การสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2556

ลำดับที่ ชื่อผู้เสนอผลงานวิจัย ภาควิชา/สาขาวิชา ชื่อผลงาน
1 ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ภาษาไทย The 14th International European Association of Southeast Asian Archaeologists Conference
2 ภาษาตะวันตก ภาษาตะวันตก กลุ่มวิจัยพุทธศาสนาในภาษาและวรรณกรรมโลกโครงการศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณคดี คณะอักษรศาสตร์ (ภาควิชาภาษาตะวันตก) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
3 ผศ.ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ ปรัชญา a Dilemma of Some Reductionist Arguments concerning Testimony (Panel: Theories of Knowledge and Epistemology)
4 ผศ.ดร.ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ ปรัชญา  Normativity of Filial Piety (Panel: Confucian Philosophy) 
5 อ.ปวิตร มหาสารินันทน์ ศิลปการละคร Re-routing Performance/Re-caminant l'escana
6 รศ.พรรัตน์ ดำรุง ศิลปการละคร Using Local Folktale and music to merge young people to community pride
7 อ.ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย์ ศิลปการละคร Femmes Fatales of Lanka: Uncovering Discourses on Female Identity in Thai Soap Operas
8 อ.ดร.ธนกร แก้ววิภาส ภาษาเยอรมัน การวิเคราะห์รูปแบบการเขียนเชิงเปรียบเทียบ: รูปแบบการใช้ภาษาที่ใช้คำนามเป็นหลักในการสื่อสารในภาษาเยอรมันและในภาษาไทย
9 อ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล ภาษาสเปน  Le reescritura "femenina" de las "crónicas" militares en dos novellas históricas de María Rosa Lojo
10 รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาษาอังกฤษ  Asymmetries in L2 English Article Omissions with First and Second Mention Definite Referents by L1 Thai Learners
11 ผศ.ดร.จิรันธรา ศรีอุทัย ภาษาอังกฤษ  An Interlanguage Pragmatic Study on Disagreement Performed by Thai EFL Learners and Addressed to the Lecturer in the Classroom Context
12 ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ปรัชญา Levinas, the Lapse of Time and the Clamor of the Other: The Re-opening of Totality and Infinity (Panel: Contemporary Philosophy)
13 รศ.ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์ ภาษาสเปน (En busca de las Escrituras Canonicas del budismo (Tipitaka), Edicion de Rama V, en Espana)