B03.jpg

ทุนวิจโยปการทางด้านวิชาการและวิจัยแก่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2557

ลำดับที่ ชื่อผู้ขอทุน ภาควิชา ชื่อโครงการ
1 อ.ดร.ธนกร แก้ววิภาส ภาษาตะวันตก ภาษาศาสตร์แนววัฒนธรรมศึกษา
2 Aj. JILL METCALFE ภาษาอังกฤษ Communication Strategy research
3 Aj. Donald Scott Humphries ภาษาอังกฤษ A Psycholinguistic Study of Fossilization in Faculty of Arts Students
4 อ.สมจิต จิระนันทิพร ภาษาอังกฤษ การแปลไทยเป็นอังกฤษระดับปริเฉท: ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
5 ผศ.ดร.ชัญญพร  ปริญญาวุฒิชัย ภาษาตะวันออก การศึกษาเปรียบเทียบมโนทัศน์ของ "CHI" ในภาษาจีนและ "กิน" ในภาษาไทยตามแนวอรรถศาสตร์
6 ผศ.ดร.เดือนเต็ม  กฤษดาธานนท์ ภาษาตะวันออก งานวิจัยตัวละครหญิงในวรรณกรรมเรื่อง จูกิงโมะ
7 ผศ.ดร.ชุติมา  ประกาศวุฒิสาร วรรณคดีเปรียบเทียบ ชาตินิยมแนวรักโรแมนติก: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านอาเซียนในนวนิยายไทยร่วมสมัย
8 Dr.Ingo Peters ภาษาอังกฤษ Rationales for Research Writing in Textbooks
9 ผศ.ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ ภูมิศาสตร์ การเขียนหนังสือเรื่องภูมิศาสตร์เมือง (ชื่อเรื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง)
10 ผศ.น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ ภาษาตะวันออก การศึกษาทัศนะเกี่ยวกับการเปิดรับอารยธรรมตะวันตกในงานเขียนแนว "คะอิกะโมะโนะ" ของ อะกุตะงะวะ รีวโนะซุเกะ
11 อ.นันทนา อนันต์โกศล ภาษาตะวันตก โครงการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยด้านวรรณคดีเยอรมันหลังการรวมประเทศ
12 รศ.ดร.มนธิรา  ราโท ภาษาตะวันออก การศึกษาสถานภาพของวรรณกรรมเวียดนามในประเทศไทย
13 อ.อัษฎายุทธ  ชูศรี ภาษาตะวันออก การสำรวจคำในภาษาญี่ปุ่นที่ปรากฎการใช้ในภาษาไทย
14 ผศ.ปทมา อัตนโถ ภาษาอังกฤษ มุมมองใหม่จากการสอนแปลระดับบัณฑิตศึกษา
15 อ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ภาษาไทย โครงการวิจัยบทละครเรื่อง "อิเหนาร้อยเรื่อง"
16 รศ.ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ ภาษาตะวันตก ศัพทานุกรมชื่อสมุนไพรในประเทศไทย 4 ภาษา (ละติน-อังกฤษ-เยอรมัน-ไทย)
17 อ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ปรัชญา การเขียนตำรา very short introdrction เรื่อง ปรัชญาการเมือง
18 อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย์ ภาษาไทย บทความวิชาการเรื่อง "แบบลักษณ์ภาษากับการศึกษาภาษาเชิงประวัติ"
19 ผศ.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ ภูมิศาสตร์ การกระจายทางพื้นที่ของประชากรสูงอายุในประเทศไทย
20 อ.พุทธพร  อารีประชากุล ภูมิศาสตร์ การศึกษาการกระจายตัวของแรงงานอพยพชาวพม่า ลาว และกัมพูชา และสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานเหล่านี้ในสังคม
