โครงการวิจัยของภาควิชาประวัติศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2560

ชื่อทุน / โครงการ คำนำหน้า อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาของโครงการ
2204495 หัวข้อที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์ยุโรป อ.ดร. ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ส.ค. - ธ.ค. 60
Seventeenth-Century Siam's Trade and Politics and the Indian Ocean Connection ผศ.ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ ก.พ.60-ม.ค.61