การสนับสนุนผลงานที่ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2556

ลำดับที่ ชื่อผู้เขียน ภาควิชา/สาขาวิชา ชื่อเรื่อง
1 ผศ.ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ ภูมิศาสตร์ Using GIS for Exploring Karen Settlements: a Case Study of Western and Northern Thailand in the Vicinity of the Thai Burmese Border. MANUSAYA: Journal of Humanities Regular 15.2, 2012, p. 60-86
2 ผศ.ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ ภูมิศาสตร์ Mapping Spatial Ongoing Change of Thai Dialects: a Case of Transition Area of Central Thai, Northern Thai' Proceedings Conference of the Asian Conference on the Arts and Humanities (ACAH 2012), Osaka, Japan, 5-8 April, 2012
3 อ.ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว ภาษาบาลีสันสกฤต The Relationship Between the Early Chinese Translation and Central Asian Versions of the Ratnaketuparivarta
4 รศ.ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล ภาษาญี่ปุ่น The Japanese Proverb 'Parent-Child Relations Last But One Lifetime' in Noh Plays
5 อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ บรรณารักษศาสตร์ Whole-body Vibration: Is there a Causal Relationship to Specific Imaging Findings of the Spine
6 อ.ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ ภาษาสเปน Enfogue reflexivo-participativo: nueva alternativa para la enenanza de ELE
7 อ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล ภาษาสเปน Merada's Veinte Poemas de amos y ana Cancion desesperada and Lojo's Finisterre in Thai: Cultural Bridges between Thailand and Latin America
8 ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ภาษาไทย Narrative and Gift-giving in Thai Anisamsa texts in Skilling, Peter, and McDamiel, Jasfin, eds. Buddhist Narrative in Asia and Beyond. Bangkok: Institute of Thai Studies, Chulalongkorn University, 2012 pp 37-48
9 ศ.ถนอมนวล โอเจริญ ภาษาเยอรมัน Uom Wastehawchen aus Hutte Fremdkulturelle Besonderheiten bei die Ubestragung des thailändischen Romaus, Kwam Suk Kong Kati ins Deutscha
10 รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาษาอังกฤษ Variable Production of L2 English Psych Verbs by L1 Thai Learners
11 รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาษาอังกฤษ Avoidance Behavior Among L1 Thai Learners: a Case of the L2 English Passive Construction 
12 รศ.ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง ภาษาไทย The Wide Use of 'mai-pen-rai' "It's not substantial" in Thai Interactions and its Relationship to the Buddhist Concept of Tri Laksana
13 ผศ.ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล ภาษาศาสตร์ On the Flexibility of Letter Position Coding During Lexical Processing: the case of Thai
14 ผศ.ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล ภาษาศาสตร์ On the Flexibility of Letter Position Coding During Lexical Processing: Evidence from Eye Movements when Reading Thai
15 ผศ.ดร.กนิษฐ์ ศิริจันทร์ ปรัชญา Reasoning and its Limits
16 รศ.ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ ภาษาญี่ปุ่น จุดเปลี่ยนของการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย
17 รศ.ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ ภาษาญี่ปุ่น A Study of Japanese Native-speaker Communication that Poses Difficulties for Non-natives