ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

change language


คำอธิบายรายวิชาระดับปริญญาตรี

2209161* ภาษาทัศนา 3(3-0-6)
ธรรมชาติ หน้าที่และบทบาทของภาษา ลักษณะต่างๆที่สำคัญของภาษา เมื่อมองในแง่ภาษาศาสตร์ ปรัชญา สุนทรียศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มโนทัศน์ทางสัทศาสตร์และสัทวิทยาเพื่อการวิเคราะห์เสียงและระบบเสียงในภาษา กลไกการเปล่งเสียง (สรีรสัทศาสตร์) การวิเคราะห์หน่วยเสียง
2209201 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
นิยามและขอบเขตของภาษาศาสตร์ ประวัติวิชาภาษาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ความรู้เบื้องต้นในการศึกษาภาษาศาสตร์ วรรณาภาษาศาสตร์เชิงประวัติ และภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ
2209303 เสียงและระบบเสียง 3(3-0-6)
กลไกในการเปล่งเสียงพูด ระบบของเสียงในภาษาต่างๆ เสียงกับการสื่อความหมายใน คำ ประโยคและถ้อยคำ
2209304 ระบบไวยากรณ์ 3(3-0-6)
มโนทัศน์ของคำ วลี และประโยค โครงสร้างของคำ วลี และประโยค ชนิดของคำ ประเภททางไวยากรณ์ ความสัมพันธ์ของคำในวลี วามสัมพันธ์ของวลีในประโยค วิเคราะห์ระบบไวยากรณ์ในข้อมูลที่มีความยากระดับกลางในภาษาต่างๆ
2209305 ความหมายในภาษา 3(3-0-6)
นิยามของความหมายในภาษา ความหมายประเภทต่างๆในระดับคำ แนวทางการกำหนดความหมายของคำ วงความหมาย ความหมายเหมือน ความหมายตรงกันข้าม และการพ้องรูปพ้องเสียง
2209306 การเปลี่ยนแปลงของภาษา 3(3-0-6)
ร่องรอยการเปลี่ยนแปลงของภาษา ลักษณะชุมชนภาษา ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาษา การเปลี่ยนแปลงทางด้านเสียง ไวยากรณ์ และความหมาย
2209341 ภาษาในสังคมไทย 3(3-0-6)
โครงสร้างของภาษาที่ใช้ในสังคมไทย โครงสร้างของสังคมไทย ความสัมพันธ์ของภาษากับสังคม การแปลี่ยนแปลงของภาษาอันเนื่องมาจากสภาพของสังคมและสภาพทางภูมิศาสตร์ การพัฒนาภาษา กับการพัฒนาประเทศ
2209344 ภาษาศาสตร์กับการแปล 3(3-0-6)
ความรู้เรื่องลักษณะและปรากฏการณ์ต่างๆที่มีอยู่ในภาษาซึ่งได้จากการศึกษาทางภาษาศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำหรับการแปล
2209373 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0-6)
ลักษณะของภาษากับลักษณะของวัฒนธรรม ภาษากับโลกทัศน์ การจำแนกประเภททางไวยากรณ์และทางวัฒนธรรม ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับคำเรียกสี คำเรียกญาติ และ อุปลักษณ์ ภาษากับเพศ ระบบภาษาและวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ
2209374 ภาษากับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
การจัดเก็บภาษาในคอมพิวเตอร์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติด้วยคอมพิวเตอร์ การเปรียบเทียบภาษาคอมพิวเตอร์กับภาษาธรรมชาติ การใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาภาษา
2209483 ภาษาศาสตร์กับการเรียนการสอนภาษา 3(3-0-6)
กระบวนการในการเรียนภาษาทั้งการเรียนภาษาแม่และภาษาอื่นๆนอกเหนือไปจากภาษาแม่ ทฤษฎีภาษาศาสตร์กับแนวทางการสอนภาษา วิธีการและเทคนิคการสอนแบบต่างๆ องค์ประกอบทางภาษา และองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษา การจัดรูปแบบการเรียนการสอนภาษา

คำอธิบายรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

2209501*     สัทศาสตร์    3(2-2-8)
สัทศาสตร์ทุกสาขา ได้แก่ สรีรสัทศาสตร์ กลสัทศาสตร์ และโสตสัทศาสตร์  ระบบสัทสัญลักษณ์และการถ่ายถอดเสียง การฝึกฟังและการฝึกออกเสียง

