แหล่งทุนภายนอก

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ประกาศ/เกณฑ์/ข้อบังคับ

 
ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารโครงการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๙  Download   
แนวปฏิบัติ ข้อบังคับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารโครงการวิจัย 2559 Download  
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องการบริหารการเงินและโครงการวิจัย   Download   Download 
ร่าง ประกาศแหล่งทุนภายนอก สกว. Download Download

 

แบบฟอร์ม

 
หนังสือมอบอำนาจ Download    
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ Download Download  
หนังสือยืนยันความรับผิดชอบโครงการวิจัย  Download Download  
แบบฟอร์มสรุปสาระสำคัญเป็นภาษาไทย  Download Download   
รายงานการรับจ่ายเงินเมื่อปิดโครงการ  Download Download   
รายงานสถานะภาพโครงการ     Download