารบรรณารักษศาสตร์ 24, 1
          (2547): 15 - 31.
   
เอกสารคำสอน
  เนณุภา สุภเวชย์. เอกสารคำสอน 2206382 เทคโนโลยีการจัดการสารนิเทศ:
        ภาษา HTML,
2551. (อัดสำเนา)
  เนณุภา สุภเวชย์. เอกสารคำสอน 2206382 เทคโนโลยีการจัดการสารนิเทศ:
        Microsoft Word 2003,
2551. (อัดสำเนา)
เนณุภา สุภเวชย์. เอกสารคำสอน 2206382 เทคโนโลยีการจัดการสารนิเทศ:
        Microsoft Word Power Point 2003
, 2551(อัดสำเนา)
เนณุภา สุภเวชย์. การใช้โปรแกรม Dream Weaver 8, 2550. (อัดสำเนา)
เนณุภา สุภเวชย์. การใช้โปรแกรม PhotoShop CS2, 2549. (อัดสำเนา)
เนณุภา สุภเวชย์. เอกสารคำสอน 2206382 เทคโนโลยีการจัดการสารนิเทศ:
        ภาษา HTML
, 2551. (อัดสำเนา)
เนณุภา สุภเวชย์. เอกสารคำสอน 2206382 เทคโนโลยีการจัดการสารนิเทศ:
        ภาษา HTML,
2549. (อัดสำเนา)
เนณุภา สุภเวชย์. เอกสารคำสอน 2206382 เทคโนโลยีการจัดการสารนิเทศ:
        ภาษา HTML,
2547. (อัดสำเนา)
เนณุภา สุภเวชย์. เอกสารคำสอน 2206382 เทคโนโลยีการจัดการสารนิเทศ:
        Microsoft Word Power Point XP
, 2547. (อัดสำเนา)
เนณุภา สุภเวชย์. เอกสารคำสอน 2206382 เทคโนโลยีการจัดการสารนิเทศ:
        Microsoft Word XP
, 2547. (อัดสำเนา)
เนณุภา สุภเวชย์. เอกสารคำสอน 2206388 Website Design and
        Development in Information Work
.
เนณุภา สุภเวชย์. การใช้โปรแกรม Dream Weaver MX 2004, 2547.
          (อัดสำเนา)
   
  สิ่งประดิษฐ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับรายวิชาการค้นคว้าและการเขียนรายงาน
          หัวข้อ การรวบรวมบรรณานุกรม (2547).
   
การเข้าร่วมอบรม / สัมมนา
   
  ปี 2552
  2 - 3 มี.ค. - การฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา
         เพื่อการขยายผลหลักสูตรที่ 2 (รุ่นที่ 2 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
   
ปี 2551
  24 - 25 พ.ย.- การประชุมวิชาการเรื่อง "ก้าวสู่ปีที่ 31 บนเส้นทางวิทยบริการ"
        จัดโดย สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  29 - 30 ก.ค.- การอบรม เรื่อง เทคนิคการผลิตบทเรียนแบบ Animation
        ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash MX
   
ปี 2550
  16 - 17 ต.ค. - การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจคุณภาพภายใน ภายใต้แนวคิด
        PQRS สำหรับการประกันคุณภาพหลักสูตร" จัดโดย สำนักบริหารวิชาการ
        และฝ่ายประกันคุณภาพ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  29 ส.ค. - โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ (Faculty
        Development for Tomorrow Teaching: FDT2) หลักสูตร "Critical
        Thinking and Creative Problem Solving" จัดโดย
        ส่วนส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
ปี 2549
  2 ก.พ.- การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Macromedia Breeze จัดโดย
        ส่วนส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
ปี 2547
21-23 มิ.ย. - Information Retrieval จัดโดย NIDA
23-25 มี.ค. - อบรมประกันคุณภาพ จัดโดย หน่วยประกันคุณภาพ (ส่วนกลาง)
15 - 19 มี.ค. - โครงการปฐมนิเทศและสัมมนาอาจารย์ใหม่ รุ่นที่ 3 (1/2547) จัดโดย
        สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27 ก.พ. - การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดโดย ฝ่ายวิชาการ
        คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
ปี 2546
GSDL - จัดโดย สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 ธ.ค. - โครงการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์หลักสูตรการผลิตสื่อ CAI
        เพื่อการศึกษาสำหรับบุคลากรสายวิชาการ รุ่นที่ 1 (1/2547) จัดโดย
        คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 ธ.ค.- การเสวนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เรื่อง
        “งานได้ผล คนเป็นสุข” จัดโดย ฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  งานบริการวิชาการ
   