2209511*    สัทวิทยา    3(3-0-9)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีระบบเสียงต่าง ๆ ที่ใช้และที่ไม่ใช้หน่วยเสียงเป็นหน่วยหลักในการวิเคราะห์ ประเด็นหลักของทฤษฎีระบบเสียงที่คัดเลือกมา การฝึกวิเคราะห์ระบบเสียงโดยใช้วิธีวิทยาในแต่ละทฤษฎี   การอภิปรายแนวทางการวิเคราะห์และผลของการวิเคราะห์ระบบเสียงที่แตกต่างกันของทฤษฎีเหล่านี้ 

2209520     วิทยาหน่วยคำและวากยสัมพันธ์    3(3-0-9)
กระบวนการทางวิทยาหน่วยคำ  การสร้างคำ  ประเภททางไวยากรณ์  ความสัมพันธ์ทางวากยสัมพันธ์  การวิเคราะห์ข้อมูลภาษาตามหลักวิทยาหน่วยคำและวากยสัมพันธ์   

2209530     อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์    3(3-0-9)
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปกับความหมาย   ความหมายที่อ้างถึงและความหมายมโนทัศน์    ความหมายของหน่วยภาษาระดับคำ  วลี  ประพจน์ และปริจเฉท   ความหมายแบบต่าง ๆ ปัจจัยวัจนปฏิบัติศาสตร์  การตีความรูปภาษา   การตีความปริจเฉท
 
2209551*     ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบและเชิงประวัติ    3(3-0-9)
การเปลี่ยนแปลงทางภาษา มโนทัศน์เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางภาษาของสำนักคิดต่างๆ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางภาษา ประเภทของการเปลี่ยนแปลงทางภาษา แบบลักษณ์ภาษาและตระกูลภาษาโดยเน้นภาษาตระกูลไท ระเบียบวิธีการสืบสร้างภาษาดั้งเดิม

2209621        ทฤษฎีภาษาศาสตร์    3(3-0-9)
พัฒนาการของทฤษฎีภาษาศาสตร์ มโนทัศน์และหลักการของสำนักคิดต่างๆ ปัจจัยที่นำไปสู่การเสนอทฤษฎีเหล่านี้
 
2209623*       วากยสัมพันธ์                3(3-0-9)
มโนทัศน์พื้นฐานทางวากยสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลวากยสัมพันธ์ของภาษาต่างๆ ปรากฏการณ์ทางวากยสัมพันธ์ที่น่าสนใจในภาษาต่างๆ แบบลักษณ์ทางวากยสัมพันธ์ของภาษาต่างๆ

2209630       ปริจเฉทวิเคราะห์                                      3(3-0-9)
ลักษณะต่างๆของปริจเฉททางด้านวากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ ปริจเฉทในฐานะหน่วยมูลฐานสำหรับการวิเคราะห์ในแขนงต่างๆของภาษาศาสตร์และในสาขาที่เกี่ยวข้อง มโนทัศน์หลักในการศึกษาปริจเฉท ไวยากรณ์ปริจเฉท  การฝึกวิเคราะห์ปริจเฉท

2209633    อรรถศาสตร์    3(3-0-9)
รูปและความหมายของสัญลักษณ์ภาษา  การกำหนดมโนทัศน์กับการกำหนดหน่วยศัพท์ ความหมายประเภทต่างๆ ศัพทสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงความหมาย ความหมายระดับประโยค ความหมายกับปริบท สัทปัจจัยที่มีผลกับความหมาย
 
2209634       วัจนปฏิบัติศาสตร์                                          3(3-0-9)
หลักการและมโนทัศน์พื้นฐานทางวัจนปฏิบัติศาสตร์  วัจนกรรมและการจำแนกวัจนกรรม การตีความและการวิเคราะห์ถ้อยคำประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์บทสนทนา
 
2209641     วิธีปฏิบัติภาคสนามทางภาษาศาสตร์              3(2-2-8)
วิธีปฏิบัติภาคสนามทางภาษาศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เทคนิคการเก็บข้อมูลภาษาเพื่อการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์แง่มุมต่าง ๆ โดยเน้นการสัมภาษณ์  การบันทึกและการวิเคราะห์ข้อมูลภาษาโดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีที่ได้จากการเรียนรายวิชาอื่นๆ การจัดทำโครงการและเสนอผลการวิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร์

