JA slide show
 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ประกาศ

- ภาควิชาปรัชญา ร่วมกับโครงการ “Philsophical Practice for Peace Buildings” มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงาน Roundtable on Critical Thinking and Philosophical Practice ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2556 ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิกที่นี่เพื่อดูกำหนดการงาน  Roundtable on Critical Thinking and Philosophical Practice

- คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551

คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาปรัชญา) ปีการศึกษา 2556

- ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญเข้าร่วมงาน "อาจารยบูชา ปรัชญา 41 ปี" ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร (คลิกที่นี่ เพื่อดูกำหนดการงาน "อาจารยบูชา ปรัชญา 41 ปี")

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการประเมินวิทยานิพนธ์ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการประเมินวิทยานิพนธ์ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรักษาสถานภาพของนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ พ.ศ.2553

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรักษาสถานภาพของนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต ที่ไม่สามารถเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือผลงานการค้นคว้าอิสระได้ทันภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด พ.ศ.2553

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศ เกณฑ์การประเมินผลสัญลักษณ์ S/U หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาปรัชญา

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถขอรับแบบรายงานผลการศึกษา (แผน ก.) และแบบรายงานการตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่วิทยานิพนธ์ (สำหรับประกอบการพิจารณาการขอสำเร็จการศึกษา) ได้ที่หน่วยบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ หรือดาวน์โหลดได้ที่   www.arts.chula.ac.th หัวข้อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และยื่นแบบรายงานที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วที่หน่วยบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับปริญญามหาบัณฑิตต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ภาควิชาปรัชญา

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดแนบท้ายประกาศการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ blog ของรายวิชาปรัชญาภาษา (Philosophy of Language)

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์เครือข่ายปรัชญาและศาสนา

 

 

วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย​  ​บทความปริทัศน์​(หนังสือหรือบท​ความ)​  ​เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ​  ​ท่านที่สนใจสามารถส่งบทความที่บรรณาธิการได้ตามสะดวก​   ​แต่หากมีความประสงค์จะให้บทความได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับใดเป็นการเฉพาะ​  ​กรุณาส่งก่อนกำหนดออกไม่น้อยกว่า​ 3 ​เดือน​(สำหรับขั้นตอนการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิและการดำเนินการจัด พิมพ์)  ​โปรดดูรายละเอียดที่​วารสารสมาคม