ทุนวิจโยปการทางด้านวิชาการและวิจัยแก่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2559

ทุนวิจโยปการทางด้านวิชาการและวิจัยแก่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2559

ลำดับที่ ชื่อผู้ขอทุน ภาควิชา ชื่อโครงการ
1 อ.ดริณทิพย์ จันทร์สิทธิ์ ภาษาอังกฤษ การนำเสนอแนวคิดเรื่องอำนาจและการตอบสนองต่ออำนาจแต่ละรูปแบบในวรรณกรรมร่วมสมัยของอเมริกันและอังกฤษ
2 อ.ดร.เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์ หน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย
3 อ.อัคร เช้าฉ้อง ภาษาตะวันตก โครงการเก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับภาษาเยอรมันในสื่อสังคมออนไลน์
4 อ.นิภาพร ตั้งต่อฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ การศึกษาหนังสือ/สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาข้อมูลรับเข้าในกระบวนการรับภาษาที่สอง
5 อ.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประวัติศาสตร์ การผลิตบทความวิจัยเรื่อง ภาพของเยอรมันในงานประพันธ์ของ Enea Silrio Piccolomini (Pope PiusII)
6 อ.ชุติมณฑน์ เกษมณี ภาษาตะวันออก ค่านิยมของชาวเกาหลีเกียวกับความต้องการมีบุตรชายมากกว่าบุตรสาว ที่สะท้อนให้เห็นจากวรรณกรรมเกาหลีร่วมสมัย
7 อ.ดร.วริตตา ศรีรัตนา ภาษาอังกฤษ เอกสารวิชาการ Transnational Modernism (แนวคิดโมเดิร์นนิสม์ข้ามชาติ)
8 รศ.ปรีมา มัลลิกะมาส ภาษาอังกฤษ การจัดสร้างฐานข้อมูลแบบฝึกหัดวิชาการแปลเบื้องต้น
9 อ.ดร.กนิษฐ์ ศิริจันทร์ ภาควิชาปรัชญา การเปรียบเทียบ มโนทัศน์และปริชาน (Analogy, Concept and Cognition) ภายใต้โครงการวิจัย "การคิด เทคโนโลยีและชีวิตที่ดี" ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์
10 รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล ภาษาศาสตร์ การร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ PACLIC28
11  อ.ปิยะวัฒน์ ธรรมกุลางกูร ศิลปการละคร เพิ่มพูนข้อมูลเพื่อพัฒนาบทความวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศิลปะและการแสดง
12 อ.ดร.ปรีณา แข่งขัน ภาษาอังกฤษ ชีวประวัติการเรียนภาษา: การเรียนภาษาอังกฤษจากมุมมองของผู้เรียน
13 ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล บรรณารักษศาสตร์ การพัฒนาทักษะในการสังเคราะห์งานวิจัยด้วยเทคนิค Meta-Analysis และ Meta-Ethnography
14 อ.ดร.ทองทิพย์ พูลลาภ ศูนย์การแปลและการล่ามฯ การศึกษาอาชีพนักแปลในประเทศไทย
15 อ.ฐาปนัจฉร์ ขุนภักดี ภาษาอังกฤษ วรรณกรรม คำประพันธ์ และศิลปะโดยกวีและศิลปินยุควิกตอเรียน (เน้นที่ Pre-Raphaelites และ Aesthetes)
16 อ.มัลลิกา สุกิจปาณีนิจ ภูมิศาสตร์ โครงการจัดชื้อสื่อการเรียนและทรัพยากรประกอบการสอน
17 ผศ.ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล ภาษาศาสตร์ การทบทวนวรรณกรรมเรื่องการทำความเข้าใจคำอ้างถึง
18 รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาษาอังกฤษ Avoidance of L2 English Inversion Structure by L1 Thai Learners