2209643     ภาษาศาสตร์ประยุกต์                                        3(3-0-9)
การประยุกต์ทฤษฎีภาษาศาสตร์ในการเรียนการสอนภาษาแม่และภาษาต่างประเทศ ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมและจิตวิทยาที่มีผลต่อการเรียนภาษาการออกแบบหลักสูตรการสอนภาษา แนวการสอนภาษา

2209649    ภาษากับปริชาน    3(3-0-9)
การวิวัฒน์ของภาษากับวิวัฒนาการของสมอง ปริชาน และ วัฒนธรรมของมนุษย์  พัฒนาการของภาษาและปริชานในเด็กทารก  ผัสสะ การหมายรู้ และอรรถศาสตร์   การวิจัยข้ามภาษาเกี่ยวกับภาษากับปริชาน

2209653     ภาษาศาสตร์สังคม    3(3-0-9)
หลักการสำคัญในภาษาศาสตร์สังคม การใช้ภาษาในปริบทสังคม การแปรของภาษาตามเงื่อนไขทางสังคม วิธภาษาต่างๆ ได้แก่ ภาษาย่อยสังคม ทำเนียบภาษาและวัจนลีลา

2209654     ภาษาศาสตร์จิตวิทยา                                        3(3-0-9)
พฤติกรรมทางภาษาในแง่ที่สัมพันธ์กับปัจจัยทางจิตวิทยา   การเรียนรู้และพัฒนาการทางภาษา   การรู้จำและการแสดงออกทางภาษา 
 
2209655     ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้          3(3-0-9)
การกระจายของกลุ่มภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การแบ่งกลุ่มภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามความสัมพันธ์ทางเชื้อสาย ได้แก่ จีน-ทิเบต ไท-กะได แม้ว-เย้า  ออสโตรเอเชียติก และ ออสโตรนีเชียน ลักษณะเฉพาะของภาษาแต่ละตระกูล  ลักษณะประจำภูมิภาคของภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2209656     ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์    3(3-0-9)
ภาษากับวัฒนธรรม ภาษากับความคิด ภาษากับโลกทัศน์ อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์  อุปลักษณ์ การแปล การสัมผัสภาษา
 
2209657     วิทยาภาษาถิ่น                                             3(3-0-9)
การกำหนดภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา ภาษาถิ่นและภาษาถิ่นย่อย พัฒนาการการศึกษาภาษาถิ่น ระเบียบวิธีและตัวแปรทางภาษาที่ใช้ในการศึกษาภาษาถิ่น

2209663*     การรับภาษา                                             3(3-0-9)
การรับภาษาโดยธรรมชาติและโดยการฟูมฟัก ปัจจัยที่เอื้อต่อการรับภาษา พัฒนาการด้านการรับภาษาทั้งด้านเสียง การเรียนรู้ความหมายของคำและประโยค และความสามารถเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ ภาษาและสมอง สมมติฐานเกี่ยวกับช่วงสำคัญของการรับภาษา การรับภาษาที่สอง ภาษามือ ความสามารถในการรู้หนังสือ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่รับกับวัฒนธรรมและปริชาน
2209664*     ภาษา ความคิด และวัฒนธรรม                                             3(3-0-9)
ภาษาและความคิด ต้นกำเนิดของภาษา ระบบการสื่อสารของมนุษย์และสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับปริชาน  ความคล้ายคลึงและหลากหลายของภาษาในบริบทของวัฒนธรรมที่หลากหลาย สากลลักษณ์ของภาษา การแบ่งประเภท คำเรียกญาติ คำเรียกสี คำบอกสถานที่และเวลา การใช้สัญลักษณ์และภาพพจน์เปรียบเทียบ ความสุภาพในภาษา ภาษาและโลกทัศน์

2209665*    แบบลักษณ์ภาษา                    3(3-0-9)
การจำแนกภาษาโดยใช้เกณฑ์ทางโครงสร้างภาษา สากลลักษณ์และความหลากหลายทางโครงสร้างของภาษาต่างๆในโลก การเปรียบเทียบโครงสร้างภาษาต่างๆ ที่คัดเลือกมา

2209667*    ศัพทวิทยาและการทำพจนานุกรม                    3(3-0-9)
ธรรมชาติและความหมายของคำ ความสัมพันธ์ทางความหมายระหว่างคำ ระบบในคลังคำ การทำพจนานุกรม ประเภทของพจนานุกรม การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพพจนานุกรมที่คัดเลือกมา