วิทยากร
ปี 2551
29 พ.ค. - เป็นวิทยากรอบรม "การตัดเกรดด้วยโปรแกรม Excel รุ่นที่ 2" จัดโดย
         ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
         คณะอักษรศาสตร์
19 - 21 มี.ค. - เป็นวิทยากรอบรมโปรแกรม PhotoShop ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
         คณะอักษรศาสตร์
17 - 18 มี.ค. - เป็นวิทยากรอบรมโปรแกรม Microsoft Power Point ณ
         ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะอักษรศาสตร์
13 - 14 มี.ค. - เป็นวิทยากรอบรมโปรแกรม Microsoft Word ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
         คณะอักษรศาสตร์
   
ปี 2550
21 - 22 มี.ค. - เป็นวิทยากรอบรม Dreamweaver ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
         คณะอักษรศาสตร์
19 - 20 มี.ค. - เป็นวิทยากรอบรม Photoshop ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
         คณะอักษรศาสตร์
   
ปี 2549
26 ต.ค. - อบรมการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลคณะอักษรศาสตร์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
         คณะอักษรศาสตร์
19 ก.ค.- เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "กลยุทธ์การจัดเก็บเอกสาร เพื่อมุ่งสู่ E-Office
         ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย" มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
17 ก.ค. - เป็นวิทยากรอบรม หัวข้อ การตัดเกรดด้วยโปรแกรม Excel ณ
         ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ภาควิชาฯ
24 พ.ค. - อบรมการนำข้อมูลเข้าฐานข้อมูลคณะอักษรศาสตร์ ณ
         ห้องปฏิบัติการภาควิชาฯ
ส.ค. 2549 - ก.ย. 2551 - เป็นอาจารย์พิเศษ รายวิชา IL150 Information for
         Research ที่ ม.ธุรกิจบัณฑิต
เม.ย. - ส.ค. - เป็นที่ปรึกษา การจัดตั้งฐานข้อมูลบน Intranet / Internet ให้แก่
         บริษัท PSI จำกัด
3 - 5 เม.ย. - เป็นวิทยากรอบรมเรื่องการนำเสนอภาพดิจิทัล ณ
         ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะอักษรศาสตร์
30 - 31 มี.ค. - เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง "Macromedia DreamWeaver" ณ
         ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะอักษรศาสตร์
27 - 29 มี.ค. - เป็นวิทยากรอบรม Photoshop ณ
         ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะอักษรศาสตร์
16, 17, 21 มี.ค. - เป็นวิทยากรอบรมการนำข้อมูลเข้าฐานข้อมูลคณะอักษรศาสตร์ ณ
         ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะอักษรศาสตร์
   
ปี 2548
19 - 20 ต.ค. - เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง "Macromedia DreamWeaver" ณ
         ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะอักษรศาสตร์
17 - 18 ต.ค. - เป็นวิทยากรอบรมโปรแกรม "Microsoft PowerPoint" ณ
         ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะอักษรศาสตร์
30 - 31 มี.ค. - เป็นวิทยากรอบรมโปรแกรม PowerPoint ณ
         ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะอักษรศาสตร์
24 - 25 มี.ค. - เป็นวิทยากรอบรมโปรแกรม Dreamweaver ณ
         ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะอักษรศาสตร์
7, 15 มี.ค.- เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง"ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ WebBased
         Application" ณ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.)
   
ปี 2547
15,18 ต.ค. - เป็นวิทยากรอบรมโปรแกรม "Microsoft PowerPoint" ณ
         ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะอักษรศาสตร์
21 พ.ค. - เป็นวิทยากรอบรมโปรแกรม "Microsoft PowerPoint" จัดโดย
         ฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
28 - 29 เม.ย. - เป็นวิทยากรอบรม "การจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บ" จัดโดย
         ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
26 มี.ค.- เป็นวิทยากรอบรมโปรแกรม "Macromedia DreamWeaver" ณ
         ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะอักษรศาสตร์
11 - 12 มี.ค. - เป็นวิทยากรอบรมโปรแกรม "Microsoft PowerPoint" ณ
         ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะอักษรศาสตร์
   
  กรรมการ
  ปี 2548
2548 - 2551 - คณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคณะอักษรศาสตร์
   
ปี 2547
19 มี.ค. 2547 - 31 ธ.ค. 2548 - คณะกรรมการเครือข่ายคุณธรรม
         สำนักบริหารวิชาการ
11 ก.พ. 2547 - 10 ก.พ. 2549 - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาบัณฑิต
         ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กพ. 2547 - ปัจจุบัน คณะกรรมการกิจการนิสิตคณะอักษรศาสตร์