21 อ.ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ ภูมิศาสตร์ การสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อการจัดทำโครงร่างงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบจำลองการประเมินศักยภาพของศูนย์กลางสนามบินภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของนักเดินทางนานาชาติในภูมิภาคอาเซียน
22 อ.ดร.ศิริพร ศรีวรกานต์ วรรณคดีเปรียบเทียบ โครงการนำร่องหัวข้อการเล่าเรื่องการก่อการร้ายในวรรณกรรมเยาวชนร่วมสมัย
23 อ.ดร.ถนอมนวล หิรัญเทพ วรรณคดีเปรียบเทียบ โครงการวิจัยนำร่องหัวข้อการสำรวจแนวคิด ทฤษฎีและตัวบทวรรณกรรมที่สำคัญในการศึกษาความพิการทางสมองในวรรณกรรม
24 Wm.Cater Handrich ภาษาอังกฤษ Evolution of Knowledge in Ancient Rome
25 อ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ภาษาไทย การเสนอบทความวิจัยเรื่อง Stories of Self-Sacrifice in the Pannasa Jataka: Jatakas or Avadanas ในการประชุมวิชาการ XVIIth Congress of the International Association of Buddhist Studies, August 18-23, 2014, University of Vienna, Vienna, Austria
26 อ.สุเบญจา เผ่าเหลืองทอง ภาษาอังกฤษ จินตนาการเรื่องระบบทาสในวรรณกรรมอเมริกันร่วมสมัย
27 อ.พราว เศรษฐบุตร ภาษาอังกฤษ แนวคิดเรื่องผู้หญิง ครอบครัว และการหลอกหลอนในวรรณกรรมร่วมสมัยของอเมริกันและอังกฤษ
28 อ.ดรูนูรีดา  หะยียะโกะ ภาษาตะวันออก การจัดทำหนังสือภาษามลายูกลางเพื่อการสื่อสารฉบับธุรกิจและการท่องเที่ยวเบื้องต้น 
29 อ.ดร.มิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์ ภาษาไทย โครงการศึกษาสถานภาพงานวิจัยทางด้านคำศัพท์ในภาษาไทยถิ่น: กรณีศึกษาภาษาไทยถิ่นใต้
30 ผศ.ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาษาอังกฤษ วัจนลีลาการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย
31 อ.ฐาปนัจฉร์   ขุนภักดี ภาษาอังกฤษ การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการศึกษาลักษณะนวสตรีในวรรณกรรมอังกฤษยุคปลายศตวรรษที่สิบเก้า
32 อ.ประไพพรรณ พิ่งฉิม ภาษาไทย บทความวิจัยเรื่อง ปริจเฉทการแถลงข่าวอื้อฉาวของบุคคลในวงการบันเทิงไทย
33 อ.ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว ภาษาตะวันออก การศึกษาชำระคัมภีร์ต้นฉบับนิทานสังยุกต์ จากคัมภีร์ต้นฉบับที่พบในเอเชียกลาง
34 อ.ดร.ดาวเรือง วิทยารัฐ ภาษาไทย เก็บข้อมูลสถานนามจากสำเนาจารึกภาษาเขมรโบราณ ณ ห้องสมุดสำนักฝรั่งเศสปลายบูรพทิศ
35 รศ.ดร.อรรถยา สุวรรณระดา ภาษาตะวันออก โครงการไปเก็บข้อมูลวิจัยวรรณกรรมเรื่องคะเงะโรนิกกิ
36 อ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล ภาษาตะวันตก การทบทวนวรรณกรรมด้านวัฒนธรรมและวรรณคดีลาตินอเมริกา
37 อ.ดร.ณิดา  ติรณสวัสดิ์ ภาษาอังกฤษ a Study of Charles Dickens' Ghost Stones (tentative title)
38 ผศ.ศุภกาญจน์  เอี่ยมหฤท ภาษาอังกฤษ เทพปกรณัมกรีกและโรมันในงานประพันธ์แนวสตรีนิยมของมาร์กาเร็ต แอตวูด