2209670*    ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์                    3(3-0-9)
แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ  ระบบการประมวลผลภาษาธรรมชาติแบบใช้กฎและแบบอิงสถิติ  การประยุกต์ใช้งานด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ได้แก่ การตัดคำ การกำกับหมวดคำ การค้นคืนสารสนเทศ  การแจงส่วนประโยค  การแปลภาษาด้วยเครื่อง
2209671    การเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ    3(2-2-8)
มโนทัศน์พื้นฐานของการเขียนโปรแกรม  ตัวแปร  ตัวดำเนินการ โครงสร้างข้อมูล  การควบคุมลำดับการทำงาน  โปรแกรมย่อย   การฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลข้อความ

2209673    ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล                    3(2-2-8)
การออกแบบและการสร้างคลังข้อมูลภาษา การใช้คลังข้อมูลภาษาในการวิจัยทางภาษาศาสตร์และการวิจัยวรรณกรรม เครื่องมือและวิธีการที่จำเป็นในการสร้าง ค้นคืน และวิเคราะห์คลังข้อมูลภาษา
 
2209705    สัมมนาสัทศาสตร์และสัทวิทยา                         3(3-0-9)
ประเด็นปัญหาทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา
 
2209724    สัมมนาวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์                3(3-0-9)
ประเด็นปัญหาทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์
 
2209741     เทคนิคการวิจัยทางภาษาศาสตร์                   3(2-2-8)
ลักษณะและประเภทของการวิจัยทั่วไป  ลักษณะของงานวิจัยในแขนงต่างๆ ของภาษาศาสตร์ ทฤษฎีภาษาศาสตร์กับการวิจัย การออกแบบและขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัยทางภาษาศาสตร์

2209751     สัมมนาภาษาศาสตร์เปรียบเทียบและเชิงประวัติ    3(3-0-9)
ประเด็นปัญหาทางภาษาศาสตร์เปรียบเทียบและเชิงประวัติ 
 
2209753     สัมมนาภาษาศาสตร์สังคม    3(3-0-9)
ทฤษฎีภาษาศาสตร์สังคมและหัวเรื่องคัดเฉพาะเกี่ยวกับปัญหาการใช้ภาษาในปริบทสังคม
 
2209754*     สัมมนาภาษาศาสตร์จิตวิทยา     3(3-0-9)
ประเด็นปัญหาทางภาษาศาสตร์จิตวิทยา

2209755     สัมมนาภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้     3(3-0-9)
ประเด็นปัญหาทางภาษาศาสตร์เอเชียยตะวันออกเฉียงใต้
 
2209756     สัมมนาภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์                        3(3-0-9)
ทฤษฎีภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์และหัวข้อคัดเฉพาะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของภาษาวัฒนธรรม ความคิด และโลกทัศน์
 
2209757*    เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาศาสตร์                                        3(3-0-9)
เรื่องทางภาษาศาสตร์ที่น่าสนใจ
 
2209758    สัมมนาวิทยาภาษาถิ่น                                        3(3-0-9)
ประเด็นปัญหาทางวิทยาภาษาถิ่น โดยเน้นระเบียบวิธีการศึกษา

2209765*    สัมมนาแบบลักษณ์ภาษา         3(3-0-9)
ประเด็นปัญหาทางแบบลักษณ์ภาษา

2209770    สัมมนาภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์                  3(3-0-9)
ประเด็นปัญหาทางภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 
2209772     เอกัตศึกษา                                               3(0-0-12)
การศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้งด้วยตนเองเกี่ยวกับเรื่องทางภาษาศาสตร์ที่นิสิตสนใจ
 
2209773     การอ่านตามกำหนด                                         3(0-0-12)
การอ่านและอภิปรายเรื่องทางภาษาศาสตร์ตามความสนใจของนิสิต
 
2209774     การวิจัยตามกำหนด                                         3(0-0-12)
การวิจัยทางภาษาศาสตร์ในหัวข้อที่นิสิตสนใจ

-TOP-


© 2004. All Rights Reserved.

หน้าแรก


เกี่ยวกับภาควิชา

บุคลากร

นิสิต

หลักสูตร

รายวิชา

งานวิจัย

แหล่งค้นคว้าข้อมูล

ข่าวและเหตุการณ์

ลิงก์

ข้อมูลภายในภาควิชา