B02.jpg

ทุนวิจโยปการทางด้านวิชาการและวิจัยแก่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2559

ทุนวิจโยปการทางด้านวิชาการและวิจัยแก่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2559

ลำดับที่ ชื่อผู้ขอทุน ภาควิชา ชื่อโครงการ
1 อ.ดริณทิพย์ จันทร์สิทธิ์ ภาษาอังกฤษ การนำเสนอแนวคิดเรื่องอำนาจและการตอบสนองต่ออำนาจแต่ละรูปแบบในวรรณกรรมร่วมสมัยของอเมริกันและอังกฤษ
2 อ.ดร.เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์ หน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย
3 อ.อัคร เช้าฉ้อง ภาษาตะวันตก โครงการเก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับภาษาเยอรมันในสื่อสังคมออนไลน์
4 อ.นิภาพร ตั้งต่อฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ การศึกษาหนังสือ/สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาข้อมูลรับเข้าในกระบวนการรับภาษาที่สอง
5 อ.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประวัติศาสตร์ การผลิตบทความวิจัยเรื่อง ภาพของเยอรมันในงานประพันธ์ของ Enea Silrio Piccolomini (Pope PiusII)
6 อ.ชุติมณฑน์ เกษมณี ภาษาตะวันออก ค่านิยมของชาวเกาหลีเกียวกับความต้องการมีบุตรชายมากกว่าบุตรสาว ที่สะท้อนให้เห็นจากวรรณกรรมเกาหลีร่วมสมัย
7 อ.ดร.วริตตา ศรีรัตนา ภาษาอังกฤษ เอกสารวิชาการ Transnational Modernism (แนวคิดโมเดิร์นนิสม์ข้ามชาติ)
8 รศ.ปรีมา มัลลิกะมาส ภาษาอังกฤษ การจัดสร้างฐานข้อมูลแบบฝึกหัดวิชาการแปลเบื้องต้น
9 อ.ดร.กนิษฐ์ ศิริจันทร์ ภาควิชาปรัชญา การเปรียบเทียบ มโนทัศน์และปริชาน (Analogy, Concept and Cognition) ภายใต้โครงการวิจัย "การคิด เทคโนโลยีและชีวิตที่ดี" ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์
10 รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล ภาษาศาสตร์ การร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ PACLIC28
11  อ.ปิยะวัฒน์ ธรรมกุลางกูร ศิลปการละคร เพิ่มพูนข้อมูลเพื่อพัฒนาบทความวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศิลปะและการแสดง
12 อ.ดร.ปรีณา แข่งขัน ภาษาอังกฤษ ชีวประวัติการเรียนภาษา: การเรียนภาษาอังกฤษจากมุมมองของผู้เรียน
13 ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล บรรณารักษศาสตร์ การพัฒนาทักษะในการสังเคราะห์งานวิจัยด้วยเทคนิค Meta-Analysis และ Meta-Ethnography
14 อ.ดร.ทองทิพย์ พูลลาภ ศูนย์การแปลและการล่ามฯ การศึกษาอาชีพนักแปลในประเทศไทย
15 อ.ฐาปนัจฉร์ ขุนภักดี ภาษาอังกฤษ วรรณกรรม คำประพันธ์ และศิลปะโดยกวีและศิลปินยุควิกตอเรียน (เน้นที่ Pre-Raphaelites และ Aesthetes)
16 อ.มัลลิกา สุกิจปาณีนิจ ภูมิศาสตร์ โครงการจัดชื้อสื่อการเรียนและทรัพยากรประกอบการสอน
17 ผศ.ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล ภาษาศาสตร์ การทบทวนวรรณกรรมเรื่องการทำความเข้าใจคำอ้างถึง
18 รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาษาอังกฤษ Avoidance of L2 English Inversion Structure by L1 Thai Learners

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
751679