ทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์

                                                                                                              

                                          ทุนวิจโยปการ                                       ทุนวิจัยในคณะอักษรศาสตร์           

  

                                                        

                                                                

                                     ทุนสนับสนุนค่าอ่านผลงานภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์บทความ