การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI

               

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 
เกณฑ์การให้ทุนและอัตราการจ่ายเงินของคณะ Download  
ใบสมัครขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 1  Download   Download 
หนังสือยินยอม   Download