B01.jpg

ทุนวิจโยปการทางด้านวิชาการและวิจัยแก่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2560

 

ลำดับที่ ชื่อผู้ขอทุน ภาควิชา / สาขาวิชา ชื่อโครงการ
1 ผศ.ดร.ชัญญพร จาวะลา ภาษาจีน การเก็บข้อมูลประกอบการศึกษาเรื่องอุปลักษณ์มโนทัศน์แสดงความรักในภาษาไทย
2 รศ.ดร.อรรถยา สุวรรณระดา ภาษาญี่ปุ่น โครงการไปเก็บข้อมูลวิจัย
อิกิเรียว วิญญาณคนเป็นในวรรณกรรมคลาสสิกญี่ปุ่น
3 ผศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ภาษาศาสตร์ ลักษณะน้ำเสียงในภาษาเขมรจันทบุรีและภาษาขมุ
4 ผศ.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ ภูมิศาสตร์ การจัดทำฐานข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งหมู่บ้านในจังหวัดน่าน
5 รศ.ดร.กนกวรรณ เลาบูรณะกิจ คะตะกิริ ภาษาญี่ปุ่น การวิเคราะห์รูปไวยากรณ์ที่ใช้ในการสื่อความระดับย่อหน้าของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
6 Paolo Euron ภาษาตะวันตก Interpretation: Literary Texts, Art, and Culture
7 อ.หัตถกาญจน์ อารีศิลป ภาษาไทย โครงการเก็บข้อมูลวิจัยเพื่อการวิจารณ์วรรณกรรมไทยที่ได้รับรางวัลทางวรรณกรรม
8

อ.ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ (ยกเลิก)

ภาษาอิตาเลียน จัดทำเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 2234257 ปริทัศน์อารยธรรมอิตาเลียน 3 และ รายวิชา 2234250 อิตาลีปัจจุบัน
9 ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล บรรณารักษศาสตร์ วิธีวิจัยด้วยภาพเพื่อการพัฒนาบริการห้องสมุดและสารสนเทศ
10 Megumi Kondo ภาษาตะวันออก Improving My Skills as OPI Tester
11 รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาษาอังกฤษ L2 Avoidance of English Phrasal Verbs by L1 Thai Learners
12 อ.ดร.สรคม ดิสสะมาน บรรณารักษศาสตร์ การจัดทำเอกสารและสื่อประกอบการสอน รายวิชา 2206373 การจัดการสื่อการศึกษาในห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ
13 อ.ดร.วริตตา ศรีรัตนา ภาษาอังกฤษ "Consumable Modernisms: Food, Drinks & Merchandise in Modernist Literature"
14 ผศ.ดร.นิรดา จิตรกร ภาษาอังกฤษ Movements in the middle
15 ผศ.ดร.ชุติมา
ประกาศวุฒิสาร
วรรณคดีเปรียบเทียบ เควียร์กับการสูญเสียและความโศกเศร้าที่ไม่อาจไว้อาลัย
16 ผศ.ดร.ชานป์วิชช์
ทัดแก้ว
ภาษาเอเชียใต้ การร่วมเวิร์คช็อปอ่านคัมภีร์ทางพุทธศาสนากับสถาบันภารตวิทยาและทิเบตศึกษา ม. มิวนิค
17 อ.ดร.วชิราภรณ์
คลังธนบูรณ์
บรรณารักษศาสตร์ การจัดการและการดูแลรักษาข้อมูล (Data management and curation)
18 อ.ดร.สาวิตา ดิถียนต์ ศิลปการละคร ตำราการเขียนบทละคร
19 ผศ.ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย์ ศิลปการละคร เพิ่มพูนความรู้เรื่องการเขียนบทละคร
20 ผศ.ดร.แพร จิตติพลังศรี ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ การเรียบเรียงเรื่องทฤษฎีบูรพนิยมกับการแปลเพื่อเป็นบทความในสารานุกรมด้านการแปล
21 อ.ชนิตา ดวงยิหวา ภูมิศาสตร์ การเตรียมผลิตผลงานวิชาการและวิจัยด้านภูมิศาสตร์กายภาพ
22 อ.ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ภาษาศาสตร์ นิติสัทศาสตร์กับการพิสูจน์หลักฐานเสียงพูดในภาษาไทย
23 อ.ดร.เสาวภา หลิมวิจิตร บรรณารักษศาสตร์ โครงกรผลิตเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การจัดการการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
24 ผศ.ดร.ยุพวรรณ
โสภิตวุฒิวงศ์
ภาษาญี่ปุ่น ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเนื้อหาในการสนทนาระหว่างผู้ที่เพิ่งสนทนากันเป็นครั้งแรกเปรียบเทียบระหว่างภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่น
25 ผศ.ดร.กนิษฐ์ ศิริจันทร์ ปรัชญา โครงการพัฒนาบทความวิจัยเรื่อง "A Wittgensteinian Notion of Intentionality"
26 Aurora Aguilella Asensi สาขาสเปน The 5th Teacher Training in Hong Kong, organized by Edinumen Publishing House (V Jornadas de Formacion de Profesores en Hong Kong de Edinumen)
27 KIYOMI IKETANI ภาษาญี่ปุ่น Attending the 11th International Symposium on Oral Proficiency Interview
28 ผศ.ดร.ศิริวิไล
ธีระโรจนารัตน์
ภูมิศาสตร์ การปรับปรุงสื่อการสอนและเอกสารคำสอนรายวิชา 2205215 REMOTESENSING I
29 อ.ดร.สมพรนุช ตันศรีสุข ภาษาเอเชียใต้ การศึกษาวิเคราะห์แบบเรียน-ตำราของหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและการสำรวจประเด็นวิจัยที่เกี่ยวข้อง
30 อ.ธิดาวดี สกุลโพน ปรัชญา ความจริงในเรื่องแต่งขึ้น (Truth in Ficiton)
31 ผศ.ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ ภาษาสเปน พัฒนาสื่อการสอนรายวิชา 2233421 SPLAT AM FZLMS
32 อ.ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ ภาษาอาหรับ การจัดทำสื่อวีดิทัศน์เรื่อง "ภาษาอาหรับในชีวิตประจำวัน"
33 อ.ดร.ภาวดี สายสุวรรณ ภาษาศาสตร์ ภาษากับการสร้างความเป็นชายและความเป็นหญิงในการสนทนา
34 อ.ดร.นยา สุจฉายา บรรณารักษศาสตร์ การเขียนเอกสารประกอบการสอนเรื่องการจัดการสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
35 ผศ.ดร.พิริยะดิศ มานิตย์ ภาษาฝรั่งเศส ลักษณะ ลิเบร์ตินาฌ ในงานจิตรกรรมของฌอง-ออนอเร ฟรากอนาร์
36 อ.ดร.ปิยฤดี ไชยพร ปรัชญา การแปลหนังสือภาษาต่างประเทศเพื่อใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนวิชาของภาคปรัชญา
37 ผศ.ดร.รักสงบ
วิจิตรโสภณ
ภาษาอังกฤษ การศึกษาเปรียบเทียบการเขียนเรียงความของผู้เรียนชาวไทยกับผู้เรียนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาชาติอื่น
38 อ.อภิรดี เจริญเสนีย์ ภาษาตะวันออก การเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาพัฒนาการของหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย
39 ผศ.ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ภาษาญี่ปุ่น การสำรวจการใช้สื่อการเรียนประเภท MOOC สำหรับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 

