การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

                                                  

                           ทุนสนับสนุนผลงานที่ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศ

 

 

                                                   

      การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI