หน้าหลัก Th | En

ภาษาศาสตร์คืออะไร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลังข้อมูลภาษาคืออะไร? [31/08/2551]
ข้อมูลภาษาเขียนหรือภาษาพูดที่เป็นภาษาที่ใช้จริงซึ่งถูกรวบรวมขึ้นมาใน ปริมาณที่มากเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อให้ได้คลังข้อมูลที่เป็นตัวแทน ของภาษาที่ต้องการ และสามารถนำคลังข้อมูลนั้นมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับภาษา ในปัจจุบันเมื
สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ [31/08/2551]
หากสนใจจะส่งผลงานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติต้องทำอย่างไรบ้าง
ความสำคัญของคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ [31/08/2551]
คือข้อมูลภาษาไทยมาตรฐานจำนวนมากที่ถูกเก็บรวบรวมลงในคอมพิวเตอร์อย่างเป็น ระบบตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะสามารถใช้เป็นตัวแทนของการใช้ภาษาไทยปัจจุบันใน ลักษณะต่างๆ และมีการกำกับข้อมูล (markup)
Copyright © 2017. All rights Reserved.
000001