ทุนวิจัยในคณะอักษรศาสตร์

       

ประเภททุนสนับสนุนผลิตผลงานทางวิชาการ

โครงการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน (บทความวิจัย/งานวิจัย)

โครงการผลิตต้นฉบับตำราและหนังสือ

โครงการผลิตเอกสารคำสอนและเอกสารประกอบการสอน