การสนับสนุนผลงานที่ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2558

ลำดับที่ ชื่อผู้เขียน ภาควิชา/สาขาวิชา ชื่อเรื่อง
1 ผศ.ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร วรรณคดีเปรียบเทียบ A Farang Ethographer: the Question of Ethnographic Identity in Cleo Odzer's Patpong Sisters
2 ผศ.ดร.สุรเดช โชติอถดมพันธ์ วรรณคดีเปรียบเทียบ "Bangkok" in Contemporary Thai Literature: Globalization, Tourism, and Consumerism
3 อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ บรรณารักษศาสตร์ Capturing Scholarly Communication in Southeast Asia: a Bibliometrics Perspective
4 ผศ.ดร.วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์ ภาษาเยอรมัน Bildung und Verwendungsbedingungen der passivformen im Deutschen und im Thai
5 อ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล ภาษาสเปน Reescritura femenina de las 'crónicas' militares del siglo XIX en dos novelas históricas de María Rosa Lojo
6 อ.ปวิตร มหาสารินันทน์ ศิลปการละคร A Temporary Port of Call: Our Routes Right Now in Bangkok
7 อ.ปวิตร มหาสารินันทน์ ศิลปการละคร Our Slogan is to Adapt, not to Adopt: Translation, Tradaptation and Adaptation of British and American Drama in Contemporary Thai Theatre
8 รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาษาอังกฤษ Avoidance of the Use of English Participial Reduced Relative Clauses among L1 Thai Learners
9 อ.ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร บรรณารักษศาสตร์ The Implementation of Web 2.0 Technology for Information Literacy Instruction in Thai University Libraries
10 ผศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ภาษาศาสตร์ Reconstruction of Proto-Tai Negators
11 รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาษาอังกฤษ Variable Production of English Past Tense Marking by L1 Thai Learners: an Application of the Failed Functional Features Hypothesis (FFFH)
12 รศ.ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา ภาษาศาสตร์ Effects of Constituent Orders on Functional Extension Patterns of the Verbs for 'Give': a Contrastive Study of Thai and Mandarin Chinese
13 ผศ.ดร.ชัญญพร ปริญญาวุฒิชัย ภาษาจีน การเปลี่ยนแปลงทางเสียงและความหมายของคำยืมภาษาไทยในภาษาจีนแต้จิ๋วกรุงเทพ 
14 ผศ.ดร.วรวุฒิ จิราสมบัติ ภาษาญี่ปุ่น Malaysia and Thailand's Reaction towards "Compliment Section" in 1966: a Comparative Study 
15 ผศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ภาษาศาสตร์ Typologizing Sesquisyllabicity the Role of Structural Analysis in the Study of Linguistic Diversity in Mainland Southeast Asia
16 ผศ.ดร.ทอแสง เชาว์ชุติ วรรณคดีเปรียบเทียบ Through the Literary Lens: Vajiravudh's Writings and Siam's Negotiations with the Imperial West
17 ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ภาษาไทย Bodily Sacrifice in Thai Traditional Narratives, Inscriptions, and Royal Writings 
18 ผศ.ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล ภาษาศาสตร์ Referential Forms in Thai Children's narratives 
19 รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล ภาษาศาสตร์ The use of context vectors in determining Thai Compounds 
20 อ.ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว ภาษาบาลีสันสกฤต Three Fragments of the Ratnaketuparivarta 
21 ผศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ภาษาศาสตร์ Mapping between Lexical Tones and Musical Notes in Thai Pop Songs