ทุนสนับสนุนค่าอ่านผลงานภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์บทความ

             

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 
แบบฟอร์มการขอทุน Download Download
เกณฑ์การให้ทุน Download  

 

สรุปทุนสนับสนุนค่าอ่านผลงานภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์บทความ

สรุปทุนสนับสนุนค่าอ่านผลงานภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์บทความ ปี 2559

ทุนสนับสนุนผลงานทางวิชาการ

                                                                                       

      ทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์                        การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานเป็นภาษาต่างประเทศ   

 

                                                                 

 การสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการ                            รางวัลประเภทต่างๆ

 

            

 

การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI

 

ทุนวิจโยปการ

       

ขอแจ้งงดโครงการทุนวิจโยปการประจำปีทางด้านวิชาการและวิจัยแก่คณาจารย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการขอทุน

1. ส่งใบสมัคร (ไม่ต้องแนบบันทึก)

2. งานวิจัยเป็นผู้ทำบันทึกแจ้งผลการขอทุน

3. สำหรับบันทึกเบิกเงินต้องแนบหลักฐานดังนี้

3.1 บันทึกเบิกเงิน (ตัวอย่างบันทึก word / PDF)

3.2 ใบรายงานผลการใช้เงิน

3.3 ใบเสร็จ (หลักฐานการจ่ายจริง)

- ใบเสร็จทุกใบควรติดลงบนกระดาษ A4

- ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จ (ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน)

4. ส่งที่งานวิจัย คณะอักษรศาสตร์

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดทุนและเกณฑ์ต่างๆ

 
เกณฑ์การให้ทุนของคณะ  Download  
โครงการทุนวิจโยปการ Download Download
เกณฑ์การให้ทุนวิจโยปการ Download Download
แบบเสนอโครงการขอรับทุน Download Download
ใบรายงานผลการใช้เงิน Download Download
Programme and Criteria for awarding Download Download
Criteria for awarding Download Download
A Proposal of a project Download Download
A Report of utilizing research grant Download Download

 

สรุปโครงการการขอทุนวิจโยปการ

ทุนวิจโยปการทางด้านวิชาการและวิจัยแก่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2560

ทุนวิจโยปการทางด้านวิชาการและวิจัยแก่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2559

ทุนวิจโยปการทางด้านวิชาการและวิจัยแก่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2558

ทุนวิจโยปการทางด้านวิชาการและวิจัยแก่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2557

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
733068