39 ผศ.ดร.จิรันธรา ศรีอุทัย ภาษาอังกฤษ ปัญหาในการอ่านและทำความเข้าใจกวีนิพนธ์เนื่องจากโครงสร้างภาษาอังกฤษ
40 รศ.ดร.สิริมนพร  สุริยะวงศ์ไพศาล ภาษาตะวันออก การเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ
41 รศ.ดร.วรรณา  แสงอร่ามเรือง ภาษาตะวันตก "False Friends" ภาษาเยอรมัน/อังกฤษ สำหรับนักแปลไทย
42 ผศ.ดร.ชมนาด ศีติสาร ภาษาตะวันออก การศึกษาวัฒนธรรมการชนไก่และไก่ชนของจังหวัดชลบุรี
43 ดร.ยุพวรรณ โสภิตวุฒิวงศ์ ภาษาตะวันออก โครงการทำบทความวิชาการเรื่องการวิเคราะห์บทสนทนาในประเทศญี่ปุ่น
44 อ. อภิรดี เจริญเสนีย์ ภาษาตะวันออก การศึกษากลวิธีในการถ่ายทอดวรรณศิลป์และบริบททางวัฒนธรรมในงานแปลจีน-ไทย
45 อ.ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ ภาษาไทย โครงการจัดทำคลังข้อมูลตัวบทภาษาเขมร
46 อ.วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย ภาษาตะวันตก การกำกับข้อมูลด้านหน่วยคำ (Morphological annotation) ในคลังข้อมูลภาษาฝรั่งเศสด้านอาหรไทย
47 ศ.ถนอมนวล โอเจริญ ภาษาตะวันตก การแปลชื่อเมนูอาหารไทยเป็นภาษาเยอรมันและชื่อเมนูอาหารเยอรมันเป็นภาษาไทย
48 รศ.สุกัญญา สุจฉายา ภาษาไทย โครงการบรรยายทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยภาคสนามทางคติชนวิทยา เรื่อง "คนไทยกับไก่ชน"
49 ผศ.ดร.วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์ ภาษาตะวันตก วัจนลีลาและกลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการนำเสนอบทความวิชาการเยอรมันและไทยด้านภาษาและวรรณคดี
50 อ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ภาษาศาสตร์ นำร่องการเปลี่ยนแปลงที่กำลังดำเนินอยู่ของวรรยุต์ตรีในภาษาไทยกรุงเทพ
51 อ.รัฐพร สวรรค์พิทักษ์ ภาษาตะวันออก แนวสัจนิยม (realism) ในวรรณกรรมจีนสมัยใหม่ และร่วมสมัย: ปี 1930s และ 1980s 
52 อ.ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ ภาควิชาปรัชญา การพัฒนาบทความ "A Dilemma of Some Reductionist Arguments concerning Testimony" เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ
53 อ.ดร.วรรณชัย คำภีระ ภาษาตะวันตก อธิบายการใช้คำนำหน้านามในภาษาฝรั่งเศส
54 อ.วศิน บุญพัฒนาภรณ์ ภาควิชาปรัชญา a preliminary study on metaphilosophy
55 รศ.พรรัตน์ ดำรุง ภาควิชาศิลปการละคร การยท่า: ทดลองสร้างงานร่วมสมัยจากท่ารำโนราห์
56 Paolo Euron ภาษาตะวันตก History of Ituliun Ideas and History ot
57 อ.ดังกมล ณ ป้อมเพชร ศิลปการละคร ตลกยกกำลังเอ๋ย ตอน แหวกฟ้ามาหาแฝด (The Game of Errors)
58 อ.ดร.หทัย แซ่เจี่ย ภาษาตะวันออก การศึกษาเปรียบเทียบคำ-สำนวนที่มีคำเรียกสี "ขาว" ในภาษาจีนและภาษาไทย
59 ผศ.ดร.สุรีย์ ชุณหเรืองเดช ภาษาตะวันออก โลกทัศน์และมุมมองทางวัฒนธรรมกับการสร้างและการใช้คำในภาษาจีน
60 รศ.ดร.พัชนี ตั้งยืนยง ภาษาตะวันออก วาทกรรมการปกครองใน จดหมายเหตุเจินกวนเจิ้งเย่า: ราชันวิทยาแห่งราชวงศ์ถัง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
800857