B05.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาศิลปการละครที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2560

ชื่อทุน / โครงการ คำนำหน้า อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาของโครงการ
การดัดแปลงบทละครเวทีข้ามบริบทสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการแสดง: กรณีศึกษาการดัดแปลงบทละครเวทีเรื่อง Bangkok Notes จากบทละครเวทีเรื่อง Tokyo Notes ของ Oriza Hirata อ.ดร. สาวิตา ดิถียนต์ ก.ค.60 - มี.ค.61

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
731614